ارزیابی عملکرد بانک مسکن با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

هدف این مقاله اولویت بندی عوارض(آسیب ها) بانک مسکن با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM است. ساختار مدل تعالی سازمانی EFQM دارای دو حوزه توانمندسازها و نتایج است. حوزه توانمندسازها که بیان کننده اجزای تشکیل دهنده سازمان و چگونگی تعامل آنها با هم است، شامل 5 معیار رهبری – خط مشی و راهبرد – کارکنان – شرکتها و منابع و فرآیندها است .حوزه نتایج حاصل از اجرای توانمند سازها است .این حوزه از 4 معیار نتایج مشتریان – نتایج منابع انسانی –نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد تشکیل شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی– همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شاغل در ادارات مرکزی بانک مسکن واقع در شهر تهران در سال 1394 (1335نفر)می باشد. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران  300 نفر برآورد شد که به روش نمونه گیری ساده انتخاب گردیدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استاندارد مدل تعالی سازمان (EFQM) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان تأیید گردید. ضریب  آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0.989 بدست آمد که حاکی از هماهنگی درونی گویه ها و پایایی قابل قبول پرسشنامه است. در نهایت داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه و آزمون فریدمن ای با کاربرد نرم افزار SPSS  مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد؛ عوارض (آسیب ها) بانک مسکن در حوزه نتایج بیشتر از حوزه توانمند سازها می باشد. با توجه به میانگین رتبه معیار نتایج مشتری (5.80)، نتایج منابع انسانی (5.69)، رهبری (5.54)، منابع انسانی (5.37)، نتایج جامعه (5.09)، خط مشی و راهبرد (4.90)، نتایج کلیدی عملکرد (4.78)، فرآیندها (4.08) و شرکت ها و منابع (3.75) در اولویت اول تا نهم آماری عوارض (آسیب ها) بانک مسکن از نظر پاسخگویان بودند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM

اهداف: نظام آموزش عالی هر کشور، نقش اصلی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بر عهده دارد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین امتیاز خودارزیابی عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم براساس مدل تعالی سازمانی EFQM بود. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 207 نفر از مدیران، کارشناسان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در سال 1390 با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده انتخاب شدند. از پرسش...

متن کامل

ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، با استفاده از مدل تعالی سازمانی efqm

اهداف: نظام آموزش عالی هر کشور، نقش اصلی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بر عهده دارد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین امتیاز خودارزیابی عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم براساس مدل تعالی سازمانی efqm بود. روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 207 نفر از مدیران، کارشناسان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در سال 1390 با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. از پرسش...

متن کامل

ارزیابی عملکرد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM

پژوهش حاضر در مورد ارزیابی عملکرد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با استفاده از مدل تعالی سازمانی[i] EFQM (مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت) می باشد. هدف از این پژوهش بررسی سطح مدیریت کیفیت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با توجه به معیارها و استانداردهای جهانی EFQM  است.  در این پژوهش از روش پیمایش موردی استفاده شده است و از طریق مقایسه نتایج حاصله از ارزیابی با مدل مذکور نتیجه گیری شده ...

متن کامل

ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی با استفاده از مدل تعالی اروپایی EFQM

Background and Aim: Human resources in any organization are its main capital. They are the only unique asset that are not liable to depreciation over time, but they even create more added value. The Social Security Organization (SCO) as a social insurer organization needs urgent assessment of its human resource management. In this regard, it appears that such an essential assessment can be done...

متن کامل

ارزیابی عملکرد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM

پژوهش حاضر در مورد ارزیابی عملکرد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM (مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت) می باشد. هدف از این پژوهش بررسی سطح مدیریت کیفیت در سازمان اسناد و(مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت) می باشد. هدف از این پژوهش بررسی سطح مدیریت کیفیت در سازمان اسناد وEFQMاست. در این پژوهش از روش پیمایش موردی استفاده شده است و از طریق مقایسه نتایج حاصله از ارز...

متن کامل

ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران بر‌اساس مدل EFQM

To recognize the strengths and weaknesses and level of organization’s achievement to better quality and better performance, Use of organizational excellence models for assessment the organization’s Performance is effective. The purpose of this research is assessment of Tehran municipality’s human resources management based on the EFQM model. This research is a Survey with descriptive and Cro...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 27

صفحات  99- 116

تاریخ انتشار 2016-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023