ارزیابی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش استان در فراهم ساختن زمینه نظارت مردم بر آموزش و پرورش

نویسندگان

  • احمد عابدی دانشجوی دکترای روانشناسی
  • زهره باقری کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
  • لیلا شکوهنده کارشناس ارشد مشاوره
  • وجیهه گمینیان کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش در زمینه فراهم کردن بستر مناسب برای نظارت مردم بر آموزش و پرورش و شناسایی موانع انجام این وظیفه می‌باشد که در قالب پنج سؤال مطرح شده است. جامعه آماری این پژوهش، اعضای شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق آموزش و پرورش کشور طی سال‌های 81 تا 83 است. از میان آنها، تعداد 41 نفر از اعضای شورای آموزش و پرورش استان‌های خوزستان، مازندران، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمان و اصفهان و تعداد 313 نفر از اعضای شوراهای آموزش و پرورش شهرستان و مناطق استان‌های فوق به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین کلیه صورتجلسات و مصوبات 29 استان کشور طی دو سال مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش از سه ابزار فهرست وارسی تحلیل محتوا، مصاحبه و پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی است، در مجموع شوراهای آموزش و پرورش در فراهم کردن زمینه نظارت مردم بر آموزش و پرورش، عملکرد ضعیفی داشته‌اند. از جمله دلایل آن، فعال نبودن انجمن اولیا و مربیان، تأثیر مشکلات مالی، عدم آگاهی از وجود شورا، ضعف راهکارهای قانونی و دستورالعمل‌های اجرایی، دیدگاه غلط مسئولان، تمرکزگرایی، ضعف فرهنگ نظارت و فاصله میان آموزش و پرورش و سایر بخش‌های جامعه بوده است. شوراها می‌توانند با استفاده از فرصت‌هایی مانند وجود انجمن اولیا و مربیان در مدارس، حضور نمایندگان مردم و دولت در شورا و قوانین موجود در آموزش و پرورش، امکان نظارت هر چه بیشتر مردم بر آموزش و پرورش را فراهم کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اعتباریابی مدل نظارت آموزشی برای آموزش و پرورش

هدف پژوهش حاضر اعتباریابی مدل نظارت آموزشی برای آموزش و پرورش ایران می باشد که به روش کیفی- کمی انجام شد. جامعه آماری پژوهش از یک سو تمامی کشورهای پیشرو در زمینه نظارت آموزشی و از طرف دیگر تمامی مدیران مقاطع تحصیلی و گروههای آموزشی می باشد. در فاز اول پژوهش (بخش کیفی) نمونه گیری براساس فراوانی مشاهده شده پرتکرار درباره مولفه ها و در فاز دوم پژوهش (بخش کمی) با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند م...

متن کامل

موانع اجرای مدیریت استراتژیک در آموزش و پرورش: تأملی بر دیدگاه مدیران و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استان کردستان

هدفمقاله حاضر بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان آموزش و پرورش استان کردستاناست. به منظور حصول به چنین هدفی، با انتخاب یک رویکرد کیفی بر مبنای روش توصیفی-پیمایشی و با استفاده از مصاحبه‌ی نیمه سازمان‌یافته با مدیران و کارشناسان سازمان آموزش و پرورشاستان کردستان داده‌های پژوهشی، جمع‌آوری و از طریق روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که موانع ادراکی، نگرشی و مهارتی (موا...

متن کامل

بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر عملکرد مدیریت دانش در آموزش و پرورش: مطالعه موردی آموزش و پرورش شهر ملکان

Purpose: This work aimed to study the effect of organizational factors including organizational culture, organizational structure, education, human resources, flow of information and communication, information technology, and transparency of documents on the performance of knowledge management, and the components of knowledge production, saving knowledge, applying knowledge, and transfer and sh...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 14  شماره 4

صفحات  101- 132

تاریخ انتشار 2008-03-18

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021