ارزیابی و انتخاب استراتژیکی تأمین‌کنندگان دارو مبتنی بر مدل BOCR با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی

نویسندگان

  • ریحانه ریحانی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
  • علیرضا انوری استادیار، گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
چکیده

مقدمه: در دهه‌های اخیر، نحوه تأمین مواد اولیه و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین نظام سلامت، چالشی مهم بوده است. زنجیره تأمین صنعت دارویی بخشی از این چالش‌هاست و برای انتخاب تأمین‌کنندگان دارویی در کشور مکانیزم خاصی وجود ندارد. لذا هدف پژوهش حاضر بددست اورن مدلی جهت ارزیابی و اولویت‌بندی تأمین‌کنندگان دارو برای  داروخانه‌ها می‌باشد. روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و یک مطالعه میدانی بوده و جامعه آماری شامل گروهی از مدیران داروخانه‌های شیراز می‌باشند که نمونه آماری از افراد مجرب و خبره مدیران انتخاب‌شده‌اند.ابزار اندازه‌گیری در این تحقیق شامل سه پرسشنامه محقق ساخته بوده که در اختیار پاسخگویان قرار داده‌شده‌اند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو بخش توصیفی و تحلیلی با استفاده از ساختار BOCR و روش MCDM فازی، صورت گرفته است. ضمن وزن دهی معیارهای تأمین‌کنندگان، رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان بر اساس معیارهای تعیین‌شده انجام‌شده است. یافته‌ها: مطابق یافته‌های تحلیل تائید عاملی 14 زیر معیار در چهار معیار اصلی تعیین شد. رتبه‌بندی وزنی نشان داد که اولویت اول و دوم شاخص‌های "چابکی و سرعت (وزن0.111)" و "امکان تخفیف (وزن 0.069)" مربوط به شاخص‌های فرصت‌ها هستند. همچنین نتایج حاصل از اولویت ‌بندی تأمین‌کنندگان نشان داد دارو پخش (شاخص شباهت 1) و هجرت (شاخص شباهت 076) در اولویت‌های اول و دوم قرار گرفتند. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد عواملی مانند تنوع محصولات، نرخ پایین عیوب، تجربه و تخصص تأمین‌کننده، کیفیت محصولات، به روز بودن فناوریها،امکان تخفیف سفارش محصول،اعتبار تأمین‌کننده، چابکی، هزینه بازرسی، هزینه حمل‌ونقل، قیمت محصول، شکایات مشتری، میزان تأخیر در ارائه محصول و شهرت تأمین‌کننده از مهمترین معیارهای مؤثر بر انتخاب تأمین‌کنندگان دارو هستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی و انتخاب سبد سهام با استفاده از تئوری فازی و تصمیم گیری چند معیاره

مدل های بسیاری در ارزیابی و انتخاب سبد سهام وجود دارد. اولین مطالعه در این زمینه، مدل میانگین  واریانس مارکوتیز در سال 1952 می باشد. از آنجایی که با افزایش بحران ها در محیط فعالیت سازمانی، عدم اطمینان افزایش می یابد، مسئله ارزیابی و انتخابسهام شامل پارامترهای مهمی می شود. از این رو، مجموعه فازی ابزاری قدرتمند برای مواجهه با ابهامی است که توسط بازارهای تجاری و وضعیت تصمیم های سرمایه گذاران ایجاد...

متن کامل

تحلیل کمی معیارهای انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین تاب آور با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

تاب‌آوری، توانایی سیستم برای بازگشت به حالت اولیه خود و یا حالتی بهتر پس از ایجاد اختلال است. تاب‌آوری به عنوان یک منبع مجزا از مزیت رقابتی پایدار برای تأمین‌کنندگان به شمار می‌رود. در این پژوهش سعی شده با مطرح کردن عوامل موثر برای انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین تاب‌آور با توجه به ادبیات نظری پژوهش، اقدام به اولویت‌بندی هرکدام از این عوامل شود. بر این اساس دو معیار اصلی توانمندی تولیدی - ...

متن کامل

ارزیابی و انتخاب سبد سهام با استفاده از تئوری فازی و تصمیم گیری چند معیاره

مدل های بسیاری در ارزیابی و انتخاب سبد سهام وجود دارد. اولین مطالعه در این زمینه، مدل میانگین  واریانس مارکوتیز در سال 1952 می باشد. از آنجایی که با افزایش بحران ها در محیط فعالیت سازمانی، عدم اطمینان افزایش می یابد، مسئله ارزیابی و انتخابسهام شامل پارامترهای مهمی می شود. از این رو، مجموعه فازی ابزاری قدرتمند برای مواجهه با ابهامی است که توسط بازارهای تجاری و وضعیت تصمیم های سرمایه گذاران ایجاد...

متن کامل

ارائه مدل ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد فازی جهت اولویت بندی و انتخاب استراتژی های نگهداری و تعمیرات

هدف از ارائه این مقاله بررسی میزان ارجحیت استراتژی­های نگهداری و تعمیرات به کمک روش‌های تصمیم­گیری چند معیاره است. برای این منظور تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب که کلیه داده‌ها به صورت یک عدد فازی مثلثی می‌باشد. در روش ارائه شده ابتدا وزن شاخص‌ها محاسبه شده و سپس استراتژی­ها با در نظر گرفتن شاخص‌ها بوسیله روش‌های تاپسیس فازی2، ویکور فازی3 و میانگین وزنی ساده...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره شماره 2

صفحات  57- 69

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021