ارزیابی ژنتیکی تولید شیر در گاوهای شیری نژاد هلشتاین استان خراسان با استفاده از مدل تابعیت تصادفی تکه‌ای

نویسندگان

  • لطفی, رضا
  • فرهنگ فر, همایون
  • نعیمی‌پور , حسین
چکیده مقاله:

This study was undertaken to estimate genetic trend and parameters of Holstein cattle in Khorasan province for milk yield using a spline random regression test day animal model. A total of 32854 monthly test day milk records (twice and thrice a day milking) obtained from 3842 Holstein heifers (progeny of 466 sires) distributed in 125 herds and calved from 2001 to 2005 was used to predict breeding value of individual animals. In the model, fixed effects of herd including year-month of recording, milking times, age at calving (linear and quadratic covariables), Holstein gene percentage (linear covariable) as well as random effects of additive genetic and permanent environment were studied. To take account of the shape of the lactation curve at genetic and environmental levels, cubic spline polynomials were also included in the test day model. Bayesian method by applying Gibbs sampling technique (100000 chains applying RRGIBBS software) was utilized to obtain posterior means of predicted breeding value of animals for milk yield at individual month of lactation. The results showed that mean of breeding value for 305-day milk yield was 52.90 kg (p<0.05). Spearman rank correlations between predicted breeding values at different months of lactation decreased as the interval between them increased. The highest and lowest rank correlations were found between months 8 and 9 (0.998) and between months 1 and 10 (0.312), respectively. Predicted breeding value of 305-day milk had the lowest and highest rank correlations with predicted breeding value at months 1 (0.553) and 6 (0.990), respectively. Regression analysis of average predicted breeding value of progenies in their birth year showed that the amount of genetic trend for 305 day milk yield was 17.75 kg per year, statistically no different from zero (p value=0.165).

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی ژنتیکی تولید شیر در گاوهای شیری نژاد هلشتاین استان خراسان با استفاده از مدل تابعیت تصادفی تکه ای

در این تحقیق، تخمین پارامترها و ارزیابی ژنتیکی گاو های هلشتاین استان خراسان برای صفت شیر بر اساس یک مدل دام روز آزمون با تابعیت تصادفی تکه ای ( cubic spline random regression ) انجام شد. داده های مورد استفاده 32854 رکورد روز آزمون شیر دو و سه بار دوشش در روز مربوط به 3842 رأس گاو هلشتاین شکم اول (فرزندان 466 رأس گاو نر) در 125 گله بود که در بین سال های 1380 تا 1384 زایش داشتند. در مدل دام روز -...

متن کامل

بررسی پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان کرمانشاه با استفاده از مدل تابعیت تصادفی

در این تحقیق، پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر با استفاده از 27065 رکورد روز آزمون شیر گاوهای هلشتاین شکم اول استان کرمانشاه برآورد شد. بدین منظور از رکوردهای مربوط به 3123 رأس گاو شیری متعلق به 22 گله مختلف که طی سال های 1370 تا 1392 زایش داشتند، استفاده شد. تعداد روزهای شیردهی به 305-5 روز و سن در زمان زایش به 21 تا 48 ماه محدود شد. رکوردهای شیر روز آزمون با استفاده از یک مدل تابعیت تصادفی، تج...

متن کامل

تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد

این مطالعه به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی گاوهای شیری هلشتاین در استان یزد برای صفت¬ تولید شیر با استفاده از مدل¬های روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی اجرا شد. داده¬های مورد استفاده 35178 رکورد روزآزمون شیر بصورت 2 یا 3 بار دوشش مربوط به 5101 رأس گاو هلشتاین در شکم اول بود. داده¬های مذکور مربوط به 42 گله بوده که طی سال¬های 1370 تا 1388 زایش داشتند. در این مدل¬ها، گروه¬های همزمان دفعات دوشش-گل...

متن کامل

تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد

این مطالعه به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی گاوهای شیری هلشتاین در استان یزد برای صفت¬ تولید شیر با استفاده از مدل¬های روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی اجرا شد. داده¬های مورد استفاده 35178 رکورد روزآزمون شیر بصورت 2 یا 3 بار دوشش مربوط به 5101 رأس گاو هلشتاین در شکم اول بود. داده¬های مذکور مربوط به 42 گله بوده که طی سال¬های 1370 تا 1388 زایش داشتند. در این مدل¬ها، گروه¬های همزمان دفعات دوشش-گل...

متن کامل

برآورد روند ژنتیکی صفت تولید شیر 305 روز گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی

در این پژوهش از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی برای برآورد پارامترهای ژنتیکی، پیش­بینی ارزش اصلاحی حیوانات و برآورد روند ژنتیکی تولید شیر 305 روز استفاده شد. داده­ها شامل 171360 رکورد روزآزمون ماهانة شیر دورة اول شیردهی در 96 گله، متعلق به 34257 گاو هلشتاین و سه­بار دوشش بود که در سال­های 1999 تا 2008 زایش داشتند. در مدل استفاده شده، اثر ثابت گروه همزمان استان- گله- سال رکوردگیری- ماه زایش (P...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 43

صفحات  533- 543

تاریخ انتشار 2008-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023