الگوی انتقال قیمت پسته ایران در بازار جهانی

نویسندگان

  • آرش دوراندیش
  • سید صفدر حسینی
چکیده مقاله:

پسته مهمترین محصول ارزآور کشاورزی و پس از نفت و فرش سومین کالای مهم صادراتی ایران است. هدف از مطالعه حاضر بررسی نحوه انتقال قیمت از سرمزرعه به قیمت‌های صادراتی و نیز قیمتهای جهانی پسته است. دوره زمانی مورد نظر این مطالعه، سال‌های 81-1365 می‌باشد. نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می‌دهد که تغییرات قیمت سرمزرعه و قیمت صادراتی پسته ایران علت تغییر قیمت‌های جهانی نیستند. همچنین رابطه دو طرفه‌ای بین قیمت‌های سرمزرعه و قیمت صادراتی وجود دارد. نتایج برآورد الگوی تجربی تحقیق نشان می‌دهد که انتقال قیمت‌ها از سرمزرعه به بازار صادرات و از بازار صادرات به سرمزرعه نامتقارن است و کاهش قیمت‌ها از سرمزرعه سریع‌تر و کامل‌تر از افزایش قیمت‌ها به سطح صادرات منتقل می‌شود و کشش کاهش قیمت‌ها بزرگتر از کشش افزایش قیمت‌ها است. در حالی‌که افزایش قیمت‌ها سریع‌تر و کامل‌تر از کاهش قیمت‌ها از سطح صادرات به سرمزرعه منتقل می‌شود و کشش افزایش قیمت‌ها بزرگتر از کشش کاهش قیمت‌هاست. بنابراین سود صادرکننده از هر دو جهت محدود می‌شود. لذا اتخاذ سیاست‌هایی در جهت تقویت صادرکنندگان این محصول توصیه می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الگوی انتقال قیمت در بازار تخم‌مرغ ایران

یکی از عوامل مهمی که سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چه‌گونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار است. انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه‌ی بازار، منافعی برای عوامل بازاریابی کالا ایجاد می‌کند. در این مطالعه، الگویی برای بررسی چه‌گونگی انتقال قیمت در بازار تخم‌مرغ ایران تدوین شده است. آزمون‌های انتقال قیمت، بر اساس الگوی تصحیح خطا و ...

متن کامل

بررسی همگرایی بازار پسته ایران، کاربردی از الگوی آستانه‌ای انتقال مکانی قیمت

چکیده در بازارهای همگرا، شوک‌های قیمتی در یک بازار، در بازارهای دیگر پاسخ داده می‌شود. در این شرایط، تفاوت قیمت‌ کالاهای همگن در بازارها ناشی از هزینه‌های حمل‌ونقل است. بررسی انتقال مکانی قیمت در بازار یک کالا، یکی از روش‌های مطالعه همگرایی بازارهاست. فرآیند انتقال مکانی قیمت پسته با این دیدگاه و در چارچوب الگوهای آستانه‌ای انتقال قیمت مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه با استفاده از داده‌های...

متن کامل

ساختار بازار و انتقال قیمت در بازار جهانی ذرت

در سه دهه‌ی گذشته بر خلاف این که تولید داخلی ذرت سالانه 6/12 درصد رشد داشته است اما واردات نیز به دلیل افزایش تقاضا همواره در حال رشد بوده است. وجود چنین شرایطیاهمیت شناخت بازار جهانی ذرت را آشکار می‌کند. این مطالعه با هدف بررسی ساختار بازار جهانی ذرت و هم‌چنین الگوی انتقال قیمت میان بازار جهانی و بازار داخل صورت گرفت. بررسی ساختار بازار جهانی ذرت با استفاده از شاخص‌های تمرکز و برای دوره‌ی 2005...

متن کامل

ساختار بازار و انتقال قیمت در بازار جهانی ذرت

در سه دهه ی گذشته بر خلاف این که تولید داخلی ذرت سالانه 6/12 درصد رشد داشته است اما واردات نیز به دلیل افزایش تقاضا همواره در حال رشد بوده است. وجود چنین شرایطیاهمیت شناخت بازار جهانی ذرت را آشکار می کند. این مطالعه با هدف بررسی ساختار بازار جهانی ذرت و هم چنین الگوی انتقال قیمت میان بازار جهانی و بازار داخل صورت گرفت. بررسی ساختار بازار جهانی ذرت با استفاده از شاخص های تمرکز و برای دوره ی 2005...

متن کامل

الگوی انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران

یکی از عوامل مهمی که سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد، چه گونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار است. انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه ی بازار، منافعی برای عوامل بازاریابی کالا ایجاد می کند. در این مطالعه، الگویی برای بررسی چه گونگی انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران تدوین شده است. آزمون های انتقال قیمت، بر اساس الگوی تصحیح خطا و ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2-37  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023