اعتبارسنجی نشانگرهای منتخب تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های سویا در شرایط نرمال و تنش خشکی

نویسندگان

  • دادرس, احمدرضا
  • سمیع زاده, حبیب اله
  • صبوری, حسین
چکیده مقاله:

The validity test of the linked markers to identified QTLs is as a necessary step before performing marker assisted selection. In the present study were conducted validity test of 21 microsatellite markers associated to drought tolerance using 121 soybean varieties and advanced lines and planting in two condition normal and under drought stress at two regions Rasht and Gonbad-Kavous. In investigation of population genetic diversity, the average of allele number per marker, 5.53 alleles and average of polymorphic information content (PIC), Nei genetic diversity coefficient (H) and Shannon index (I) were estimated 0.73, 0.77 and 1.57 respectively that high values of these statistics shows their ability to separate studied varieties and lines. The structure and cluster analysis based on bayesian approach and neighbor joining method assigned the cases to three subpopulation and three groups respectively. The association analysis between microsatellite markers and yield related traits using GLM and MLM by three statistic models revealed Satte454, Satt345, Satte210, Sat_292, Satt142, Satt339, Satt249 and Satt458 were confirmed in this genetic background and identified as the most effective markers. The highest percent of variation explanation were dedicated to Sat_292 and Satt454 with more than 18 percent variation explanation of seed weight in all plant pods in normal and drought condition respectively.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تحمل برخی ژنوتیپ های سویا به تنش خشکی

کم آبی اولین عامل محدود کننده تولید سویا در مناطق نیمه خشک می باشد . بنابراین، افزایش عملکرد سویا مستلزم انتخاب ارقام مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی خشک یا کم آب ایران می باشد . دراین تحقیق، به منظور تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی در ارقام و لاین های سویا، دو آزمایش مجزا در قالب طرح لاتیس 5 ×5 در شرایط تنش و آبیاری کامل انجام شد . پس از انجام تجزیه واریانس بر اساس طرح لاتیس ساده، سودمندی نسبی...

متن کامل

ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی درتعدادی از ژنوتیپ‌های سویا در شرایط آبیاری محدود

به منظور بررسی و تعیین مؤثرترین صفات و شاخصهای تحمل به خشکی و شناسایی ژنوتیپ های متحمل به شرایط کم آبی در سویا، آزمایشی در قالب طرح لاتیس ساده 7×7 با دو تکرار در مزرعه مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال زراعی 79- 1378 اجرا گردید. تنش خشکی به صورت محدود نمودن دور آبیاری از زمان گلدهی به بعد با فواصل هر هیجده روز در مقابل شرایط نرمال هر هشت روز یکبار، بر روی 49 ژنوتیپ سویا اعمال...

متن کامل

ارزیابی تحمل تنش خشکی در برخی ارقام سویا

به منظور ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ­های رشد نامحدود سویا در منطقه ارومیه، آزمایشی به صورت کرت­های یک­بار خرد شده بر پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی هنرستان کشاورزی در سال زراعی 1391 اجرا شد. تیمار اصلی در این بررسی شامل سه سطح تنش آبی(بدون تنش، تنش متوسط و شدید که در آنها به ترتیب آبیاری در زمان وقوع 60، 110 و 160 میلی مترتبخیر از سطح تشتک کلاس  A، انجام شد) و تیمارفرعی...

متن کامل

ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های مختلف گندم در شرایط تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی

In order to assess tolerance to drought and resistant and susceptible genotypes, 86 genotypes of native and commercial wheats were evaluated in germination stage with a factorial experiment in a completely randomized design with three replications. Two levels of osmotic potential of zero (control) and -4 bar. PEG 6000 were used to create the tension of the material. Different morphological trai...

متن کامل

ارزیابی تحمل برخی ژنوتیپ های سویا به تنش خشکی

کم آبی اولین عامل محدود کننده تولید سویا در مناطق نیمه خشک می باشد . بنابراین، افزایش عملکرد سویا مستلزم انتخاب ارقام مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی خشک یا کم آب ایران می باشد . دراین تحقیق، به منظور تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی در ارقام و لاین های سویا، دو آزمایش مجزا در قالب طرح لاتیس 5 ×5 در شرایط تنش و آبیاری کامل انجام شد . پس از انجام تجزیه واریانس بر اساس طرح لاتیس ساده، سودمندی نسبی...

متن کامل

ارزیابی تحمل تنش خشکی در برخی ارقام سویا

به منظور ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ­های رشد نامحدود سویا در منطقه ارومیه، آزمایشی به صورت کرت­های یک­بار خرد شده بر پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی هنرستان کشاورزی در سال زراعی 1391 اجرا شد. تیمار اصلی در این بررسی شامل سه سطح تنش آبی(بدون تنش، تنش متوسط و شدید که در آنها به ترتیب آبیاری در زمان وقوع 60، 110 و 160 میلی مترتبخیر از سطح تشتک کلاس  a، انجام شد) و تیمارفرعی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 22

صفحات  1- 13

تاریخ انتشار 2017-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023