الگوی توانمندسازی عمومی فرماندهی در صحنه جنگ‌های آینده جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

  • مهدی صمیمی گروه مدیریت دانشکده مدیریت و علوم نظامی دانشگاه افسری امام علی (ع) تهران ایران
چکیده

ماهیت جنگ همواره در حال تغییر و تحول بوده و سرعت این تغییر در عصر حاضر از هر زمان دیگری بیشتر بوده است و با گذر زمان و پیشرفت فناوری صحنه‌های جنگ پیچیده‌تر و گسترده‌تر می‌گردند؛ همین تغییرات نیاز به مطالعه در خصوص جنگ‌های آینده و توانمندی‌های مقابله با آن را مخصوصاً در حوزه فرماندهی ضروری‌تر می‌نماید. هدف این تحقیق تبیین و ارائه ابعاد و مولفه‌های الگوی توانمندسازی عمومی فرماندهی در صحنۀ جنگ‌های آینده جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق از حیث جهت‌گیری کاربردی و حیث هدف توصیفی - اکتشافی و از نوع ترکیبی (کیفی- کمی) می‌باشد. ابتدا به روش تحلیل محتوا و با مطالعه پیشینه و ادبیات نظری و مصاحبه با خبرگان، و کدگذاری باز، توانمندسازهای فرماندهی در صحنه جنگ‌های آینده شناسایی و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته و تحلیل عاملی اکتشافی، شاخص‌هایی که بار عاملی مورد قبول را داشته‌اند، تعیین شدند؛ سپس مقوله‌بندی و کدگذاری محوری شاخص‌های دسته‌بندی شده با استفاده از نظر خبرگان انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید و دانش آموختگان دانشگاه عالی دفاع ملی به تعداد 199 نفر بوده و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 85 نفر برآورد شده است. در نتیجه تحقیق چهار بعد اصلی اثرگذار بر توانمندسازی عمومی فرماندهی در صحنه جنگ‌های آینده شامل تحلیل راهبردی(با هفت شاخص)، دانش و مهارت راهبردی(با سه شاخص)، بصیرت فرماندهی ( با سه شاخص)، تصمیم گیری راهبردی (با دو شاخص) ارائه گردیده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ماهیت صحنه جنگ ترکیبیِ آینده ی احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴

جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت ضد استکباری، موقعیت خاص ژئوپلیتیک، ژئواستراتژی و ژئواکونومیک در منطقه، حمایت از مستضعفین جهان، حفظ سیاست استقلال خواهی و همچنین برنامه صلح آمیز هسته ای خود، به طور طبیعی در معرض تهدیدات زمانی و مکانی گوناگونی قرار دارد. این مقاله باهدف تبیین ماهیت صحنه جنگ ترکیبیِ آینده ی احتمالی علیه ج.ا.ایران در افق 1404 به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است ...

متن کامل

الگوی قابلیت‌های پیاده‌سازی سامانه‌ی‌ فرماندهی و کنترل در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

اهمیت برتری اطلاعاتی، سازمان‌‌های نظامی را بر آن داشته است تا با به‌کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی به سطوح جدیدی از تاثیرگذاری اقدامات خویش در صحنه‌ی نبرد دست یابند. با افزایش نفوذ سیستم‌های اطلاعاتی در انجام ماموریت‌های یگانی، سامانه‌‌ی فرماندهی و کنترل از جایگاه مهمی برخوردار شده است و شناخت قابلیت‌های مورد نیاز برای پیاده‌سازی این سامانه در فهرست اقدامات کاری سازمان‌های نظامی قرار گرفته است. ای...

متن کامل

الگوی فرماندهی و کنترل هوایی در جنگ‌های آینده

سامانه فرماندهی و کنترل موجب ایجاد شبکه­های مختلف (متمرکز و غیرمتمرکز) در نیروهای مسلح هر کشور گردیده تا مدیریت و فرماندهی نظامی هماهنگ را چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، مقدور سازد. این سامانه با بهره­گیری از قابلیت­ها و امکانات موجود سعی دارد تا در ایجاد هماهنگی، همکاری و مشارکت در انجام فعالیت­های آفندی و پدافندی نیروهای مسلح، نقش مؤثر و تعیین ­کننده داشته باشد. محققین در ای...

متن کامل

دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در لبنان

This paper aims to provide a descriptive-analytical framework for Islamic Republic of Iran's public diplomacy and review this issue in Lebanon, in particular. Public diplomacy includes wide range of activities, therefor, it has different definitions, but generally it is the efforts of one government or state to make a favorable image of its policies and goals in minds and thoughts of the elites...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 5

صفحات  35- 61

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022