ارزیابی نقش محافظتی ویتامین C در برابر تغییرات ناشی از کم خونی همولیتیک در ساختار بافتی روده کوچک موش های تحت درمان با فنیل هیدرازین

نویسندگان

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: هیپوکسی ناشی از کم خونی همولیتیک می تواند منجر به اختلال در عملکرد اندامهای متعددی گردد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی کارایی ویتامین C که دارای خاصیت آنتی اکسیدانت می باشد، در برابر تغییرات ناشی از کم خونی همولیتیک در ساختار بافتی روده کوچک موشهای تحت درمان با فنیل هیدرازین صورت پذیرفت. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، موشهای نر بالغ به صورت تصادفی به چهار گروه هشت سری تقسیم شدند. دو گروه از موش ها فنیل هیدرازین را به میزان 60 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی هر 48 ساعت به مدت 35 روز دریافت کردند. یک گروه از گروههای فوق، ویتامین C را به میزان250 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی چهار ساعت قبل از فنیل هیدرازین دریافت می نمود. گروه شاهد و گروهی که تنها ویتامین C را دریافت می کرد نیز در نظر گرفته شد. 24 ساعت پس از آخرین تیمار، قسمتهای مختلف روده کوچک جدا، مقاطع بافتی تهیه و فراسنجه های مورفومتریک ارزیابی گردید. یافته ها: فنیل هیدرازین کاهش معنی داری را در عرض پرز های دئودنوم و ژژنوم، عمق کریپت های دئودنوم، میزان پراکندگی سلولهای جامی شکل پرز های ایلئوم و طول پرز های هر سه قسمت روده کوچک موجب گشت. ویتامین C بهبود قابل ملاحظه ای را فراسنجه های فوق سبب گردید. نتیجه‌گیری: به نظر می رسد ویتامین C می تواند عوارض بافتی ناشی از کم خونی همولیتیک در روده کوچک موش را بهبود بخشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی نقش محافظتی ویتامین c در برابر تغییرات ناشی از کم خونی همولیتیک در ساختار بافتی روده کوچک موش های تحت درمان با فنیل هیدرازین

زمینه و هدف: هیپوکسی ناشی از کم خونی همولیتیک می تواند منجر به اختلال در عملکرد اندامهای متعددی گردد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی کارایی ویتامین c که دارای خاصیت آنتی اکسیدانت می باشد، در برابر تغییرات ناشی از کم خونی همولیتیک در ساختار بافتی روده کوچک موشهای تحت درمان با فنیل هیدرازین صورت پذیرفت. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، موشهای نر بالغ به صورت تصادفی به چهار گروه هشت سری تقسیم شدند. دو گرو...

متن کامل

نقش محافظتی ژل رویال در برابر آسیب های بافتی ناشی از فنیل هیدرازین در روده کوچک موش: ارزیابی مورفومتریک

زمینه و هدف: فنیل هیدرازین به عنوان یک ترکیب همولیتیک شناخته شده، موجب سمّیت در سطوح مختلف در بافت های متعدد می گردد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات محافظتی احتمالی ژل رویال در برابر آسیب های بافتی ناشی از فنیل هیدرازین در روده کوچک موش انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، موش های نر بالغ به صورت تصادفی به چهار گروه هشت سری تقسیم شدند. دو گروه از موش ها فنیل هیدرازین را (به میزان 60 میلی ...

متن کامل

ارزیابی کارایی ویتامین C در برابر آسیب های اکسیداتیو و آپوپتوز هپاتوسیت های موش های تحت درمان با فنیل هیدرازین

زمینه و هدف: فنیل هیدرازین به عنوان یک ترکیب همولیتیک شناخته شده می تواند عوارض جانبی متعددی نظیر سمیت کبدی را سبب شود. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی کارایی احتمالی ویتامین C در برابر آسیب های اکسیداتیو و آپوپتوز ناشی از فنیل هیدرازین در کبد موش انجام پذیرفت. روش بررسی: به منظور انجام این مطالعه تجربی تصادفی شده شاهد دار، تعداد 32 موش نر بالغ به 4 گروه هرکدام شامل 8 موش تقسیم شدند. دو گروه از مو...

متن کامل

ارزیابی کارایی ویتامین c در برابر آسیب های اکسیداتیو و آپوپتوز هپاتوسیت های موش های تحت درمان با فنیل هیدرازین

زمینه و هدف: فنیل هیدرازین به عنوان یک ترکیب همولیتیک شناخته شده می تواند عوارض جانبی متعددی نظیر سمیت کبدی را سبب شود. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی کارایی احتمالی ویتامین c در برابر آسیب های اکسیداتیو و آپوپتوز ناشی از فنیل هیدرازین در کبد موش انجام پذیرفت. روش بررسی: به منظور انجام این مطالعه تجربی تصادفی شده شاهد دار، تعداد 32 موش نر بالغ به 4 گروه هرکدام شامل 8 موش تقسیم شدند. دو گروه از مو...

متن کامل

نقش محافظتی ژل رویال در برابر آسیب‌های بافتی ناشی از فنیل‌هیدرازین در روده کوچک موش: ارزیابی‌ مورفومتریک

زمینه و هدف: فنیل‌هیدرازین به‌عنوان یک ترکیب همولیتیک شناخته‌شده، موجب سمّیت در سطوح مختلف در بافت‌های متعدد می‌‌‌گردد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات محافظتی احتمالی ژل رویال در برابر آسیب‌های بافتی ناشی از فنیل‌هیدرازین در روده کوچک موش انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، موش‌های نر بالغ به‌صورت تصادفی به چهار گروه هشت سری تقسیم شدند. دو گروه از موش‌ها فنیل‌هیدرازین را (به میزان 60 میل...

متن کامل

ارزیابی تاثیر محافظتی ویتامین E بر پارامترهای اسپرم و روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (IVF) در موش های سوری تحت درمان با فنیل هیدرازین

Background and purpose: Oxidative stress is amongst the factors that change the parameters of sperm and embryo development. This study investigated the protective effects of vitamin E on sperm parameters and In Vitro Fertilization (IVF). Materials and methods: In the present study, male mice were divided into four groups to recieve physiological saline (control group), PHZ, vitamin E +PHZ, and...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره 4

صفحات  70- 79

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023