ارزیابی پاسخ به تنش کم‌آبی برخی کلون‌های انتخابی چای (‏Camellia sinensis L.‎‏) بر پایه ‏خصوصیات رشدی

نویسندگان

  • بهروز علی‌نقی‌پور محقق، پژوهشکده چای، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ‏لاهیجان، ایران
  • صنم صفائی چائی کار استادیار، پژوهشکده چای، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ‏کشاورزی، لاهیجان، ایران
  • مهدی رحیمی استادیار، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات ‏تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
  • کوروش فلک رو محقق، پژوهشکده چای، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ‏لاهیجان، ایران
  • کوروش مجدسلیمی مربی پژوهشی، پژوهشکده چای، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، ایران
چکیده مقاله:

به­منظور ارزیابی تحمل به تنش کم­آبی نه کلون انتخابی چای (Camellia sinensis L.)، آزمایشی در کلکسیون چای ایستگاه تحقیقات چای شهید افتخاری فشالم واقع در شهرستان شفت، به­صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در کلون­های انتخابی به­عنوان کرت اصلی در نه سطح و تیمارهای آبیاری به­عنوان کرت فرعی در دو سطح (آبیاری کامل و بدون آبیاری) در نظر گرفته شدند. مدت 60 روز بعد از شروع تنش آبی، شاخص تنش آبی، محتوی نسبی آب برگ و صفات کمّی شامل تعداد شاخساره، وزن­تر و خشک شاخساره، رشد طولی شاخساره، طول و عرض برگ پنجم و عملکرد برگ سبز در شرایط تنش آبی و بدون تنش برای غربال­گری کلون­های چای اندازه­گیری شد. نتایج تجزیه واریانس، نشان­دهنده وجود تفاوت معنی­دار بین کلون­ها، تیمارهای آبیاری و اثر متقابل کلون وتیمارهای آبیاری برای کلیه صفات اندازه­گیری شده بود. با اعمال تنش آبی، محتوی نسبی آب برگ، عملکرد، اجزای عملکرد و سایر خصوصیات رشدی کلون­ها کاهش یافت، به­طوری که بیشترین درصد کاهش متعلق به عملکرد برگ سبز بود. نتایج حاصل از محاسبه شاخص تنش آب و درصد تغییرپذیری صفات مذکور نشان داد کلون 276 و کلون امید بخش 100 با دارا بودن بالاترین شاخص تنش آب و کمترین درصد تغییرپذیری صفات کمّی، پتانسیل بالاتری از نظر تحمل شرایط تنش کم­آبی نسبت به سایر کلون­ها داشت و می­توان آنها را به­عنوان کلون­های متحمل برای انجام برنامه­های به­نژادی چای در نظر گرفت. همچنین با توجه به پایین‌بودن شاخص تنش آب و بالابودن درصد تغییر صفات کمّی، کلون­های 399 و 278 را می­توان به­عنوان کلون­های حساس به تنش کم­آبی معرفی نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مقاومت به خشکی در کلون‌های انتخابی چای (Camellia sinensis L.)

افزایش فعالیت سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی در برابر عوامل آسیب‌رسان نظیر گونه‌های فعال اکسیژن فعال ناشی از تنش خشکی، یک واکنش مرسوم در گیاهان محسوب می‌شود. در پژوهش حاضر، به منظور مطالعه این تحولات، آثار دو تیمار قطع آبیاری 10 و 20 روزه بر روند فعالیت ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی، محتوای مالون دی آلدهید، مقادیر کلروفیل a، کلروفیل کل و کاروتنوئید در سه کلون چای (DN، 100 و 258) بررسی شد. نتایج نشان داد ...

متن کامل

تعیین کلون‌های متحمل به تنش خشکی چای (Camellia sinensis L.) با بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتیاکسیدانت

به‌منظور بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت 14 کلون چای در شرایط نرمال و تنش خشکی، دو آزمایش جداگانه به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو تکرار در سال زراعی 1396 در ایستگاه تحقیقات چای فشالم (رشت) اجرا گردید. در هر دو طرح، آبیاری به‌صورت معمول تا آخر تیر ماه انجام شد؛ اما در تیمار خشکی، از ابتدای مرداد تا موقع برداشت برگ‌های چای، آبیاری قطع گردید. در آخر مرداد، از هر کرت در هر دو آزمایش، بر...

متن کامل

تعیین کلون‌های متحمل به تنش خشکی چای (Camellia sinensis L.) با بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتیاکسیدانت

به‌منظور بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت 14 کلون چای در شرایط نرمال و تنش خشکی، دو آزمایش جداگانه به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو تکرار در سال زراعی 1396 در ایستگاه تحقیقات چای فشالم (رشت) اجرا گردید. در هر دو طرح، آبیاری به‌صورت معمول تا آخر تیر ماه انجام شد؛ اما در تیمار خشکی، از ابتدای مرداد تا موقع برداشت برگ‌های چای، آبیاری قطع گردید. در آخر مرداد، از هر کرت در هر دو آزمایش، بر...

متن کامل

بررسی سیتوژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های چای (Camellia sinensis) در ایران

به‌منظور بررسی تنوع کاریوتیپی موجود در ژنوتیپ‌های چای، کاریوتیپ 16 ژنوتیپ چای مورد مطالعه قرار گرفت. پارامترهای کروموزومی شامل طول کل کروموزوم، طول بازوی بلند، طول بازوی کوتاه، نسبت بازوی بلند به کوتاه و شاخص سانترومری در هر ژنوتیپ بررسی شدند. تجزیه واریانس داده‌ها تفاوت معنی‌دار بین ژنوتیپ‌ها از نظر طول کروموزوم، طول بازوی بلند و طول بازوی کوتاه نشان داد. فرمول کاریوتیپی نشان داد که کروموزوم‌ه...

متن کامل

بررسی مقاومت به خشکی در کلون های انتخابی چای (camellia sinensis l.)

افزایش فعالیت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در برابر عوامل آسیب رسان نظیر گونه های فعال اکسیژن فعال ناشی از تنش خشکی، یک واکنش مرسوم در گیاهان محسوب می شود. در پژوهش حاضر، به منظور مطالعه این تحولات، آثار دو تیمار قطع آبیاری 10 و 20 روزه بر روند فعالیت ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی، محتوای مالون دی آلدهید، مقادیر کلروفیل a، کلروفیل کل و کاروتنوئید در سه کلون چای (dn، 100 و 258) بررسی شد. نتایج نشان داد ...

متن کامل

بررسی تغییرات فصلی برخی از ترکیبات فنلی در دو کلون چای (Camellia sinensis (L.) O Kuntze).

گیاه چای (Camellia sinensise L.) یکی از مهم‌ترین منابع برای مطالعه ترکیبات فعال زیستی است. عواملی نظیر: نوع کلون‌ها، فصل برداشت، شرایط کشت و سن برگ‌های چای، به عنوان عوامل تأثیرگذار در کیفیت چای شناخته می‌شوند. در پژوهش حاضر، شاخساره‌های چای شامل یک جوانه رأسی و دو برگ مجاور دو کلون چای (کلون‌های 100 و 451)، از مرکز تحقیقات چای کشور جمع‌آوری شد و پس از عصاره‌گیری، محتوای فنل، فلاونول، فلاونوئید...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 51  شماره 2

صفحات  319- 328

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023