استفاده از رادیو ایزوتوپ فسفر- 32 در بررسی توزیع کود فسفری در خاک و اندامهای مختلف گیاه گوجه فرنگی، تحت سیستم کود آبیاری قطره‌ای

نویسندگان

  • علی خراسانی
  • میر احمد موسوی شلمانی
  • نصرت اله ثاقب
چکیده مقاله:

آزمایش در مزرعه تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج، تحت سیستم کودآبیاری قطره‌ای، بصورت چهار کرت (هرکدام به ابعاد 10*3 متر) و در چهار تکرار اجراء گردید. طراحی سیستم آبیاری بگونه‌ای بود که هر کرت از 3 خط آبیاری، به طول 10 متر و به فاصله یک متر از یکدیگر قرار گرفته و فواصل هر قطره چکان 5/0 متر در نظر گرفته شد. جهت تزریق عناصر کودی در سیستم آبیاری، از یک دستگاه پمپ تزریق کود استفاده گردید. کنترل رطوبت ناحیه ریشه گیاه و برنامه‌ریزی آبیاری، از طریق دستگاه نوترون متر صورت گرفت. جهت اعمال اسید فسفریک نشاندار شده با فسفر-32، پانزده گیاه در انتهای هر کرت (توسط توری) جدا گردیده و سیستم کودآبیاری در مورد 3 گیاه، در وسط کرت ایزوتوپی حذف و کوددهی از طریق گالن 20 لیتری انجام شد. اکتیویته کود نشاندار مورد مصرف 43/10 مگابکرل در گرم فسفر بود که در طی 36 دور آبیاری (همراه با هر آبیاری) در مزرعه اعمال گردید. برداشت میوه طی 6 مرحله صورت پذیرفت. در انتهای فصل رویش، جمعاً 36 نمونه خاک از سه عمق20، 40 و60 سانتی متر و فواصل 17، 34 و 50 سانتی متر، در جهت عمود بر خطوط آبیاری و در جوار گیاهان نشاندار تهیه شد. اکتیویته نمونه‌ها با استفاده از دستگاه Beta Counter اندازه‌گیری گردید. نتایج حاصل مؤید این مطلب بود که 1/44 درصد از اتمهای فسفر وارد شده به ریشه گیاه گوجه فرنگی (PdfF) از منبع کود فسفری بوده و نتایج آماری تفاوت معنی‌داری در خصوص اندامهای مختلف گیاهی از خود نشان نداده است. 3/23 % از کود فسفردار، مورد استفاده گیاه گوجه فرنگی قرار گرفته که این داده مؤید کارایی مصرف کود، تحت سیستم کود آبیاری قطره‌ای، در شرایط انجام آزمایش می‌باشد. میوه‌های گیاه گوجه فرنگی، 7/11% از کود فسفری را مورد مصرف قرار داده و این میزان در رابطه با برگ گیاه 8/7%، ساقه 2/2% و ریشه 6/1% بوده است. همچنین بیشترین استحصال اسید فسفریک، در طی هفته‌های دوم و سوم برداشت میوه (به میزان 65%) برآورد گردید. 5/61 درصد از کود فسفری، در پروفیل خاک به فواصل50 و عمق60 سانتی‌متر توزیع شده و بیشترین تجمع (4/9 %) در قطعه واقع در فاصله 34-18 و عمق 60-41 سانتی‌متر ملاحظه گردیده و در نهایت 2/15% از کود فسفری خارج از محیط ردیابی قرار گرفته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استفاده از رادیو ایزوتوپ فسفر- 32 در بررسی توزیع کود فسفری در خاک و اندامهای مختلف گیاه گوجه فرنگی، تحت سیستم کود آبیاری قطره ای

آزمایش در مزرعه تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج، تحت سیستم کودآبیاری قطره ای، بصورت چهار کرت (هرکدام به ابعاد 10*3 متر) و در چهار تکرار اجراء گردید. طراحی سیستم آبیاری بگونه ای بود که هر کرت از 3 خط آبیاری، به طول 10 متر و به فاصله یک متر از یکدیگر قرار گرفته و فواصل هر قطره چکان 5/0 متر در نظر گرفته شد. جهت تزریق عناصر کودی در سیستم آبیاری، از یک دستگاه پمپ تزریق کود استفاده گردید. کنترل...

