ارزیابی مؤسسات آموزش عالی با کمک کارت امتیازی متوازن و روش‌های تصمیم گیری چند معیاره‌ی گروهی

نویسندگان

چکیده مقاله:

Background and objective: The main objective of this paper is to evaluate the performance of nonprofit higher education institutes and universities by Balanced Score Card (BSC) and Multiple Attribute Decision Making (MADM). Materials and Methods: A descriptive method is used in the study. A new model is implemented for ranking the institutes. Research population include 21 faculty members selected by random sampling. Data was collected by 3 separate questioners, analyzed by SPSS software, and weighted by Team Expert Choice software. Results: The results of this research showed that in non-profit institutes of higher education the most important criteria include higher income, credibility and number of students accepted for higher education. Conclusion: Our model can be used for ranking higher education institutes in Iran.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی مؤسسات آموزش عالی با کمک کارت امتیازی متوازن و روش های تصمیم گیری چند معیاره ی گروهی

زمینه و هدف: هدف از نگارش این مقاله توسعه ی مدلی در قالب کارت امتیازی متوازن و روش های تصمیم گیری چندمعیاره در جهت ارزیابی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، افزایش رضایت ذی نفعان و ارتقای ابعاد چهارگانه را در داخل سازمان به شکلی کارا و اثربخش بود. روش بررسی: این پژوهش مطالعه ا ی توصیفی، پیمایشی است که به منظور شناسایی و تعیین مهم ترین معیارهای ارزیابی مؤسسات آموزش عالی و ارایه ی مدلی ج...

متن کامل

ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ANP و VIKOR

این پژوهش با هدف ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار استان قم انجام گرفته است. محقق در این پژوهش معتقد است که ارزیابی شعب بانک‌ها صرفاً براساس معیارهای مالی مانند سود یا زیان و منابع و مصارف نمی‌توانند نتیجه دقیق و مطلوبی حاصل نمایند، بنابراین در این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان بانکی، معیارهایی براساس کارت امتیازی متوازن شناسایی شد و با استفاده از نظ...

متن کامل

ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره anp و vikor

این پژوهش با هدف ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار استان قم انجام گرفته است. محقق در این پژوهش معتقد است که ارزیابی شعب بانک ها صرفاً براساس معیارهای مالی مانند سود یا زیان و منابع و مصارف نمی توانند نتیجه دقیق و مطلوبی حاصل نمایند، بنابراین در این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان بانکی، معیارهایی براساس کارت امتیازی متوازن شناسایی شد و با استفاده از نظ...

متن کامل

کاربرد کارت امتیازی متوازن در تعیین شاخص های سنجش عملکرد آموزش عالی

زمینه: کارت امتیازی متوازن یکی از ابزارهای حفظ و آموزش و ارزیابی نیروی انسانی در دانشگاه است و قوت و ضعف آن مستقیماً در کارآیی و اثربخشی جامعه نمود پیدا می‌کند. انجام کارهاى درست و درست انجام دادن کارها، ایجاد یک رابطه تعادلى میان راهبرد (رسالت‌ها) سازمان، از جمله دانشگاه و عملکردهایش (آموزش، پژوهش وخدمات) با توجه به تهدیدهاى رقابتى و فشارهاى روزمره وارد بر فرآیندهاى سازمان برای بهبود و کاراتر ش...

متن کامل

ارزیابی عملکرد شرکتهای تولیدکننده ینفت با استفاده از روشهای کارت امتیازی متوازن ومدلهای تصمیم گیری چند معیاره فازی

سرزمین پهناور ایران با برخورداری از تمدن و فرهنگ پربار و غنی یکی از مهمترین کشورهای آسیایی است که با قرار گرفتن در منطقه حساس و سوق الجیشی خاورمیانه و خلیج فارس سهم قابل توجهی از منابع عظیم نفت و گاز را در اختیار دارد. منطقه ای که دارای 62 درصد ذخایر نفت و 40 درصد از گاز جهان است. یکی از اهداف مهم دست اندرکاران صنعت نفت و گاز ایران بهره برداری و صیانت از میادین نفت و گاز می باشد به همین منظور ب...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 10

صفحات  38- 49

تاریخ انتشار 2013-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023