العرفان عند رضیّ الدین آرتیمانیّ؛ رؤیة نقدیة

نویسندگان

  • فاطمة حیدری أستاذة مشارکة بجامعة آزاد الإسلامیة فی کرج، إیران.
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل ماهیت می در ساقی نامۀ رضی الدین آرتیمانی

در میان شاعران عارف مسلک عصر صفوی، رضی­ الدین آرتیمانی به سبب آفرینش ساقی­ نامه شهرت ویژه­ای دارد. از یک سو، مضامین عرفانی و از سوی دیگر اندیشه­ های مذهبی و ارادت وی به تشیع، آراء و نظرات او را قابل تأمل کرده است. هدف مقالة حاضر آن است تا نشان دهد ابژة می علاوه بر کارکرد متداول آن، در ساقی­ نامه وظیفة مضاعفی ایفا می­ کند. می و وابسته­ های آن بیانگر بسیاری از معانی و پیام­ های فرهنگی ـ اجتماعی و...

متن کامل

موسیقی شعر رضی الدین آرتیمانی

موضوع پژوهش پیش رو، بررسی موسیقیِ شعر «رضی الدین آرتیمانی» است. موسیقی شعرِ شاعر را از چهار منظر مورد بررسی قرار داده ایم. نخست : «موسیقی بیرونی» یعنی وزن شعر و بحر عروضی آن. دوم : «موسیقی کناری» یا همان قافیه و ردیف. سومین جلوه ی موسیقی شعر او را از نظر «موسیقیِ درونی» شامل تکرارها، توازن ها و جناس هاوسجع ها مورد بررسی قرار داده ایم و چهارمین بخش هم پرداختن به «موسیقی معنوی» در شعرِ اوست که به برر...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 5

صفحات  59- 45

تاریخ انتشار 0621-07-25

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023