از مبانی نظری تا نظریه‌های مدیریت دانش: بسط مدل مفهومی تأثیرپذیری مدیریت دانش از تئوری دانش

ثبت نشده
چکیده

مسئله این تحقیق تبیین چگونگی تأثیرپذیری نظریه‌های مدیریت دانش از مبانی نظری مدیریت دانش و ترسیم خط‌سیر این تأثیرپذیری است. هدف اولیه از طرح مسئله، ارائه یک مدل مفهومی جامع از تأثیرهای مبانی نظری بر نظریه‌ها و بیان روابطی است که خط‌سیر این تأثیرها را نشان دهد. هدف غایی، ایجاد زمینه برای طرح مسئلۀ بازسازی رشته مدیریت دانش موجود در علم مدرن و تمدن غرب، و بازخوانی آن براساس مبانی رقیب از جمله مبانی دینی و تمدن دینی، و فراهم آوردن زمینه تدوین نظریۀ جدید درباره مدیریت دانش براساس مبانی دینی است. این نظریه جدید در مقاله‌های آتی با‌ عنوان «نظریه مدیریت دانش دین‌بنیان» ارائه خواهد شد. مرور ادبیات نشان می‌دهد پژوهش‌های بسیار اندکی در این زمینه‌ها انجام شده و به تحقیقات بیشتری نیاز است. برای حل مسئله و رسیدن به هدف، مدل مفهومی اولیه تأثیرپذیری مدیریت دانش از نظریه دانش (معرفت‌شناسی) بسط داده شد. برای این منظور، ادبیات مرتبط با مبانی نظری مدیریت دانشِ موجود درعلم مدرن مرور شد و در قالب یک مدل مفهومی اولیه ارائه گردید. مبانی به دو دسته مبانی معرفتی و غیرمعرفتی طبقه‌بندی و مبانی نظری به سه لایه اصلی مبانی نظری دور، میانی و نزدیک طبقه‌بندی شد. مبانی فلسفی به‌عنوان مبانی نظری دور، مبانی پارادایمی علوم انسانی، برخی علوم و نظریه‌های این علوم به‌عنوان مبانی نظری میانی و پارادایم‌های درونی مدیریت دانش و حوزه‌های مرتبط، به‌عنوان مبانی نظری نزدیک شناسایی شدند. در نهایت روابط بین مؤلفه‌های فوق با نظریه‌های مدیریت دانش کشف شد و در قالب یک مدل مفهومی چارچوب‌بندی شده ارائه گردید. این مدل چگونگی تأثیرگذاری مبانی مدیریت دانش بر نظریه‌های آن را تبیین می‌کند و می‌توان از آن برای بازسازی نظریه‌های موجود و تدوین نظریه‌های جدید استفاده کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

از نظریه دانش (معرفت شناسی) تا مدیریت دانش: ارائه مدل مفهومی تأثیرپذیری مدیریت دانش از معرفت شناسی

چکیده: مسأله این تحقیق تبیین چگونگی تأثیرپذیری رشته مدیریت­دانش از تئوری­دانش (یا معرفت­شناسی) و ترسیم خط سیر این تأثیرپذیری است. هدف اولیه از طرح این مسأله، ارائه یک مدل مفهومی از تأثیرات تئوری­دانش بر مدیریت­دانش و بیان قضایا و احکامی است که خط سیر تأثیر را نشان می­دهد. برای حل این مسأله و رسیدن به هدف تحقیق، ادبیات مرتبط با مبانی معرفت­شناسیِ مدیریت­دانشِ موجود مرور شد. با بررسی دقیق مباحث مطر...

متن کامل

از نظریه دانش (معرفت شناسی) تا مدیریت دانش: ارائه مدل مفهومی تأثیرپذیری مدیریت دانش از معرفت شناسی

چکیده: مسأله این تحقیق تبیین چگونگی تأثیرپذیری رشته مدیریت­دانش از تئوری­دانش (یا معرفت­شناسی) و ترسیم خط سیر این تأثیرپذیری است. هدف اولیه از طرح این مسأله، ارائه یک مدل مفهومی از تأثیرات تئوری­دانش بر مدیریت­دانش و بیان قضایا و احکامی است که خط سیر تأثیر را نشان می­دهد. برای حل این مسأله و رسیدن به هدف تحقیق، ادبیات مرتبط با مبانی معرفت­شناسیِ مدیریت­دانش موجود مرور شد. با بررسی دقیق مباحث مطر...

متن کامل

از نظریه دانش (معرفت شناسی) تا مدیریت دانش: ارائه مدل مفهومی تأثیرپذیری مدیریت دانش از معرفت شناسی

چکیده: مسأله این تحقیق تبیین چگونگی تأثیرپذیری رشته مدیریت­دانش از تئوری­دانش (یا معرفت­شناسی) و ترسیم خط سیر این تأثیرپذیری است. هدف اولیه از طرح این مسأله، ارائه یک مدل مفهومی از تأثیرات تئوری­دانش بر مدیریت­دانش و بیان قضایا و احکامی است که خط سیر تأثیر را نشان می­دهد. برای حل این مسأله و رسیدن به هدف تحقیق، ادبیات مرتبط با مبانی معرفت­شناسیِ مدیریت­دانش موجود مرور شد. با بررسی دقیق مباحث مطر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 5

صفحات  7- 33

تاریخ انتشار 2014-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023