ارزیابی کارایی مدل WEPP در برآورد رسوب حوزه آبخیز سولاچای- اردبیل

نویسندگان

  • اسمعلی عوری, اباذر دانشگاه محقق اردبیلی
  • طولابی, سوسن دانشگاه محقق اردبیلی
  • عابدینی, موسی دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده مقاله:

Water and soil are the most important natural resources of each country and are the foundation of human life. Soil erosion and sediment production causes reduced fertility of arable land and therefore are threatening human life On the other hand, increasing sedimentation amount in watersheds has an important role in reducing useful life of dams and dewatering reducing capacity of them. Thus the study of soil erosion and the estimation of the output sediment watershed are necessary. Researches carrying out the quantitative assessment of sediment production using the different models are one of solutions that through which one can partly control and minimize the amount of this phenomenon. The aim of this research is to evaluate efficiency of the WEPP model in estimation the output sediment Sulachai watershed. The method in WEPP model this is that, to the beginning the file related to each of the model parameters such as climate, soil, topography, management and drainage is created and entered on the software GeoWEPP and finally sediment load is calculated. WEPP model has required performance in sediment estimation for the three-scale slope, catchment area and flow-direction. Estimated sediment by each of the above three scales, is 0.213, 0.178 and 0.785 respectively, and for observed sediment is about 0.241 ton/hectares/year. The results of the comparison of WEPP model with the observed sediment indicated that from among the scales available in the WEPP model, slope and catchment area scales were closer to the amount of sediment observed and have offered more acceptable results than the flow-direction scale.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی کارایی مدل wepp در برآورد رسوب حوزه آبخیز سولاچای- اردبیل

آب و خاک حاصل­خیز مهم­ترین منابع طبیعی هر کشور و پایه و اساس حیات بشر به شمار می­آیند. فرسایش خاک و تولید رسوب باعث کاهش حاصلخیزی زمین­های زراعی و در نتیجه به مخاطره افتادن حیات انسان می­شود، از طرف دیگر افزایش میزان رسوبدهی حوزه­های آبخیز نقش مهمی در کاهش عمر مفید سدها و کاهش ظرفیت آبگیری آنها دارد، بنابراین بررسی و مطالعه­ی فرسایش خاک و برآورد رسوب خروجی حوزه­های آبخیز امری ضروری می­باشد. انج...

متن کامل

بررسی کارایی مدل های EPM وMPSIAC در برآورد رسوب حوزه آبخیز طالقان به کمک GIS

دراین تحقیق با هدف ارزیابی کارایی مدل های EPM وMPSIAC دربراورد رسوب ،حوزه آبخیز طالقان با مساحتی بالغ بر5/948 کیلو مترمربع ،توپوگرافی کمپلکس وتنوع شرایط اقلیمی ،سنگ مادر وپوشش گیاهی به عنوان منطقه مطالعه انتخاب شد . بخشی از داده های موردنیاز مدل ها از طریق مطالعات آزمایشگاهی ،صحرایی وبخش دیگر از نتایج ‹نقشه ها وگزارش های › مطالعه جامع آبخیزداری حوزه که قبلاً انجام شده بود، تامین شد، نقشه ها به و...

متن کامل

مدل‌سازی فرسایش خاک و تولید رسوب با سه مدل WEPP، EPM و Fournier در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سولاچای- اردبیل)

آب‌وخاک، پایه و اساس حیات بشر به شمار می­آیند. امروزه فرسایش خاک این منابع باارزش و در نتیجه حیات بشر را تهدید می‌کند؛ بنابراین ارزیابی فرسایش خاک و کنترل آن امری ضروری می­باشد. برای بررسی کمّی و کیفی فرسایش خاک مدل­های زیادی ارائه شده است که در این پژوهش هدف برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز سولاچای با استفاده از سه مدل WEPP، EPM و Fournier و تکنیک GIS می­باشد. به‌طور کلی، روش کار در مدل WEPP[1] ...

متن کامل

بررسی کارایی مدل wepp در برآورد رواناب، فرسایش و رسوب در حوزه های آبخیز مناطق نیمه خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سنگانه، استان خراسان رضوی)

با توجه به رشد روزافزون جمعیت و تقاضای فزآینده برای تولید غذا، حفاظت از منابع آب و خاک و در نتیجه بررسی وضعیت فرسایش و رسوب، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. از طرفی با توجه به عدم وجود مدل بومی در کشور، نیاز است تا مدل های وارداتی ارزیابی شوند. بدین منظور در این تحقیق سعی شده است تا میزان کارایی مدل wepp در سطح دامنه و به صورت تک رخدادی در حوزه آبخیز تحقیقاتی سنگانه کلات واقع در استان خراسان رضوی، م...

15 صفحه اول

برآورد رسوبدهی حوزه آبخیز نمین با استفاده از مدل wepp

در این تحقیق میزان رسوبدهی حوزه آبخیز نمین با استفاده از مدل وپ مورد بررسی قرار گرفت. مدل وپ برای انجام فرآیند شبیه سازی نیاز به اطلاعات خاک، مدیریت اراضی، اقلیم، شیب و کانال دارد. فایل خاک با پروفیل برداری و مشخص کردن خصوصیاتی مانند درصد رس، سیلت و ماسه، آلبیدو، ضریب تبادل کاتیونی ساخته شد. اطلاعات مورد نیاز در فایل مدیریت شامل نوع پوشش گیاهی، مدیریت اعمال شده، خصوصیات فنولوژیکی و فیزیولوژیکی ...

ارزیابی کارایی مدل EGEM در پیش‌بینی فرسایش خندقی موقت، مطالعه موردی: حوزه آبخیز قوری‌چای، اردبیل

فرسایش خندقی موقت، یکی از انواع فرسایش آبی بوده که سهم زیادی در تخریب اراضی دارد. به‌­منظور، ارزیابی میزان هدررفت خاک ناشی از آن و اجرای اقدامات حفاظتی مناسب، پیش‌­بینی این پدیده امری ضروری است. این پژوهش، با هدف بررسی کارایی مدل EGEM در پیش‌بینی فرسایش خندقی موقت در حوزه آبخیز قوری‌چای استان اردبیل انجام پذیرفته است. بدین­‌منظور، تعداد 17 خندق موقتی در حوضه شناسایی شد و از اردیبهشت ماه 1393 تا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 12

صفحات  184- 192

تاریخ انتشار 2016-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023