استفاده از روش ترقیق اوره برای تخمین ترکیب بدن گوساله

نویسندگان

  • ابوالقاسم گلیان
  • علی محرری
  • علی نیکخواه
چکیده مقاله:

روش ترقیق اوره به عنوان روشی برای تخمین ترکیبات بدن می تواند مورد استفاده قرار گیرد. فضای انتشاراوره درمایعات خارج سلولی در 29 راس گوسفند نرنژاد هولشتین تحت بررسی قرار گرفت. و ترکیب بدن 10 رأس از آنها بعد از کشتار تعیین گردید. از طرف دیگر ترکیب شیمیایی مجموع دنده های 9‘ 10و 11 ونیز دنده دوازدهم بطور مجزا برای هر لاشه مشخص گردید. فضای انتشار اوره بعد از گذشت 12 دقیقه از تزریق اوره در سیاهرگ گردنی اندازه گیری شد. آنگاه معادلات تابعیت فضای انتشار اوره در مایعات خارج سلولی نسبت به ترکیب بدن تعیین گردید. همچنین معادلات تابعیت برآورد ترکیب شیمیایی کل بدن در ارتباط با ترکیب مجموع دنده های 9‘ 10و 11 و همچنین دنده 12 محاسبه گردید. اطلاعات حاصله نشان داد که ترکیب شیمیایی مجموع دنده های 9‘ 10و 11 وهمچنین دنده 12 می توانند برای برآورد ترکیب شیمیایی کل لاشه مورد استفاده قرار گیرند. مشاهدات حاصل از روش ترقیق اوره نیز نشان داد که می توان از آن برای تعیین ترکیب شیمیایی کل بدن استفاده کرد. نتایج این آزمایش نشان داد که بر اورد ترکیبات شیمیایی بدن گوساله های زنده از روش ترقیق اوره بسیار اطمینان بخش و قابل مقایسه با تعیین ترکیبات شیمیایی بدن آنها از طریق کشتار می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استفاده از روش امی (AMMI) برای تخمین اثر متقابل ژنوتیپ

برآورد اثر متقابل ژنوتیپ ´ محیط برای اصلاح کنندگان گیاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش امی تلفیقی از دو روش ANOVA و PCA است که هم اثر جمع پذیر و هم اثر ضرب پذیر را محاسبه می کند. به منظور برآورد اثر متقابل ژنوتیپ ´ محیط با استفاده از روش AMMI، تعداد نه هیبرید زودرس ذرت جدید به دست آمده از آزمایش های نیمه نهایی به همراه هیبرید شاهد سینگل کراس 301 در هفت منطقه از ایران و به مدت دو سال (1382-1...

متن کامل

تخمین زن تطبیقی حالات ترافیک با استفاده از ایده ترکیب تخمین پارامترهای مدل ترافیک

در این مقاله نتایج شبیه سازی تخمین زن غیرخطی حالات ترافیک با اندازه گیری های ترافیکی بیان شده اند. رویکرد عمومی برای تخمین تطبیقی و زمان حقیقی حالات ترافیک بزرگراه بر مبنای مدل ماکروسکوپیک غیرخطی ترافیک و فیلترکالمن تعمیم یافته می باشد. مدل ماکروسکوپیک ترافیک دارای سه پارامتر مهم، نامعلوم و متغیر: سرعت آزاد، چگالی بحرانی و توان می باشد که این پارامترها را باید با روش های برون خط و یا برخط تعیین...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1996-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023