الرثاء فی شعر الشریف الرضی

نویسندگان

  • محمد إبراهیم خلیفة الشوشتری جامعة الشهید بهشتی، طهران، إیران
  • محمد حسن امرایی خریج أکادیمیة العلوم الإنسانیة والدراسات الثقافیة، طهران، إیران.
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الإلتزام الدینی فی شعر الشریف الرضی

یعتبر الشریف الرضی، إضافة إلی کونه رجل دین بارزا و شخصیة اجتماعیة مرموقة، شاعراً من الطراز الأوّل. وحریّ به أن یقرن بأعظم شعراء العصر العباسی الثانی کأبی تمام والبحتری والمتنبی. أما أهمّ ما یمیز شعر الشریف عن شعر أقرانه فهو الإلتزام الدینی الذی یکاد یطبع جمیع ق...

متن کامل

صورولوجیا شخصیه بهاء الدوله البویهی فی شعر الشریف الرضی

إنّ معرفة الآخر قد وفرّت الأرضیة لنشوء علم جدید یُطلق علیه اسم علم الصورة أو الصورولوجیا. هذا العلم یعتبر فرعاً من فروع الأدب المقارن ویدرس صورة الأجنبی فی النصوص الأدبیة. إنّ صورة الأجنبی تتکوّن عن طریق تعرّف الأدیب المسمّی بالأنا علی الأجنبی المسمّی بالآخر، وتجری دراستها وفقاً للمبادئ التی وضعها الصورولوجیون؛ أهمها هی: حالات قراءة الآخر والأسباب المؤثّرة فی تکوین الصورة، وبما أنّ دراسات الصورولوجیا تؤدّی ...

متن کامل

الوجدانیّات فی أشعار الشریف الرضی

لاشکّ أنّ العاطفة من أهمّ مقوّمات الشعر وذلک لتأثیرها علی المخاطب وتأثّرها بالبیئة التی تحیط بها. هناک من الشعر ما یفیض بالعاطفة أکثر من غیره و یسمّی هذا النوع من الشعر بالشعر الوجدانی. و الوجدان لغة تتضمّن معانی منها: الغضب و الحبّ و الشّکوی و الألم و الفرح و اصطلاحا: مایجده الإنسان فی قرارة نفسه من أحاسیس و مشاعر کاللذة و الألم و غیرها من الحالات. الشعر الوجدانی هو ذلک الشعر الذی یزخر بالعواطف الجامحة...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 10

صفحات  111- 91

تاریخ انتشار 0621-11-24

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023