ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در واکنش به محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی در شرایط تنش کم آبی

نویسندگان

  • اسماعیل حلیمیان دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
  • مانی مجدم استادیار، گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
  • نازلی دروگر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ایران
چکیده مقاله:

به منظور بررسی عملکرد کمی و کیفی دانه ذرت رقم سینگل کراس 704 در واکنش به محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی آهن و روی در شرایط تنش کم آبی، آزمایشی در سال زراعی 1395 در شهرستان اهواز به صورت کرت‌های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجراء گردید. تیمارهای آزمایش شامل تنش کم آبی در سه سطح (60، 90 و 120) میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A در کرت‌های اصلی و محلول‌پاشی کود کامل ریزمغذی در سه سطح (عدم محلول‌پاشی، محلول‌پاشی دو در هزار و محلول‌پاشی پنج در هزار) در کرت‌های فرعی بودند. نتایج نشان داد که تنش کم آبی و محلول-پاشی عناصر ریزمغذی تأثیر معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد بر عملکرد دانه، تعداد دانه در بلال، شاخص کلروفیل، درصد آهن و روی دانه دارد. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب با میانگین (8/5750 کیلوگرم در هکتار) و (3/4140 کیلوگرم در هکتار) از تیمار 60 و120 میلی‌متر تبخیر از تشت بدست آمد. در این آزمایش محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی موجب افزایش به ترتیب 29 و 31 درصدی آهن و روی دانه گردید. براساس نتایج حاصل از این آزمایش به منظور دست‌یابی به حداکثر عملکرد پروتئین و دانه، کشت گیاه ذرت با محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی روی و آهن به میزان دو در هزار در تیمار 60 میلی‌متر تبخیر مناسب پیشنهاد می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر تنش کم آبی بر صفات آگروفیزیولوژیکی ارقام ذرت (.Zea mays L) در شرایط خوی

کاربرد آب برای تولید محصول و حذف آبیاری­های غیر‌ضروری، تولید اقتصادی ذرت را تحت تاثیر قرار می­دهد و به همین دلیل استفاده از رژیم‌های آبیاری مختلف و تعیین مناسب‌ترین دور آبیاری با حداقل تأثیر بر عملکرد، ضروری به نظر می‌رسد. به­منظور بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری ‌بر عملکرد علوفه سه واریته ذرت، آزمایشی به مدت یک سال زراعی در شهرستان خوی انجام شد. این آزمایش به­صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلو...

متن کامل

واکنش رشد و عملکرد ذرت ( zea mays l.) به کاربرد اتفان تحت شرایط تنش آبی

اثر اتفان بر تغییرات رشد  رویشی با لحاظ نمودن مصرف آب، در تراکم های مختلف بوته ذرت طی شرایط تنش خشکی در جنوب ایران هنوز به طور دقیق بررسی نشده است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات تنش آبی، تراکم کاشت و تنظیم کننده رشد (اتفان) بر رشد، نمو و عملکرد دانه ذرت (zea mays l.) سینگل کراس ٧٠٤ ، تحت سطوح مختلف آبیاری می باشد. این پژوهش در قالب آزمایشی مزرعه ای در مزرعـه پژوهشی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز ...

متن کامل

بررسی صفات تعیین کننده عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) در دو شرایط آبیاری معمول و تنش کم آبی

In order to study effect of drought stress on morphologic traits, yield and yield components of 28 new hybrids of corn to heat and drought stress in addition 6 commercial hybrid (as control), an experiment was carried out on based of complete randomized block design with three replication under normal irrigation and drought stress in Khorasan Razavi Agricultural Research and Natural Resources I...

متن کامل

ارزیابی صفات کیفی علوفه ارقام ذرت (Zea mays L) در واکنش به تراکم کاشت

ذرت نقش مهمی در تغذیه دام­ ها دارد. به همین دلیل، تلاش برای افزایش کیفیت علوفه آن از طریق مدیریت­ های زراعی اهمیت بالایی دارد. به­ منظور بررسی کیفیت علوفه ارقام ذرت در واکنش به تراکم کاشت، آزمایشی به­ صورت فاکتوریل بر پایه بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال زراعی 93-1392 اجرا شد. فاکتور اول شامل تراکم بوته در سه سطح، 93، 105 و 119 هزار بوت...

متن کامل

کاربرد عناصر ریزمغذی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه کلزا در شرایط تنش خشکی

به­منظور بررسی اثر کاربرد عناصر ریزمغذی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه کلزا در شرایط تنش خشکی، این تحقیق در سال زراعی 97-1396 در شهرستان حمیدیه به­صورت کرت ­های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در دو سطح آبیاری مطلوب، قطع آبیاری در مرحله خورجین ­دهی در کرت­ های اصلی و محلول­ پاشی کود کامل ریزمغذی در چهار سطح شامل عدم محلول پاشی (شاهد)، و م...

متن کامل

اثرکاربرد سالیسیلیک اسید بر عملکرد واجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.) در شرایط تنش خشکی

تنش خشکی مهمترین عامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزی است. به منظور بررسی اثر کاربرد سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت در شرایط تنش خشکی آزمایشی در سال زراعی 1389 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. فاکتورهای آزمایشی شامل دور آبیاری در سه سطح(4، 6 و 8 روز) به عنوان عامل اصلی و کاربرد سالیسیلیک اسید در چهار سطح(0، 4/0، 7/0 و 1 میلی مولار) ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 32  شماره 04

صفحات  1- 15

تاریخ انتشار 2020-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023