التکرار فی دیوان الجرح الفلسطینی وبراعم الدّم لزینب حبش؛ دراسة فی البنیتین الإیقاعیة والدلالیة

نویسندگان

  • امین نظری تریزی طالب مرحلة الدکتوراه فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة أصفهان، أصفهان، إیران
  • سمیه حسنعلیان أستاذة مساعدة فی قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة أصفهان، أصفهان، إیران
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دراسة التکرار فی قصة موسی وفرعون فی القرآن الکریم

من المواصفات الفنیة، والجمالیة للقصص القرآنیة، ظاهرة التکرار التی تدل بدورها علی خضوع الجانب الفنی للجانب الرسائلی. فهناک مشاهد من القصص القرآنیة، جاءت مکررة، ومنتشرة فی السور القرآنیة، لکنه لایطلق علیها عنوان التکرار بما تحمله الکلمة من معناها المألوف، إلا عن تسامح لغوی. تعتبر قصة موسی، وفرعون أکثر القصص القرآنیة تکرارا، والذی یجعله الباحثون من قبیل هذا التکرار، هو إما الإتیان بمختار من القصة ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 26

صفحات  157- 133

تاریخ انتشار 2017-07-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023