ارزیابی دقت دانسیتومتری تصاویر دیجیتال غیر مستقیم

نویسندگان

  • باشی زاده, حوریه
  • فاطمی تبار, سیداحمد
چکیده

Statement of Problem: One of the major goals, in most dental researches, is to measure bone destruction or deposition due to the progression or regression of disease. Failure of human eyes to detect minor radiographic density changes resulted in more accurate methods such as optical densitometry and direct or indirect digital densitometry.Purpose: The aim of this study was to determine the accuracy of a newly proposed method of indirect digital densitometry using modified Photoshop software.Materials and Methods: Radiographs from 37 samples of urografin solution with three concentrations (12.5%, 25% and 37.5%) were taken on dental radiographic films no.2 and digitized by a scanner. A region with 800*800 pixels was cropped from each image and compressed with the Joint Photographic Experts Group (JPEG) compression algorithm and saved. These new images were then put into registration with new algorithm using MATLAB software version 6.1. This algorithm assigned each image and average pixel value (between 0 and 255). The association between concentration and calculated values for each image was tested with regression analysis and the meaning fullness of differences between calculated values was also analysis by ANOVA test. Tukey HSD and Alpha Krunbach were used whenever needs.Results: Regression analysis revealed significant correlation between concentration and calculated average pixel value (r=0.883). The differences between average of pixels value for different concentration was significant (P=0.0001). Pixel values showed a good intra- sample and intra-group repeatability (Alpha Krunbach: a=99.96%, a=99.68%).Conclusion: This method due to its high accuracy, easy usage and densitometer independency can be considered as a suitable alternative for conventional densitometry methods.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی دقت دانسیتومتری اپتیک فیلم های رادیوگرافی و دانسیتومتری در سیستم رادیوویزیوگرافی به صورت In-vitro

Nowadays, bone mass estimation, through imaging methods, is widely used in metabolic diseases diagnosis and treatment. One of these methods is called "optical densitometry" which estimates bone density by measuring the intensity of the transmitted light on different parts of a radiographic image. Digital radiography systems act similarly by determining grey levels of the image. The aim of this ...

متن کامل

مقایسه دقت تصاویر رادیوگرافی

Statement of Problem: Computer Sciences, in radiology, like other fields, is of high importance. It should also be noted that the accuracy of the technique and work conditions affects the radiographs information considerably. There for, in order to get more accurate diagnostic information, it seems necessary to investigate different digitized radiographic techniques and to compare them with the...

متن کامل

ارزیابی روش ایمونوفلورسانت غیر مستقیم در تشخیص عامل باکتریایی مشمشه

زمینه و اهداف: مشمشه یکی از خطرناک‌ترین و قدیمی‌ترین بیماری‌های واگیردار زئونوز در تک سمی‌ها می‌باشد که تاکنون موارد زیادی از تلفات در تک سمیان، گوشت‌خواران و انسان را ایجاد نموده است. افزایش ناگهانی این بیماری در منطقه خاورمیانه و استفاده از عامل این بیماری به‌عنوان یک سلاح بیولوژیک، طراحی و استفاده از تکنیک‌های تشخیصی سریع این بیماری را بسیار ضروری می‌نماید. این مطالعه باهدف تشخیص عامل بیماری...

متن کامل

تحلیل تجربی تنش با پردازش تصاویر دیجیتال

امروزه تحلیل تجربی تنش مورد توجه بسیاری از پژوهشگران رشته‌های فنی و مهندسی، به‌ویژه مهندسی مکانیک قرار گرفته است. به‌دلیل وجود ساده‌نگری در خواص مواد، هندسه و بارگذاری در تحلیل‌های نظری و از طرف دیگر پیچیدگی هندسة قطعات و شرایط بارگذاری واقعی، نیاز به داشتن اطلاعات صحیح‌تر از توزیع تنش در قطعات بارگذاری همواره وجود دارد. طی دو دهة گذشته، پیشرفت‌های چشمگیری در دنیای رایانه و انفورماتیک صورت پذیر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره None

صفحات  5- 11

تاریخ انتشار 2004-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021