استفاده از برنامه ریزی ریاضی توام با ریسک درتعیین کارایی بهره برداران کشاورزی

نویسنده

  • جواد ترکمانی
چکیده مقاله:

درمطالعه جاری‘ با توجه به اهمیت توجه به ریسک وخصوصیات بهره برداران کشاورزی در رویارویی با آن ‘ روشی در قالب برنامه ریزی ریاضی توام با ریسک برای اندازه گیری اجزاء کارایی اقتصادی ارائه شده است. با استفاده از نرم افزار GAMS/MINOS ‘ الگوی برنامه ریزی ریاضی انتظاری مستقیم (DEMP) برای براورد اجزاء کارایی اقتصادی بهره برداریهای نماینده گروه های مختلف نمونه ای شامل بهره برداران منطقه را مجرد دراستان فارس مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر آن ضمن معرفی ومقایسه مدلهایی که ‘ معمولا برای تخمین درجه بارور بهره برداران در مورد احتمال وقوع رویدادهای ریسکی و درجه تمایل آنها برای رویارویی با مخاطرات مورد استفاده قرار می گیرند. از روش توزیع مثلثی ومعادل قطعی محتمل برابر ‘ به ترتیب ‘ برای تخمین آنها استفاده گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد تابع‌های تقاضای محصولات کشاورزی ایران با استفاده از روش برنامه ‏ریزی ریاضی (کاربرد روش بیش‌ترین بی‌نظمی)

توابع تقاضای 35 محصول عمده‌ی کشاورزی، در قالب 14 گروهِ کالایی در سطح کشور برآورد، و کشش قیمتی خودی و متقاطع تقاضا برای این گروه‌ از کالاها محاسبه شد. داده‌های مورد نیاز از میانگین قیمت و تجمیع داده‌های مربوط به اندازه‌ی مصرف محصولات کشاورزی ایران در سال 1387 به دست آمد. نتایج نشان داد که مقدار تقاضای بیش‌تر گروه‌ها نسبت به تغییرات قیمت کم‌کشش است. از سوی دیگر، چون این مدل بزرگ‌ترین بخش از محصولا...

متن کامل

الگوی آموزش بهره برداران در وزارت جهاد کشاورزی (سال 1395)

هدف پژوهش ارائه الگویی برای برنامه آموزش بهره برداران کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی می باشد. پژوهش در رده تحقیقات کاربردی است که به روش ترکیبی اکتشافی انجام شد. برای این منظور ابتدا دربخش کیفی پژوهش، روش تحقیق گروه کانونی و مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از روش توصیفی-تحلیلی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 1600نفر کارگزاران نظام آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بود. دربخش کیفی پژوه...

متن کامل

نقش بهینه سازی کاربری اراضی بر درآمد بهره برداران با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی سیمپلکس(مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهل گزی سنندج)

مدیریت منابع آب و خاک در حوزه­های آبخیز همراه با افزایش درآمد بهره­برداران از مهمترین اقدامات در زمینه ارائه الگوی صحیح استفاده از اراضی و  بهینه­سازی کاربری اراضی است. در این تحقیق با استفاده از مدل برنامه­ریزی خطی سیمپلکس و سامانه اطلاعات جغرافیایی، نقش بهینه­سازی کاربری اراضی در حوزه آبخیز چهل گزی سنندج در سه گزینه شامل وضعیت موجود، وضعیت اعمال مدیریت و وضعیت استاندارد اراضی بررسی شد. نتایج ...

متن کامل

تمایزات بهره برداران نظام کشاورزی متعارف و زیستی استان البرز

امروزه کشاورزی زیستی به ‌عنوان جایگزین کشاورزی متعارف به همراه کاهش خطرهای محیط زیست، یکی از راهکار های کاهش مشکلات زیست محیطی و سلامت جامعه است. بنابراین، هدف این مطالعه، بررسی تمایزات بهره برداران نظام کشاورزی متعارف و زیستی استان البرز بود. جامعة آماری پژوهش زارعان استان البرز بودند (8312=N) که با استفاده از روش نمونه ‌گیری تصادفی با انتساب متناسب بر مبنای سهم شهرستان از کل 148 نفر به عنوان ...

متن کامل

برنامه ریزی منابع در زمان بحران با استفاده از الگوهای ریاضی

برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت منابع در هنگام بحران از موضوعات اساسی در مدیریت بحران قلمداد می شود. در مقاله حاضر برای سه وضعیت بحران و با استفاده از برنامه ریزی ریاضی اقدام به تخصیص منابع شده است. می توان مدیریت منابع را از منظر بحران های طبیعی، بحران های صنعتی مورد توجه قرار داد. لذا ضرورت برنامه ریزی و آمادگی قبلی به عنوان بخشی از اقدامات پیشگیرانه مطرح می باشند. در این مقاله سه استراتژی برا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1996-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023