ارزیابی مدل WEPP برای برآورد فرسایش بین‌شیاری در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

  • حسن روحی پور
  • حسین اسدی
  • حسینقلی رفاهی
  • مهدی شرفا
چکیده مقاله:

در دهه‌های اخیر به منظور شبیه‌سازی و تخمین فرسایش آبی، مدل‌های فرآیندی مختلفی ارائه شده ‌است که ادعا می‌شود بر اساس فرآیندهای مؤثر در فرسایش خاک استوار هستند. از جمله مهمترین این مدل‌ها، مدل‌ WEPP است که در آن به منظور تخمین میزان فرسایش (جداشدن ذرات از بستر خاک و انتقال آن‌ها)، بین فرآیندهای بین‌شیاری و شیاری تفکیک قائل شده‌ و برای هرکدام معادله جداگانه‌ای ارائه نموده است. در تحقیق حاضر به منظور ارزیابی جزء بین‌شیاری مدل مزبور، سه نوع خاک با خصوصیات متفاوت با استفاده از یک فلوم زهکش‌دار به ابعاد 1*1*1/0 متر در شیب‎های مختلف تحت اثر شبیه‌سازی باران با شدت‌های مختلف قرار گرفت. عملیات شبیه‌سازی باران با استفاده از یک دستگاه شبیه‌ساز باران دارای یک نازل منفرد جارویی با میانگین قطر قطرات 5/1 میلی متر انجام شد. تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده نشان داد که روابط پیشنهاد شده توسط مدل WEPP برای برآورد ضریب فرسایش‌پذیری بین‌شیاری در شرایط خارج از آمریکا قابل کاربرد نبوده و واسنجی مدل امری ضروری است. در نظر نگرفتن اثر عمق آب بر فرسایش بین‌شیاری احتمالا یکی از مهمترین اشکال‌های وارده بر مدل WEPP است. همچنین فعال بودن فرآیندهای ناشی از رواناب بویژه در شیب‌ها و شدت‌های بالای بارندگی و برهمکنش احتمالی بین این فرآیندها با فرآیندهای ناشی از بارندگی باعث اریبی مدل شده است. به این معنی که مدل حتی با انجام واسنجی تمایل به بیش‌برآورد مقادیر کوچک و کم‌برآورد مقادیر بزرگ فرسایش خاک دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی مدل wepp برای برآورد فرسایش بین شیاری در شرایط آزمایشگاهی

در دهه های اخیر به منظور شبیه سازی و تخمین فرسایش آبی، مدل های فرآیندی مختلفی ارائه شده است که ادعا می شود بر اساس فرآیندهای مؤثر در فرسایش خاک استوار هستند. از جمله مهمترین این مدل ها، مدل wepp است که در آن به منظور تخمین میزان فرسایش (جداشدن ذرات از بستر خاک و انتقال آن ها)، بین فرآیندهای بین شیاری و شیاری تفکیک قائل شده و برای هرکدام معادله جداگانه ای ارائه نموده است. در تحقیق حاضر به منظور ...

متن کامل

ارزیابی آزمایشگاهی مدل های معتبر برآورد نرخ فرسایش بستر چسبنده

در راستای مدل سازی بلند مدت کیفیت آب‏، فرآیندهای فرسایش و رسوبگذاری رسوبات چسبنده حایز اهمیت زیادی می باشد. مدل های قدیمی و فرآیند محور برآورد نرخ و روند فرسایش بستر چسبنده که از آنها به طور گسترده استفاده می شود، کارآیی قابل قبولی ندارند. به منظور ارزیابی این مدل ها و شناخت دقیق تر سازوکار فرسایش بستر چسبنده، مدل پارتنیادس به عنوان پر استفاده ترین و مدل های گوینداراجو و وینترورپ- ون کیسترن به...

متن کامل

ارزیابی کارایی مدل wepp در برآورد فرسایش و رسوب (مطالعه موردی:حوزه آنالوچه و گرگک)

پیش بینی مکانی فرسایش آبی و تولید رسوب با استفاده از انواع مدل های فیزیکی، ریاضی، آماری و تجربی در نقاط مختلف جهان انجام شده است. اما بعضی از این مدل ها به دلیل کاستی های فراوان، نمی توانند برآورد دقیقی از مقدار و شدت فرسایش آبی و تولید رسوب ارائه دهند. همچنین این مدل ها در مشخص کردن توزیع مکانی فرسایش و رسوب از دقت کافی برخوردار نیستند. پیشرفت علم و تکنولوژی، استفاده از نرم افزارها و مدل های ر...

ارزیابی کارآیی مدل EGEM برای برآورد فرسایش خندقی در حوزه آبخیز ایکی‌‌ آغزلی استان گلستان

سابقه و هدف :یکی از اشکال مهم فرسایش خندقی که معمولا در اراضی زراعی تشکیل شده و توسعه پیدا می‌کند، فرسایش خندقی موقتی است. تحقیقات نشان داده است که خندق‌های موقتی سالانه 2 تا 90 مترمکعب در هکتار در سال خاک را از دسترس خارج می‌کنند. با توجه به رسوب‌زایی بالای نهشته‌های لسی و سطح بالای زیرکشت اراضی استان گلستان، شناخت و بررسی عوامل موثر در فرسایش خندقی موقتی و روند گسترش آن بیش از پیش ضروری است. ...

متن کامل

ارزیابی کارایی مدل WEPP در برآورد رسوب حوزه آبخیز سولاچای- اردبیل

Water and soil are the most important natural resources of each country and are the foundation of human life. Soil erosion and sediment production causes reduced fertility of arable land and therefore are threatening human life On the other hand, increasing sedimentation amount in watersheds has an important role in reducing useful life of dams and dewatering reducing capacity of them. Thus the...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2-38  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2008-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023