ارزیابی و معرفی ژنوتی پهای مقاوم به ویروس در سیب زمینی

نویسندگان

  • اسلام مجیدی
  • حسن حسن آبادی
  • عبدالجمیل زربخش
  • محمدرضا قنادها
  • معصومه پیمان
چکیده مقاله:

از آنجا که یکی از مهمترین بیماریهای سیب زمینی در کشور ، بیماری ویروسیPVY‘‘می باشد، لذاشناسائی ارقام مقاوم به این ویروسها از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است . در این تحقیق به منظور ارزیابی مقاومتبرخی کلونهای مهم و ارقام تجاری به ویروسهایPVY‘PVX‘آلوده سازی مصنوعی به این دو ویروس مهمسیب زمینی، صورت پذیرفت . به منظور اطمینان از عاری بودن این ژنوتیپها به ویروس و افزایش دقت آزمون، ازکشت مریستم استفاده شد . ریزنمونه های مریستم شامل گنبد راسی و همراه با دو برگچه یا چهار برگچه به ترتیب به طول (میلی متر 27/0 ‘ 12/0 ‘ 6/0) بر روی محیط جوانه زنی جامد ومایع به همراه هورمونهای مختلف Kinetin,ABA,BAP,GA با غلظتهای مختلف (میلی گرم بر لیتر 1‘ 7/0‘5/0‘1/0‘05/0‘0) قرار گرفتند و سپس شاخساره های حاصل به محیط کشت حاوی هورمون NAA,2,4-D,IAA (میلی گرم بر لیتر 1‘ 7/0‘5/0‘1/0‘05/0‘0) جهت باززائی گیاه کامل انتقال یافتند .تجزیه وتحلیل آماریحاصل از کشت مریستم بر اساس آزمایش فاکتوریل (پایه کاملا تصادفی )، نشان داد که بین ژنوتیپها، هورمونهاانواع محیط و انداز ه های مریستم از لحاظ میزان باززائی اختلاف معنی داری وجود دارد . با توجه به معن ی دار بودناثرات م تقابل اندازه مریستم × هورمون × رقم × محیط‘ رقم سانته با ریز نمونه میلیمتر 6/0 در محیط جامد حاوی هورمون BAP (میلی گرم بر لیتر7/0) بهترین شاخساره زائی را نشان داد وهورمون NAA ‘ (میلی گرم بر لیتر 7/0) بالاترین میزان باززائی را نشان داد. بر روی گیاهچه های حاصل ازکشت مریستم ‘ آزمون ELISA صورت پذیرفت و پس از اطمینان از سالم بودن گیاهچه های آلوده سازی مصنوعی به دو ویروس PVY,PVX در پذیرفت و پس از اطمینان از سالم بودن گیاهچه ها، آلوده سازی مصنوعی به دو ویروس PVY,PVX در شرایط درون شیش ه ای و گلخانه ای انجام پذیرفت و مجدد ا آزمون ELISA جهت ارزیابی مقاومت صورت گرفت. رقم سانته مقاوم بهPVY,PVX ورقم موندیال مقاوم به ویروس PVX بهمراه 3 کلون 80397007‘396278 بعنوان ژنوتیپهای مقاوم به دو ویروس PVY,PVX معرفی گردیدند )نتایج حاصله در شرایط درون شیشه ای با گلخانه ای کاملا مطابقت داشت).

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی قند کل و قندهای محلول در سیب زمینی تراریخته مقاوم به بید سیب زمینی

طبق قوانین سازمان­های نظارتی موجود در اغلب کشورهای دنیا، قبل از پذیرش و تجاری‌سازی محصولات تراریخته و فراورده ­های آن، باید ارزیابی­ های ایمنی دقیقی بر روی آن­ها با یک روش مقایسه­ای صورت گیرد. یکی از مراحل ارزیابی ایمنی گیاهان تراریخته، مقایسه لاین­های تراریخته با رقم زراعی غیرتراریخته از نظر محتوی متابولیتی و ترکیبات آنها است. این بررسی به منظور شناسائی تغییرات احتمالی ناخواسته و نامطلوب حاصل...

متن کامل

ایجاد گیاه سیب زمینی مقاوم به ویروس PVX با استفاده از مکانیسم RNA Silencing

یکی از عوامل اصلی کاهش محصول سیب ­زمینی ویروسها هستند. ویروس X سیب­ زمینی (Potato X Potexvirus: PVX) از مهمترین ویروسهای این گیاه می­باشد و عمده ­ترین روش مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم است. در این تحقیق سعی شد با بهره ­گیری از تکنیک RNA silencing گیاهان سیب­ زمینی مقاوم به این ویروس تولید شود. برای این­کار ابتدا با دو همسانه­ سازی متوالی یک سازه سنجاق­سری برای انتهای ژن P25 ویروس PVX در ن...

متن کامل

ایجاد گیاه سیب زمینی مقاوم به ویروس pvx با استفاده از مکانیسم rna silencing

یکی از عوامل اصلی کاهش محصول سیب ­زمینی ویروسها هستند. ویروس x سیب­ زمینی (potato x potexvirus: pvx) از مهمترین ویروسهای این گیاه می­باشد و عمده ­ترین روش مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم است. در این تحقیق سعی شد با بهره ­گیری از تکنیک rna silencing گیاهان سیب­ زمینی مقاوم به این ویروس تولید شود. برای این­کار ابتدا با دو همسانه­ سازی متوالی یک سازه سنجاق­سری برای انتهای ژن p25 ویروس pvx در ن...

متن کامل

مکانیسم مقاومت در برابر تجمع ویروس برگ قاشقی سیب زمینی (Potato leafroll virus=PLRV) در سیب زمینی همسانه G8107(1) *

ژن خاموشی پس از ترا نویسی (Post-transcriptional gene silencing =PTGS) به عنوان یک مکانیسم طبیعی که به وسیله آن گیاهان اسیدهای نوکلئیک بیگانه مانند ژنوم ویروس‌ها را شناسایی و تجزیه می‌کنند مطرح است. در این مطالعه فرض شد که در مقاومت سیب زمینی  همسانه G8107(1)  در برابر تجمع PLRV نیز چنین مکانیسمی دخالت دارد. این فرضیه با آزمایش انتقال ویروس از طریق پیوند آزمون شد. در این آزمایش قطعاتی از ساقه‌ها...

متن کامل

کاربرد روش real time-pcr جهت شناسائی سیب زمینی دستورزی شده ی ژنتیکی مقاوم به ویروس pvy در مقایسه با سیب زمینی های غیر تراریخته

چکیده مقایسه بین سیب زمینی های تراریخته و غیر تراریخته یکی از مشکلات عمده سازمانهای بازرگانی و تحقیقاتی می باشد. استفاده از روش های جدید آنالیتیکی مبتنی بر ارزیابی ژنوم جهت تفکیک و شناسائی بین آنها از اهداف اصلی این تحقیق می باشد. نمونه های سیب زمینی از چهار استان ایران جمع آوری شده و از نظر تراریخته بودن مورد بررسی قرار گرفتند. پس از استخراج dna به روش ctab، آغازگرهای معرفی شده جهت تعقیب توالی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 35  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023