ارزیابی سودمندی معیارهای اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری مالی بر رشد آتی در فرآیند چرخه حیات شرکتها

نویسندگان

  • محمدعلی آقایی
چکیده

هدف این مقاله بررسی سودمندی معیارهای کیفیت گزارشگری مالی بر مؤلفه‌‌‌های رشد آتی شرکت‌‌‌ها در فرآیند چرخۀ حیات است. در ادبیات موضوعی از کیفیت گزارشگری مالی به عنوان ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی یاد شده است. بر اساس تئوری‌‌‌ مزیت رقابتی و تئوری علامت‌‌‌دهی، چرخۀ حیات شرکت‌‌‌ها می‌‌‌تواند عاملی مؤثر بر رفتار گزارشگری مالی شرکت‌‌‌ها باشد. دورۀ مطالعه شامل سالهای 1380 تا 1394 برای 188 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج حاصل از آزمون فرضیۀ پژوهش نشان می‌‌‌دهد معیارهای تعدیلات سنواتی و نوسان سود عملیاتی بیشترین تأثیر را بر رشد آتی داراییها و درآمد فروش دارند. همچنین تنها معیار نوسان سود عملیاتی بیشترین تأثیر را بر رشد آتی ارزش بازار سهام دارد. علاوه بر آن هیچ یک از معیارهای اندازه‌‌‌گیری کیفیت اطلاعات حسابداری در تمامی مراحل چرخۀ عمر بر مؤلفه‌‌‌های رشد آتی تأثیرگذار نمی‌‌‌باشد. نتایج حاصل بر استفاده از متغیرهای مذکور توسط تحلیلگران بنیادی در مراحل مختلف چرخۀ حیات شرکتها تأکید دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تأثیر افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی

  در این مطالعه به بررسی تأثیر افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته می‌شود. افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر افشای متناسب برآوردهای اقلام حسابداری در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی تأکید می‌نماید. در این پژوهش چهار قلم از اقلام حسابداری انتقادی شامل شناسایی درآمدها، موجودی کالا، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و هزینه استهلاک انتخاب شده است و بر...

متن کامل

ارائه مدلی برای ارزیابی تاثیرگذاری خصوصیات کیفی گزارشگری مالی بر سودمندی گزارشگری مالی

هدف: هدف حسابداری ارائه اطلاعات سودمند به استفاده کنندگان از گزارشگری مالی است. اطلاعات درصورتی سودمند تلقی می شوند که در تهیه آنها خصوصیات کیفی رعایت شده باشد. در این راستا بررسی رابطه بین خصوصیات کیفی و سودمندی بسیار حائز اهمیت است. با این حال، ادبیات تحقیق، کمک چندانی به قضاوت در مورد تاثیر خصوصیات کیفی گزارشگری مالی بر سودمندی گزارشگری مالی نمی کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی و تعیین تاثی...

15 صفحه اول

ارزیابی تأثیر افشای رویه های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی

در این مطالعه به بررسی تأثیر افشای رویه های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته می شود. افشای رویه های حسابداری انتقادی بر افشای متناسب برآوردهای اقلام حسابداری در یادداشت های همراه صورت های مالی تأکید می نماید. در این پژوهش چهار قلم از اقلام حسابداری انتقادی شامل شناسایی درآمدها، موجودی کالا، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هزینه استهلاک انتخاب شده است و برای...

متن کامل

تأثیر ساختار شرکتها بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی

حسابداری زیست محیطی براساس مفاهیم، معیارها و ارزش­های زیست محیطی و اقتصادی بنا شده است. عملکرد زیست محیطی منجر به بهبود عملکرد مالی شرکت­ها می­شود. که به نوبه خود باید به منظور بهبود عملکرد زیست محیطی بر روی آن سرمایه­گذاری کرد. به عبارت دیگر، از لحاظ مالی، شرکت­های موفق با افزایش مزایای مالی می­توانند منابع لازم را برای ارتقاء عملکرد زیست محیطی فراهم کنند. بحران­های مالی می­­توانند منابع سازما...

متن کامل

فرآیند ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در رویکردی یکپارچه با حسابرسی مالی

تشدید ناکامیهای حسابداری شرکتها و افزایش پیوسته آن در دهه اخیر، با رشد متناظری در تنظیم قوانین، استانداردها، آیین‌نامه‌ها و رهنمودهای جدید برای کمک به سازمانها در بهبود نظام راهبریشان همراه بوده است. گرچه این استانداردها و رهنمودها از منابع متفاوتی سرچشمه می گیرند، اما در یک اصل اساسی با هم مشترکند: اینکه نظام راهبری خوب، در ماهیت، به سیستمهای کنترل داخلی مؤثر نیاز دارد. پذیرش عمومی اهمیت اساسی...

متن کامل

تأثیر بحران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی

مدیران شرکت‌هایی که با بحران مالی مواجه شده‌اند، بدلیل کاهش سودآوری و در نتیجه کاهش قیمت سهام و پاداش خود، انگیزه‌های بالایی برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری سود دارند، انجام چنین اعمالی منجر به کاهش کیفیت سود و کاهش کیفیت اطلاعات مالی می‌گردد، بنابراین در شرایط بحران مالی اطمینان و اعتماد سرمایه‌گذاران به سیستم گزارشگری مالی ضعیف شده و تعیین کیفیت حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  143- 172

تاریخ انتشار 2017-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021