التبئیر فی القصة القصیرة السوریة قراءة فی قصص اعتدال رافع

نویسنده

  • أحمد جاسم الحسین جامعة دمشق
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

التبئیر فی القصه القصیره السوریه قراءه فی قصص اعتدال رافع

یعکف البحث علی معرفه مفهوم التبئیر وأثره فی کتابه القصه القصیره، وینتقل بعد ذلک لقراءته فی عدد من القصص القصیره التی کتبتها القاصه اعتدال رافع عبر ما یزید علی ثلاثین عاماً، محاولاً أن یمسک بخصوصیه التبئیر؛ لیکشف للمتلقی أثره البارز فی الکتابه.   ویسعی البحث لمعرفه أنواع التبئیر فی قصصها وعلاقته بأدوار الرواه، والوظیفه التی یقوم بها کل نوع، إضافه إلی تعرف خصوصیه مواقع التبئیر وتفاعلاته مع المکونات...

متن کامل

نشأة القصة القصیرة ومیزاتها فی مصر

القصة القصیرة مبنیة علی القصة الواحدة التی لها تأثیر واحد وهی تفصیلة قصیرة من حیاة الإنسان. إن طول القصة القصیرة وزمن قراءتها لایأخذ من المستمع والقاریء إلا وقتاً قصیراً. وهی من الفنون المستحدثة التی ظهرت فی العصر الحدیث ولم یعرف العرب هذا النوع من القصة فی العصور الماضیة. ولیس لها جذور فی التراث القصصی وفی الحقیقة أخذها العرب من الأدب الغربی بعد احتکاکهم واتصالهم بالغرب. وإن القصة المصریة القصیر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 8

صفحات  1- 26

تاریخ انتشار 2012-03-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023