ارزیابی واکنش برخی ارقام و ژنوتیپ های گوجه فرنگی نسبت به Alternaria tenuissima عامل بیماری لکه موجی

نویسندگان

  • رامین حاجیان فر مربی پژوهش موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
  • عبدالجمیل زربخش استادیار پژوهش موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
چکیده مقاله:

در این تحقیق واکنش ارقام و ژنوتیپ‌های گوجه‌فرنگی نسبت به عامل لکه‌موجی در گلخانه و مزرعه در شرایط آلودگی مصنوعی بررسی گردید. در طول اجرای آزمایش از صفات متعددی شامل شاخص بیماری، میزان پیشرفت آلودگی، درصد گل‌های خشک شده و عملکرد در مزرعه و نیز درصد برگ‌های آلوده، سطح بلایت برگی و شاخص بیماری درگلخانه یادداشت‌برداری به‌عمل آمد. نتایج حاصله نشان داد که در آزمایش گلخانه‌ای ارقام Super 2270، Kingstone،  Kallgiو ژنوتیپ 8403 کمترین میزان آلودگی را نسبت به بیماری داشتند در حالی که رقم Imperial و ژنوتیپ 8406 در این شرایط بیشترین میزان آلودگی را داشتند. در آزمایش مزرعه‌ای ارقام Super 2270، Kingstone، Early Urbano VF و ژنوتیپ 8402 کمترین میزان پیشرفت بیماری و شاخص آلودگی را داشتند و بیشترین میزان آلودگی نیز مربوط به ژنوتیپ‌های 8406، 8405، 8407 و رقم Peto early ch در مزرعه بود. به‌طور کلی، ارقام Super 2270، Early Urbano VF و Kingstone در شرایط گلخانه و مزرعه و ژنوتیپ 8402 در شرایط مزرعه و رقم Kallgi و ژنوتیپ 8403 در شرایط گلخانه با داشتن کمترین میزان آلودگی و شاخص بیماری، مقاومت نسبتاً بالایی نسبت به بیماری لکه موجی گوجه ­فرنگی داشتند. همچنین، رقم Soria با وجود آلودگی بالا نسبت به عامل بیماری، با میانگین عملکرد 91.64 تن در هکتار برتر از سایر ارقام و ژنوتیپ‌ها بوده و از این­ رو به عنوان رقم متحمل نسبت به این بیماری معرفی گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی واکنش برخی ارقام و ژنوتیپ های گوجه فرنگی نسبت به alternaria tenuissima عامل بیماری لکه موجی

در این تحقیق واکنش ارقام و ژنوتیپ های گوجه فرنگی نسبت به عامل لکه موجی در گلخانه و مزرعه در شرایط آلودگی مصنوعی بررسی گردید. در طول اجرای آزمایش از صفات متعددی شامل شاخص بیماری، میزان پیشرفت آلودگی، درصد گل های خشک شده و عملکرد در مزرعه و نیز درصد برگ های آلوده، سطح بلایت برگی و شاخص بیماری درگلخانه یادداشت برداری به عمل آمد. نتایج حاصله نشان داد که در آزمایش گلخانه ای ارقام super 2270، kingsto...

متن کامل

ارزیابی مقاومت شش ژنوتیپ سیب زمینی نسبت به بیماری لکه موجی ناشی از بیمارگر قارچی Alternaria tenuissima و Alternaria allternata در شرایط درون شیشه‌ای وگلخانه ای

به منظور تعیین سطوح مقاومت ومناسب‌ترین ژنوتیپ سیب زمینی به بیماری لکه موجی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل با سه تکرار در بانک ژن گیاهی ملی ایران در سالهای 88-1387 به اجرا گذاشته شد. فاکتورها شامل بیمارگر قارچیA. alternata و A. tenuissima و شش ژنوتیپ سیب زمینی شامل پیکاسو، مارفونا، دیتا، آگریا، کاسموس و آرمیدا بودند. نتایج تجزیه واریانس در ارزیابی درون شیشه‌ای و گلخانه‌ای نشا...

متن کامل

ارزیابی مقاومت شش ژنوتیپ سیب زمینی نسبت به بیماری لکه موجی ناشی از بیمارگر قارچی alternaria tenuissima و alternaria allternata در شرایط درون شیشه ای وگلخانه ای

به منظور تعیین سطوح مقاومت ومناسب ترین ژنوتیپ سیب زمینی به بیماری لکه موجی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل با سه تکرار در بانک ژن گیاهی ملی ایران در سالهای 88-1387 به اجرا گذاشته شد. فاکتورها شامل بیمارگر قارچیa. alternata و a. tenuissima و شش ژنوتیپ سیب زمینی شامل پیکاسو، مارفونا، دیتا، آگریا، کاسموس و آرمیدا بودند. نتایج تجزیه واریانس در ارزیابی درون شیشه ای و گلخانه ای نشا...

متن کامل

بررسی و مقایسه فیتوشیمیایی و ضد قارچی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچ Alternaria alternata عامل بیماری لکه موجی گوجه فرنگی

یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید و نگهداری گوجه‌فرنگی در ایران، بیماری لکه‌موجی با عامل Alternaria alternata می باشد. تحقیقات نشان داده است برخی متابولیت‌های ثانویه گیاهان دارویی در جلوگیری از رشد قارچ‌ها مؤثر بوده و جایگزین مناسبی برای سموم شیمیایی هستند. در تحقیق حاضر، برگ و سرشاخه گلدار آویشن، پونه، نعناع فلفلی، مرزه، نعناع ارومیه در مرحله شروع گلدهی، سرشاخه‌های گل‌دار بومادران زرد در ...

متن کامل

ارزیابی مقاومت ارقام مختلف مرکبات نسبت به Alternaria alternata عامل بیماری لکه قهوهای مرکبات با استفاده از RAPD-PCR

    نیکو کاکوان1*، حمیدرضا زمانی زاده2، بهار مرید1، شهاب حاج منصور2، حسین طاهری3   1 -گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، تاکستان، ایران   2-گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران   3- بخش آفات و بیماریهای گیاهی، موسسه تحقیقات مرکبات، رامسر، ایران     * نویسنده مسئول: [email protected]     تاریخ پذیرش:12...

متن کامل

واکنش ژنوتیپ های گوجه فرنگی به بیماری شانکر آلترناریائی ساقه

واکنش بیست و دو ژنوتیپ گوجه فرنگی در مزرعه و گلخانه به یک جدایه مهاجم و بیماریزای قارچ عامل شانکر ساقه ( alternaria alternata f.sp. lycopersici ) با انجام آلودگی مصنوعی مورد ارزیابی قرار گرفت. گیاهچه های ژنوتیپ های گوجه فرنگی پس از انتقال نشاء به خطوط کاشت در مزرعه و یا به گلدان های پلاستیکی در گلخانه، با سوسپانسیون جدایه قارچ عامل بیماری به میزان 106 اسپور در میلی لیتر به طور جداگانه مایه زنی ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 1(13) بهار

صفحات  61- 74

تاریخ انتشار 2010-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023