متن کامل

استفاده از روش ایزوتوپی ازت-15 در بررسی کارایی سطوح مختلف اوره تحت سیستم کود-آبیاری قطره‌ای و مقایسه آن با روش شیاری در گیاه گوجه فرنگی

برای تعیین سطح مقدار مناسب اوره به منظور افزایش کارایی مصرف ازت و میزان تولید محصول در سیستم کود- آبیاری قطره‌ای(1)و مقایسه آن با “ روش شیاری “ کود و آب‌دهی سنتی،  آزمایشی به صورت طرح قطعه‌های کاملاً تصادفی در پنج تیمار و چهار تکرار در کرتهای 35 متر مربعی  به اجرا درآمد. تیمارهای No، 1<span style="font-family: Ti...

متن کامل

برآورد و مقایسه بازدهی مصرف اورده به روشهای تفاضلی و ایزوتوپی در گیاه گوجه فرنگی تحت سیستم (کود- آبیاری) قطره ای

به منظور مقایسه روشهای تفاضلی و ایزوتوپی در تعیین بازدهی مصرف کودزت ددار در گیاه گوجه فرنگی

متن کامل

بررسی تأثیر میزان آب آبیاری و کود نیتروژن بر کمیت و کیفیت گوجه فرنگی در شرایط کم آبیاری

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر تیمارهای آب آبیاری به میزان 40، 60، 80، 100 و 120 درصد نیاز آبی و مقادیر مختلف نیتروژن به میزان 60، 120 و 180 کیلوگرم در هکتار و بر همکنش آنها بر کمیت و کیفیت گیاه گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا انجام گرفت. پژوهش در سال 1382 در مزرعه تحقیقاتی گروه آبیاری و آبادانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (منطقه نیمه خشک) در یک خاک لوم رسی و در طرح کرت های خردشده با سه تکرار (تی...

متن کامل

توزیع اجزای فسفر معدنی در خاک آهکی تیمار شده با کود مرغی و فسفر در زمان‌های مختلف خواباندن

کودهای آلی با تغییر شرایط شیمیایی، فیزیکی و زیستی خاک به طور مؤثری بر توازن عناصر غذایی از جمله فسفر اثر می­گذارند. در این مطالعه تأثیر دو سطح فسفر شامل 100 و 200 میلی­گرم بر کیلوگرم از دو منبع کود مرغی و مونوفسفات پتاسیم بر شکل­های فسفر معدنی در یک دوره زمانی 90 روزه (5، 15، 30، 45، 60 و 90 روز) مورد بررسی قرار گرفت. شکل­های فسفر معدنی شامل فسفر قابل استخراج با آب (H2O-P)، فسفر قابل استخراج با...

متن کامل

ارزیابی قدرت جذب فسفر سه سری خاک آهکی منطقه کرج با استفاده از همدماهای جذب به منظور توصیه کود فسفری

   بررسی نحوه ی تغییرات فسفر قابل جذب خاک از نظر جذب سطحی این عنصر به وسیله اجزای کلوییدی و کانی های خاک حایز اهمیت است و می تواند به طور مؤثری در امر توصیه کودی فسفر و آزمون فسفر خاک مفید باشد. ماهیت جذب فسفر بر سطوح کانی ها از طریق روش ها و معادلات مختلفی قابل بررسی است که تناسب استفاده از هر معادله بستگی به نوع خاک و هدف تحقیق دارد. ولی اصول کلی تهیه همدماهای جذب مبتنی بربه تعادل در آوردن خا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 34  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2003-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023