از سرمایه اجتماعی به عملکرد شغلی: نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی روابط بین سرمایه اجتماعی و گرایش کارآفرینانه با عملکرد شغلی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به تعداد 635 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد 242 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌‌های استاندارد گرد‌آوری گردید. روایی پرسشنامه توسط گروهی از متخصصان تأیید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد که مقدار آن برای سنجش ابعاد گرایش کارآفرینانه (83/0=α)، سرمایه اجتماعی (85/0=α) و عملکرد شغلی (79/0=α) تعیین شد. نتایج مدل یابی معادله‌های ساختاری نشان داد که سرمایه اجتماعی و گرایش کارآفرینانه با عملکرد شغلی رابطه‌ مستقیم و معنی‌دار داشتند. نتایج Bootstrapping هم نشان داد که گرایش کارآفرینانه رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی را میانجی‌گری می‌کند. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌ اجتماعی ارزش سرمایه‌گذاری را دارد زیرا ایجاد و حفاظت از سرمایه اجتماعی در سازمان، سطح گرایش کارآفرینانه و عملکرد کارکنان را بهبود می‌بخشد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان: نقش میانجی یادگیری سازمانی و جهت‌گیری یادگیری

چکیده هدف این پژوهش توصیفی- همبستگی بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بود. همچنین نقش میانجی یادگیری سازمانی و فردی و جهت‌گیری یادگیری بررسی شد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 50 تن از مدیران که به روش تمام شماری انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه...

متن کامل

بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه میان سرمایه اجتماعی و انگیزش شغلی با عملکرد شغلی در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی همواره یکی از دغدغه‌های پژوهشگران بوده است. بر این اساس، این پژوهش به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی می‌پردازد. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به تعداد 635 تن بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 242 تن تعیین شد که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ...

متن کامل

تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

در سال‌های اخیر، گرایش کارآفرینانه به عنوان یک عنصر اساسی در بهبود عملکرد سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، هدف این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی بود. جامعه آماری این تحقیق را 1040 نفر از کارشناسان سازمان‌ جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی تشکیل می‌دادند که با توجه به جدول Bartlett et al. (2002)،...

متن کامل

تحلیل تأثیر مؤلفه‌‌های سرمایه روانشناختی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی مؤلفه‌‌های سرمایه روانشناختی و رابطه آن با تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان است. 245 نفر از کارکنان این سازمان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007) و فرصت‌های کارآفرینانه پوهاکا (2010) انجام و با استفاده از آزمون راهنما و محاسبه آل...

متن کامل

تحلیل تأثیر مؤلفه‌‌های سرمایه روانشناختی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی مؤلفه‌‌های سرمایه روانشناختی و رابطه آن با تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان است. 245 نفر از کارکنان این سازمان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007) و فرصت‌های کارآفرینانه پوهاکا (2010) انجام و با استفاده از آزمون راهنما و محاسبه آل...

متن کامل

رابطه‌ی گرایش کارآفرینانه‌ی فردی، یادگیری فردی و خلاقیت با عملکرد شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

هدف این پژوهش توصیفی-همبستگی بررسی روابط بین گرایش کارآفرینانه‌ی فردی، یادگیری فردی و خلاقیت با عملکرد شغلی بود. همچنین، نقش میانجی یادگیری فردی و گرایش کارآفرینانه‌ی فردی بررسی شد. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به تعداد 635 کارشناس بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 242 تن تعیین شد که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. داده...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 3

صفحات  54- 62

تاریخ انتشار 2017-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023