× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

الگوهای موزائیک تیل

نویسنده

چکیده

نوشته‌ی حاضر ترجمه‌ی مقاله‌ی زیر است: ‎C‎. ‎Genest‎, ‎S‎. ‎L‎. ‎Lauritzen‎, ‎Les mosaïques de Thiele‎, ‎{em Accromath}‎, ‎textbf{11} No‎. ‎2 (2016) 24--29‎.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

ویروس‌ موزائیک معمولی لوبیا (Bean common mosaic virus, BCMV)، ویروس موزائیک معمولی بافت مرده‌ی لوبیا (Bean common mosaic necrosis virus, BCMNV) و ویروس موزائیک خیار (Cucumber mosaic virus, CMV) از ویروس‌های بذربرد لوبیا می‌باشند که به طور جدی باعث افت کمی و کیفی این محصول می‌شوند. بدلیل وجود گزارش‌های متعدد از آلودگی مخلوط لوبیا با این سه ویروس، معرفی روشی دقیق، سریع ...

پوتی‌ویروس‌های موزائیک جنوبی مرغ  (Bermuda grass southern mosaic virus, BgSMV) و موزائیک کوتولگی ذرت (Maize dwarf mosaic virus, MDMV)  با وجود  شباهت‌هایی، به لحاظ پراکنش جغرافیایی و وجود قطعه 90 نوکلئوتیدی اضافی در ناحیه 5' ژن پروتئین پوششی BgSMV  با هم اختلاف دارند. در این پژوهش تاثیر تغییر دما بر روی شدت بیماری ناشی از  BgSMV  و MDMV مورد بررسی قرار گرفت و قطعه 90 نوکلئوتیدی در  ژن پروتئین پ...

دو ویروس موزائیک کوتولگی ذرت (Maize dwarf mosaic virus, MDMV) و موزائیک جنوبی مرغ (Bermuda grass southern mosaic virus, BgSMV) به رغم تفاوت مشخص نود نوکلئوتیدی در ژن پروتئین پوششی، از لحاظ سرولوژیکی و مولکولی شباهت زیادی به‌هم دارند. در این تحقیق رابطه دگرپادی این دو ویروس مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی در قالب 5 تیمار در 5 تکرار (هر تکرار شامل یک گلدان با ده بوته) طراحی شد. تیمارها ش...

پوتی ویروس های موزائیک جنوبی مرغ  (bermuda grass southern mosaic virus, bgsmv) و موزائیک کوتولگی ذرت (maize dwarf mosaic virus, mdmv)  با وجود  شباهت هایی، به لحاظ پراکنش جغرافیایی و وجود قطعه 90 نوکلئوتیدی اضافی در ناحیه 5' ژن پروتئین پوششی bgsmv  با هم اختلاف دارند. در این پژوهش تاثیر تغییر دما بر روی شدت بیماری ناشی از  bgsmv  و mdmv مورد بررسی قرار گرفت و قطعه 90 نوکلئوتیدی در  ژن پروت...

به ‌منظور بررسی فراوانی، پراکنش و تنوع گونه ‌ای ماهیان نهر تیل ‌آباد و رابطه آن با عوامل محیطی، نمونه ‌برداری به‌ صورت فصلی از تابستان 1388تا بهار 1389و بااستفاده از الکتروشوکر (با قدرت 1/7 کیلووات و جریان مستقیم و ولتاژ 300- 200 ولت) انجام پذیرفت. نتایج نشان می‌ دهد که ماهیان شناسایی شده شامل 3 گونه می ‌باشند: ماهی خیاطه (Alburnoideseichwaldii)، سیاه ماهی (Capoeta<em...