ارزیابی مانور انتقال به مدار زمین ثابت با استفاده از جاذبه ماه

نویسندگان

چکیده مقاله:

از جمله مهم­ترین کاربردهای مأموریت­های فضایی استفاده از ماهواره­ در مدار زمین ثابت است. با توجه به اینکه برخی پایگاه­های پرتاب از عرض جغرافیایی بالایی برخوردارند، هزینة زیادی برای صفرکردن زاویة میل مدار مورد نیاز است. روش­های متنوعی برای از بین بردن زاویة میل مداری وجود دارد. یکی از آنها استفاده از میدان جاذبه ماه است تا بخشی از انرژی مورد نیاز برای تصحیح زاویة میل توسط جاذبة ماه تأمین گردد. در این پژوهش به بررسی و شبیه­سازی روش­های معمول انتقال ماهواره از مدار پارکینگ به مدار زمین ثابت و سپس به مقایسة این روش­ها با روش استفاده از جاذبة ماه برای یک نمونه مأموریت پرداخته شده است. شبیه­سازی­ها به‌صورت تحلیلی و عددی (سه‌بعدی) بر اساس مسئلة دو جسم انجام گرفته و اغتشاشات طبق روش کاول به معادلات افزوده شده است. همچنین یک الگوریتم برای روند حل مسئله ارائه شده است. برای اعتبارسنجی نتایج نیز از نرم‌افزار STK استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که پارامترهای مدار پارکینگ تأثیر بسزایی در مقدار انرژی مورد نیاز و همچنین بهینگی روش ارائه‌شده دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدار ثابت زمین؛ فرصت ها و چالش های پیش رو در به کارگیری منابع طیف/ مدار

چکیده مدار ثابت زمین یک منبع طبیعی محدود است. ویژگی های بی نظیر این مدار در برقراری ارتباطات ماهواره ای باعث شده تمام کشورهای دارای فناوری فضایی برای تأمین نیازهای ارتباطاتی راه دور خود در درجه اول ماهواره های خود را در این مدار قرار دهند. از سوی دیگر ظرفیت محدود به کارگیری طیف های الکترومغناطیس برای مقاصد ارتباطی، و همچنین گنجایش محدود این مدار در جای گرفتن ماهواره های مخابراتی باعث شده از دیر...

متن کامل

تعیین مسیر بهینه برای پرتاب ماهواره به مدار زمین با استفاده از قانون هدایت تانژانت خطی

به‌منظور بررسی پرتاب بهینه‌ی ماهواره به مدار دایره‌یی کره زمین، ابتدا مسئله‌ی پرتاب بهینه را به یک مسئله‌ی مقدار مرزی دونقطه‌یی تبدیل کرده‌ایم. سپس از حالت‌ها و هم‌حالت‌های متناظر با حل تحلیلی برای مسئله‌ی زمین مسطح بدون مقاومت هوا (قانون هدایت تانژانت خطی) به‌عنوان حدس اولیه برای حل عددی مسئله‌ی مقدار مرزی دونقطه‌یی استفاده شده است. الگوریتمی که برای حل مسئله‌ی مقدار مرزی به‌کار می‌رود نسبت به...

متن کامل

بهینه سازی دو هدفه مسیر انتقال ماهواره مخابراتی مدار ژئو با فرض مانور مداری ضربه ای

در این مقاله به تعیین مسیر بهینه انتقال یک ماهواره نمونه از مدار انتقال ژئوسنکرون تا مدار زمین ثابت با استفاده از الگوریتم ژنتیک دو هدفه پرداخته شده است. در ابتدا با توجه به قیود فیزیکی حاکم، تعداد مدارهای واسطه تعیین شده و با مقایسه مانور ضربه ای و پیوسته نشان داده شده است که با توجه به شرایط حاکم، فرض ضربه ای بودن مانور از دقت مناسبی برخوردار می باشد. بنابراین با فرض ضربه ای بودن مانورهای مدا...

متن کامل

بهبود طول موجهای بلند میدان جاذبه زمین با استفاده از ارتفاع سنجی ماهواره‌ای

اندازه‌گیری و مدلسازی میدان جاذبه بر حسب توابع پایه هارمونیک کروی یا بیضوی به واسطه تفکیک فرکانسی حاصل، همواره مورد توجه ژئودزین­ها و ژئوفیزیک­دانان بوده است. در این مقاله، بر اساس تعریف ژئوئید گوس-لیستینگ با استفاده از تکینک­های ماهواره‌ای، روشی برای بهبود مدلهای ژئوپتانسیلی ارائه گردیده که آن را بر مبنای مراحل محاسباتی می­توان بصورت ذیل خلاصه نمود: (1) محاسبۀ ژئوئید و پتانسیل آن در دریا بر مب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 2

صفحات  193- 207

تاریخ انتشار 2019-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023