ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ‌های گلرنگ بهاره

نویسندگان

  • بهمن پاسبان اسلام
  • طاهر قاسمی
چکیده مقاله:

گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) به عنوان یک دانه روغنی بومی ایران می‌تواند در توسعه کشت دانه‌های روغنی، آینده نوید بخشی داشته باشد. گزارش‌های گوناگون‌ حاکی از آن است که بین ژنوتیپ‌های گلرنگ بهاره از نظر عملکرد دانه‌، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه تفاوت‌های معنی‌داری وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ژنوتیپ‌های بهاره گلرنگ جهت گزینش ژنوتیپ‌های برتر برای منطقه خسروشهر و مناطقی با شرایط اقلیمی مشابه با استفاده از 25 ژنوتیپ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خسروشهر طی سال 1383 صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد بین ژنوتیپ‌های مورد مطالعه اختلاف‌های معنی‌داری از نظر ارتفاع بوته، عملکرد دانه و روغن و اجزای عملکرد وجود دارد. عموماً ژنوتیپ‌های با ارتفاع بوته بالاتر و تعداد طبق در بوته بیشتر، عملکرد دانه و روغن بالاتری نشان دادند. تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌ها براساس صفات مورد مطالعه آنها را در 4 گروه قرار داد. ژنوتیپ‌های 19 ، 24 ، 40 ، 27 ، 139 ، 54 و 84 با داشتن بالاترین مقادیر عملکرد دانه و روغن در هکتار در یـک گـروه قرار گرفتند. میانگین عملکرد دانه و روغن در هکتار ژنوتیپ‌های این گروه به ترتیب 3/3723 و 0/1131 کیلو گرم بود. به نظر می‌رسد این ژنوتیپ‌ها را برای کشت در اراضی خسروشهر و مناطقی با شرایط اقلیمی‌ مشابه می‌توان بکار برد. همچنین می‌توان از آنها در شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به تنش‌ها برای منطقه، استفاده نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های گلرنگ بهاره

گلرنگ(carthamus tinctorius l.) به عنوان یک دانه روغنی بومی ایران می تواند در توسعه کشت دانه های روغنی، آینده نوید بخشی داشته باشد. گزارش های گوناگون حاکی از آن است که بین ژنوتیپ های گلرنگ بهاره از نظر عملکرد دانه ، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه تفاوت های معنی داری وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ژنوتیپ های بهاره گلرنگ جهت گزینش ژنوتیپ های برتر برای منطقه خسروشهر و مناطقی با شرایط اقلیمی م...

متن کامل

اثر مقادیر و زمان کاربرد متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه فراهان

به منظور بررسی اثر مقادیر و زمان کاربرد متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره بومی اصفهان در منطقه فراهان، آزمایشی در سال 1389 اجرا گردید. این تحقیق به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرت های اصلی به زمان های مختلف محلول پاشی متانول در چهار سطح: T1= مرحله شروع ساقه دهی، T2= مرحله 10 % گلدهی، T3= مرحله پایان گلدهی و خشک شدن گلبرگ ها، T4= مرحله...

متن کامل

تأثیر محلول‌پاشی سولفات روی در مراحل فنولوژیکی رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره

به‌منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار، در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، در سال زراعی 92-1391 انجام گرفت. فاکتورهای آزمایشی شامل ارقام گلرنگ ( ‘صفه’ و ‘محلی اصفهان’) و زمان‌های مختلف محلول‌پاشی سولفات روی (بدون محلول‌پاشی...

متن کامل

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گلرنگ بهاره به تنش شوری در مراحل مختلف رشد

تنش شوری یکی از مهم‌ترین تنش‌های محیطی است که تولیدات کشاورزی را در ایران با محدودیت مواجه ساخته است و از این رو معرفی ارقام مناسبی که دارای عملکرد مطلوب در شرایط تنش شوری باشند، موجب افزایش بازده تولید می‌شود. به‌منظور مطالعه واکنش ارقام گلرنگ بهاره به تنش شوری، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. س...

متن کامل

بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره در استان مرکزی

این مطالعه در سال زراعی 79-1378 در دو کیلومتری اراک بر روی ارقام گلرنگ بهاره اجرا گردید. آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهایکامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. طول هر کرت آزمایشی هفت متر و شامل چهار ردیف بهفاصله 50 سانتیمتر و فاصله بوتهها روی هر ردیف پنج سانتیمتر در نظر گرفته شد تا تراکم 400 هزار بوته در هکتار بهدست آید. کاشت در تاریخهای پنج اردیبهشت، 20 اردیبهشت و چهار خر...

متن کامل

تأثیر تغذیه تلفیقی کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره

به منظور بررسی تأثیر کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر و همچنین کود دامی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) رقم محلی اصفهان، آزمایشی در سال 1392 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در کاشان انجام شد. تیمارها شامل ترکیب کودهای شیمیایی در چهار سطح صفر (شاهد)، 50 + 25، 100 + 50، 150 + 75 کیلوگرم در هکتار به ترتیب فسفر و نیتروژن و ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1-37  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023