ارزیابی نسبت کلیبر(Kleiber-Ratio)به عنوان یکی از معیارهای انتخاب قوچ در گوسفند نژاد لری بختیاری

نویسندگان

  • آدم ترکمن زهی
  • ابراهیم اسدی خشویی
  • رسول واعظ ترشیزی
  • سیدرضامیرایی آشتیانی
  • شعبان رحیمی
چکیده مقاله:

بازده غذایی که بر روی بازده تولید گوشت در گوسفند اثر مهمی دارد ،فقط با تغذیه انفرادی واندازه گیری های پرهزینه قابل تعیین است.در این پژوهش "نسبت کلیبر" که بصورت نسبت افزایش وزن روزانه به وزن متابولیکی درپایان دوره آزمایش تعریف شده است ،به عنوان یک معیار انتخاب غیرمستقیم برای بازده غذایی در گوسفند نژاد لری بختیاری تحقیق گردید. داده های وزن وخوراک مصرفی 60 رأس بره نر از نژاد لری بختیاری که بعد از شیرگیری تحت یک آزمایش پروار قرار گرفتند.استفاده شد.وراثت پذیری نسبت کلیبر(593/0)نسبتاً مشابه با وراثت پذیری بازده غذایی(649/0)در126 روزپروار برآورد شد.نسبت کلیبر همبستگی های ژنتیکی وفنوتیپی مشابهی با افزایش وزن روزانه وبازده غذایی نشان داد.نسبت کلیبر در مقایسه با افزایش وزن روزانه همبستگی های ژنتیکی وفنوتیپی پایین تری با وزن تولد.وزن شیرگیری،وزن در شروع وپایان آزمایش نشان داد.بنابراین در این نژاد نسبت کلیبرکه همبستگی بالایی با بازده غذایی دارد.میتواند به عنوان یک معیار انتخاب غیرمستقیم برای بهبود بازده غذایی مورد استفاده قرار گیرد واین روش مخصوصاً در شرایط پرورشی که بیشتر خوراک مصرفی دامها ازمرتع تأمین شده واندازه گیری آن به صورت انفرادی برای هر حیوان امکان پذیر نیست کارآیی خوبی دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

یافته‌های طبیعی اولتراسونوگرافی چشم در گوسفند نژاد لری- بختیاری

    استفاده از اولتراسونوگرافی برای معاینه و تشخیص عوارض ساختارهای درونی چشم در بسیاری از بیماری‌های چشمی ضرورت دارد و با توجه به اینکه تاکنون مطالعه‌ای مدون در خصوص اندازه‌های طبیعی چشم گوسفند نژاد لری- بختیاری انجام نشده است، به دست آوردن این اندازه‌ها می‌تواند معیاری مناسب برای تشخیص و عوارض برخی بیماری‌های چشم در این نژاد باشد.  با استفاده از اولتراسونوگرافی، چشم‌های راست و چپ 20 راس گوسفند...

متن کامل

یافته های طبیعی اولتراسونوگرافی چشم در گوسفند نژاد لری- بختیاری

استفاده از اولتراسونوگرافی برای معاینه و تشخیص عوارض ساختارهای درونی چشم در بسیاری از بیماری های چشمی ضرورت دارد و با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای مدون در خصوص اندازه های طبیعی چشم گوسفند نژاد لری- بختیاری انجام نشده است، به دست آوردن این اندازه ها می تواند معیاری مناسب برای تشخیص و عوارض برخی بیماری های چشم در این نژاد باشد.  با استفاده از اولتراسونوگرافی، چشم های راست و چپ 20 راس گوسفند نژا...

متن کامل

تعیین بهترین منحنی رشد در گوسفند نژاد لری بختیاری

در این تحقیق مدل های غیرخطی توصیف کننده رشد شامل برودی، گومپرتز، لجستیک و ون برتالنفی با استفاده از رکوردهای وزن بدن و سن (ماه) مقایسه شدند. اوزان بدن در تولد، شیرگیری، 6 ماهگی، 9 ماهگی و یکسالگی مربوط به 1350 رأس گوسفند نژاد لری بختیاری که از سال 1368 تا 1389 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری جمع آوری شده بود استفاده شدند. پس از برازش مدل های فوق بر روی اوزان بدن صحت مدل ها بر ا...

بررسی ابعاد ظاهری دنبه و ارتباط آنها با وزن دنبه در گوسفند نژاد لری بختیاری

In this study external fat-tail dimensions (upper, middle and lower width, length, length of gap, depth and upper circumference) and fat-tail weights collected on 724 Lori-Bakhtiari sheep were used to study external fat-tail dimensions and their relationships with fat-tail weights. Sheep were 3 months to 6 years old and slaughtered at the industrial slaughter house of Joneghan in Chaharmohal an...

متن کامل

بررسی ابعاد ظاهری دنبه و ارتباط آنها با وزن دنبه در گوسفند نژاد لری بختیاری

In this study external fat-tail dimensions (upper, middle and lower width, length, length of gap, depth and upper circumference) and fat-tail weights collected on 724 Lori-Bakhtiari sheep were used to study external fat-tail dimensions and their relationships with fat-tail weights. Sheep were 3 months to 6 years old and slaughtered at the industrial slaughter house of Joneghan in Chaharmohal an...

متن کامل

کلون سازی و تعیین توالی ژن هورمون رشد گوسفند نژاد لری بختیاری

هورمون رشد باعث تحریک رشد و تکثیر سلول­ها در انسان و حیوانات می­شود. این هورمون یک پلی پپتید تک زنجیره­ای با  191 اسید آمینه است که در سلول­های سوماتوتروف واقع در بال جانبی غده هیپوفیز پیشین ساخته شده و ذخیره و ترشح می­گردد. هدف از این تحقیق کلون سازی و تعیین توالی ژن هورمون رشد گوسفند نژاد لری بختیاری برای اولین بار در ایران می­باشد. به منظور کلون­سازی و تعیین توالی ژن هورمون رشد گوسفند نژاد ل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1999-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023