ارزیابی میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده، منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس برمبنای "استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی"

نویسندگان

  • محسن حاجی زین العابدینی
  • معصومه ترک کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

این پژوهش با هدف سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری، کل دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بودند (764 n=). حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) برآورد شد (256 n=). نمونه گیری به روش نمونه گیری طبقه­ای تناسبی در دو مرحله انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود...

متن کامل

سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی دانشگاه تربیت‌مدرس

این پژوهش با هدف سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری، کل دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بودند (764 N=). حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) برآورد شد (256 n=). نمونه‌‌گیری به روش نمونه‌گیری طبقه­ای تناسبی در دو مرحله انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بو...

متن کامل

استانداردهای سواد اطلاعاتی برای دانشجویان آموزش عالی

"سواد اطلاعاتی" اساس یادگیری مادام‌العمر را تشکیل می‌دهد و شامل توانایی تشخیص زمان نیاز به اطلاعات، دستیابی به اطلاعات، ارزیابی و استفاده مؤثر از آن است. کسب مهارت‌های سواد اطلاعاتی توسط دانشجویان آموزش عالی موجب خواهد شد مهارت‌های ارزیابی و کاربرد اطلاعات و نیز مهارت‌های مدیریتی آنها افزایش یابد. به این ترتیب دانشجویان آموزش عالی اطلاعات گزینش شده را با دانش پایه خود درمی‌آمیزند و به‌صورتی کار...

متن کامل

بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بر مبنای «استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی» مصوب انجمن کتابخانه های دانشگاهی و تحقیقاتی (ای.سی.ار.ال.)

هدف این پژوهش تعیین وضعیت میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بر مبنای استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی مصوب مصوب انجمن کتابخانه های دانشگاهی و تحقیقاتی (ای.سی.ار.ال.) است. روش پژوهش پیمایشی و جامعه پژوهش 301 نفر از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دانشکده بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد سواد اطلاعاتی دانشجویان ب...

15 صفحه اول

رابطة محیط اطلاعاتی و سواد اطلاعاتی: مطالعة موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز

هدف: پژوهش حاضر به شناسایی محیط‌های اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز و رابطة این محیط‌ها با مهارت‌های سواد اطلاعاتی آنان می‌پردازد. روش: پیمایشی از نوع توصیفی_همبستگی و ابزار آن پرسشنامه‌ای بود که بین 278 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد که با نمونه گیری مطبّق انتخاب شده بودند، توزیع شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که محیط‌های اطلاعاتی اصلی این دانشجویان عبارتند از: محیط سایت ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 1

صفحات  46- 55

تاریخ انتشار 2014-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022