اعتبارسنجی الصحیفة السجادیة

نویسنده

  • احمد غلامعلی دانشجوی دکتری مدرسی معارف، گرایش قرآن و متون، دانشگاه قرآن و حدیث.
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الخطاب الأدبی فی الصحیفة السجادیة (الدعاء الأول نموذجاً)

الاتصال بمبدأ الوجود اللامتناهی وإدراک الساحة الإلهیّة المقدّسة، سبیل یمکن الوصول إلیه عن طریق الدعاء. ومن هذا المنطلق فإنّ للدعاء مکانة خاصّة من وجهة نظر المدرسة التربویّة الإسلامیّة. ونظراً لمتطلّبات الجیل الجدید من جهة، وضرورة الاهتمام الوافی بتراث أهل البیت(ع) ­من جهة أخری، تتطرّق هذه الدراسة بشکل خاص لموضوع تحلیل الخطاب الأدبی للدّعاء الأوّل من الصحیفة السّجادیة. وتحلیل الخطاب هو نهج جدید فی تحلیل الن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره 69

صفحات  32- 58

تاریخ انتشار 2014-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023