الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در سال 1386

نویسندگان

  • اشرف سلطانی گروه اتاق عمل دانشکده پرستاری مامایی
  • فاطمه عبدلی گروه پرستاری بهداشت همگانی و مامایی ،دانشکده پرستاری ومامایی
چکیده مقاله:

  خلاصه   زمینه و هدف : افزایش و ز ن از تغییرات مهم دوران بارداری می باشد به طوری که تغییرات وزن مادر در رابطه با بارداری می‌تواند پیامد های نامطلوب داشته باشد. از آنجا که وزن‌گیری زیاد و حتی ناکافی زن باردار با عوارض زیادی همراه خواهد بود. لذا تعیین الگوی افزایش وزن زنان باردار یک ضرورت بوده و این پژوهش به بررسی الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر رفسنجان پرداخته است.   مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است. محیط پژوهش کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان بوده و نمونه‌های پژوهش را مادران سالم و با حاملگی طبیعی یک قلوئی که حداقل بین ماه‌های سوم تا نهم بارداری به طور مرتب مراجعه داشتند، تشکیل داد. روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای و بر اساس تعداد زنان در سنین بارداری مراکز بهداشتی مختلف در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. جهت تعیین شاخص توده بدنی اولیه، وزن قبل از هفته 12 بارداری در نظرگرفته شد. سپس میزان افزایش وزن زمان بارداری با جدول پیشنهادی موسسه پزشکی امریکا مقایسه گردید. داده ها با نرم افزار SPSS و از طریق آزمون های آماری تعیین شاخص ها، T-Test وکای اسکویر در سطح معنی داری 05/0 P < تجزیه و تحلیل گردید.   یافته ها: ازبین 176 نمونه مورد پژوهش، اکثر آنها (3/48% ) دارای BMI طبیعی ( 26- 8 /19)، 17 درصد BMI کمتر از 8/19، 8/18درصد BMI ( 29-26) و 9/15درصد دارای BMI بیشتر از 29 بودند. در مجموع میانگین افزایش وزن بارداری در نمونه های مورد پژوهش 3/0 ± 8/11 کیلوگرم بود . میانگین افزایش وزن در سه ماهه اول 1/0 ± 8/0 ، در سه ماهه دوم 2/0 ± 8/5 ودر سه ماهه سوم 2/0 ± 1/5 کیلو گرم بود. بین افزایش وزن بارداری با سن زنان، نا خواسته بودن بارداری و تعداد بارداری قبلی ارتباط آماری معنی داری وجود داشت(05/0 p < ).   نتیجه گیری: نتایج این پژوهش مشخص می کند که افراد با BMI بالا در طول بارداری افزایش وزن بیشتری داشته که به نظر می‌رسد این افزایش وزن به علت استعداد بیشتر جهت وزن گیری و خصوصیات رفتاری ویژه افراد چاق باشد. بنابراین توصیه می‌شود زنان چاق قبل از حاملگی مورد مشاوره قرار گرفته تا به وزن مناسب برسند. توجه کافی به اهداف برنامه های تنظیم خانواده با برنامه ریزی صحیح وآموزش کافی مادران در دوران بارداری برای رسیدن به نتایج یک حاملگی موفق لازم می باشد .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بروجن طی سال های 81-78

زمینه و هدف: از تغییرات مهم دوران بارداری، افزایش وزن زن باردار می باشد. وزن گیری زیاد زن باردار باعث چاقی او بعد از زایمان و عوارض بعدی خواهد شد. از طرف دیگر وزن گیری ناکافی او نیز با عوارضی همچون تأخیر رشد داخل رحمی جنین و وزن کم هنگام تولد نوزاد همراه خواهد بود. لذا تعیین الگوی افزایش وزن زنان باردار ضروری به نظر می رسد. این پژوهش به بررسی الگوی افزایش وزن (میزان و روند آن) در زنان باردار مر...

متن کامل

بررسی شاخص CPITN در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان سال 1380

زمینه و هدف: تاثیر وضعیت اقتصادی اجتماعی روی شرایط پریودنتال زنان باردار و افزایش ریسک تولد نوزادان کم وزن و نارس در زنان بارداری که دارای بیماری پریودنتال هستند توسط محققان گزارش شده است. با توجه به عدم وجود اطلاعات اپیدمیولوژیک در خصوص وضعیت پریودنتال زنان باردار شهر کرمان مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت پریودنتال و نیازهای درمانی خانم های باردار روی خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداش...

متن کامل

شیوع افسردگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان

شیوع افسردگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان مریم هادوی ، صغری علی دلاکی ، محبوبه هلاکویی چکیده مقدمه: افسردگی از شایعترین اختلالات روانی در بزرگسالان است. این بیماری غالباً با اختلال در کار، ناتوانی در فعالیت و پایین بودن بازده کاری همراه است و هزینه‏های بالایی را بر جوامع تحمیل می‏کند. تقریباً نیمی از جمعیت هر جامعه را زنان تشکیل می دهند. شیوع افسردگی در زنا...

متن کامل

الگوی تغذیه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

  Background &Aims : Nutritional status during pregnancy is important for the wellbeing of both mother and fetus and it is avoidable by adequate intake of food. This study was conducted with the aim of determining the nutrition pattern of pregnant women attending to health centers affiliated to Iran University of Medical Sciences in 2008.   Material and Methods: It was a descriptive cross secti...

متن کامل

بررسی الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بروجن طی سال های ۸۱-۷۸

زمینه و هدف: از تغییرات مهم دوران بارداری، افزایش وزن زن باردار می باشد. وزن گیری زیاد زن باردار باعث چاقی او بعد از زایمان و عوارض بعدی خواهد شد. از طرف دیگر وزن گیری ناکافی او نیز با عوارضی همچون تأخیر رشد داخل رحمی جنین و وزن کم هنگام تولد نوزاد همراه خواهد بود. لذا تعیین الگوی افزایش وزن زنان باردار ضروری به نظر می رسد. این پژوهش به بررسی الگوی افزایش وزن (میزان و روند آن) در زنان باردار مر...

متن کامل

بررسی سلامت روان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر ساری

Background and purpose: Pregnancy is one of the factors that affect the mental and physical health of women. The aim of this study was to determine mental health in pregnant women and its related factors. Materials and methods: A descriptive cross-sectional study was conducted in 834 pregnant women in health centers in Sari, Iran, 2017. The Persian version of Symptoms checklist-90-R was used. ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 3

صفحات  35- 41

تاریخ انتشار 2017-05-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023