الگویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی

نویسندگان

  • امیرحسین علی‌بیگی
  • حسین شعبانعلی فمی
  • سیدرضا میرایی آشتیانی
  • هوشنگ ایروانی
چکیده مقاله:

این تحقیق توصیفی- پیمایشی با هدف کلی ارایه الگویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی و با اهداف جزیی تعیین مؤلفه ها، الزامات و موانع این تلفیق انجام شد. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه های دولتی تشکیل دادند ( 1186N= ) که تعداد 206 نفر از آنها به عنوان نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای، انتخاب شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی، تلفیق پایداری در فرایند یاددهی- یادگیری( آموزش) در اولویت اول و تلفیق پایداری در فعالیت های جاری، پژوهش و خدمات اجتماعی در اولویت های بعدی قرار دارند. با استفاده از تحلیل عاملی، شش عامل به عنوان الزامات تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی شناسایی شدند. این عوامل عبارتند از: الزامات مدیریتی- راهبردی، الزامات ارتباطی- محیطی، الزامات روان شناختی، الزامات پویایی- مشارکتی، الزامات فرایندی و الزامات محتوایی. با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی، موانع تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی به چهار عامل: درک نامناسب از توسعه پایدار، تعهد و الزام پایین مدیریت و تشکیلات، فقدان سازوکارهای مشوق و فقدان منابع و زمینه های مورد نیاز دسته‌بندی گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی الگویی برای یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ترویج و آموزش کشاورزی ایران

هدف کلی این تحقیق طراحی الگویی برای یادگیری الکترونیکی در رشته ترویج و آموزش کشاورزی بود. این تحقیق از نظر ماهیت، از نوع پژوهش های کمی، از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیر آزمایشی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاههای دولتی کل کشور تشکیل دادند. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه الکترونیکی بود. روایی ظاهری و محت...

متن کامل

ارائه الگویی مفهومی برای آموزش عالی پایدار

در چشم‏انداز پایداری، مهمترین سرمایه کشورها، سرمایه های انسانی هستند. بنابراین داناسازی و باتبع تواناسازی انسان‏ها از اعم رسالت هاست. در این بین آموزش عالی از این جهت که رسالت تولید علم، ترویج دانش و آموزش و پرورش منابع انسانی مورد نیاز بخش های مختلف جامعۀ را بر عهده دارد، از جایگاه ویژه‏ای در دستیابی به توسعه پایدار برخوردار می باشد. در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که با هدف ترسیم الگویی مفهومی بر...

متن کامل

طراحی الگویی برای یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ترویج و آموزش کشاورزی ایران

هدف کلی این تحقیق طراحی الگویی برای یادگیری الکترونیکی در رشته ترویج و آموزش کشاورزی بود. این تحقیق از نظر ماهیت، از نوع پژوهش های کمی، از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیر آزمایشی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاههای دولتی کل کشور تشکیل دادند. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه الکترونیکی بود. روایی ظاهری و محت...

متن کامل

الگویی برای تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی ایران : دیدگاه اعضای هیئت علمی‌ کشاورزی و منابع طبیعی

تجارب بین المللی نشان می دهد که یک الگوی جهانشمول تضمین کیفیت که برای تمام کشورها کاربرد  داشته باشد، وجود ندارد و هر کشوری با توجه به مختصات اجتماعی و فرهنگی خود الگوی تضمین کیفیت را طراحی و اجرا می کند. با این حال، یک سری مؤلفه و ابعاد به عنوان مخرج مشترک الگوهای تضمین کیفیت قابل تشخیص است که می‌تواند سنگ بنای تدوین الگوی تضمین کیفیت نظام آموزش عالی هر کشوری قرار گیرد. در این تحقیق با توجه به...

متن کامل

تعیین مؤلفه‌های تلفیق محتوای برنامه درسی میان‌رشته‌ای محیط‌زیست پایدار برای آموزش عالی کشاورزی با استفاده از TOPSIS و ANP فازی

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی مجموعه‌ای نمایا از مؤلفه‌های مؤثر در، تلفیق میان‌رشته‌ای آموزش محیط‌زیست پایدار در آموزش عالی کشاورزی انجام شد. با بررسی مطالعات و تحقیقات پیشین، دو مؤلفه پایه و 35 مؤلفه داخلی به دست آمد. این مؤلفه‌ها بر اساس نظر اعضای هیئت‌علمی و صاحب‌نظران رشته‌های کشاورزی منابع طبیعی و محیط‌زیست، با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره TOPSIS و ANP فازی اولویت‌بندی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2-37  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023