ارزیابی پیامد بیماران با نشانگان تغذیه مجدد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

نویسندگان

چکیده

Background and Objective: Refeeding syndrome (RFS) is comprised of severe electrolyte disturbances and metabolic abnormalities that occur after the reinstitution of nutrition to starved patients. Materials and Methods: This prospective study was conducted on patients aged over 18 years who were admitted to the Intensive Care Unit (ICU) of Taleghani and Emam hospitals in Urmia, Iran, during the first half of 2017. The included participants had the ICU stay of more than 48 h, were kept on nil per os, and were under nutritional support. The patients&rsquo; serum levels of phosphorus, magnesium, and potassium were measured on the 1st, 3rd, and 7th days of hospital stay. The frequency of RFS, hypophosphatemia, hypomagnesemia, hypokalemia, and the short-term outcomes of patients were obtained and compared. The patients with acute and chronic renal failure, cancer, previous gastrointestinal and hepatic diseases, and electrolyte disorder were excluded from the study. Results: The mean length of ICU stay and duration of mechanical ventilation were 35 and 28.5 days, respectively. The frequency of mortality among the patients was 36.96% (n=95). Furthermore, RFS, hypophosphatemia, hypokalemia, and hypomagnesemia had the frequencies of 13.23%, 25.7%, 21.4%, and 37.7%, respectively. There were significant differences between the patients with RFS and those without RFS in terms of the body mass index, duration of mechanical ventilation, ICU length of stay, and mortality (P<0.05). Conclusion: In this study, despite the differences of our findings with those of the literature, the frequency of electrolyte disturbances during the onset of re-feeding was within an acceptable range.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف: معیار کمای گلاسکو، رایج‌ترین ابزار جهت بررسی و تعیین سطح هوشیاری بیماران کمایی است. این معیار علی‌رغم محدودیت‌هایش هنوز هم به عنوان یک معیار استاندارد برای ارزیابی بیماران کمایی استفاده می‌شود. هدف این مطالعه بررسی پایایی بین ارزیاب‌های مختلف و روایی پیش‌بینی پیامد ترخیص از بیمارستان در بیماران کمایی بخش مراقبت ویژه می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، مجموعاً 84 نفر از بی...

سابقه و هدف: با توجه به شیوع فزاینده حوادث ترافیکی و جراحی‌های ماژور در منطقه بر تعداد بیماران نیازمند به مراقبت‌های ویژه نیز افزوده می‌گردد. عوامل موثر بر سرانجام بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه متنوع هستند. هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر در سرانجام بیماران بستری در بخش مراقبت‌ ویژه جراحی بیمارستان شهیدبهشتی بابل می باشد. مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی بیمارانی که درسال‌های 1388 ...

زمینه و هدف : حمایت تغذیه‌ای فرایندی حیاتی برای بیماران دچار ترومای سر است. هدف این مطالعه بررسی عملکرد روزانه تغذیه از راه روده و ورید در بیماران دچار آسیب سر بستری در بخش ICU جراحی اعصاب بیمارستان پورسینا رشت بود.روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی روی 115 بیمار دچار آسیب سر بستری در بخش ICU جراحی اعصاب بیمارستان پورسینا رشت طی سال 1384 که حداقل 48 ساعت تغذیه از راه روده می‌گرفتند، انجام شد. ا...

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات اصلاح آلبومین و بالانس مثبت انرژی در پیامد بیماران مولتیپل ترومای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه می‌باشد. روش کار: این مطالعه به‌صورت مقطعی در سال 1395 و بر روی 196 نفر بیماران مولتیپل ترومای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهید باهنر کرمان انجام شد از بیماران در ابتدا یک نمونه جهت اندازه‌گیری سطح سرمی آلبومین گرفته شد سپس پس از اصلاح آلبومین با ا...

Abstract Backgraound: Sodium disturbances are among the most common electrolyte disturbance in Intensive Care Unit (ICU) patients. The aim of the present study was to determine the frequency of hypernatremia, hyponatremia and their comparison in relation to their mortality impact on patients admitted to a general ICU. Methods: In a cross sectional fashion we studied 273 patients hospitaliz...

  بررسی اثر عصاره زنجبیل بر حجم باقیمانده معده در بیماران با تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه     میترا حکمت افشار [1] ، دکتر اراز بردی قورچایی [2] ، دکتر غلامرضا امین [3] ، دکتر محمد علی وکیلی [4] ، دکتر سمیرا عشقی نیا [5] ، دکتر اکرم ثناگو [6] ، دکتر لیلا جویباری [7] *     تاریخ دریافت 01/12/1390 تاریخ پذیرش 20/02/1391     چکیده   پیش زمینه و هدف: تأخیر در تخلیه معده در بیماران تحت ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود