الگوی راهبردهای سه‌گانه بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌های منتخب دولتی ایران

نویسندگان

  • بیژن عبدالهی دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران
چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حاضر، تدوین الگوی راهبردهای سه‌گانه بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌های منتخب دولتی ایران بوده است. این مطالعه از نوع پژوهش‌های کیفی بوده که با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد انجام شده است. در این راستا، پدیده محوری مطالعه فوق، عبارت از بین‌المللی‌شدن در راستای مأموریت‌گرایی دانشگاه‌های دولتی کشور، تعریف شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر مدیران و صاحبنظران 16 دانشگاه دولتی منتخب کشور اعم از: دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، خوارزمی، امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، علامه طباطبایی، خواجه نصیر، الزهرا، فردوسی مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، صنعتی اصفهان و علوم پایه زنجان بوده و در این راستا، تعداد مشارکت‌کنندگان با بهره‌گیری از روش نمونه‌گزینی هدفمند، شامل 82 نفر بوده است که با استفاده از روش مصاحبه نیمه‌ساختمند در پژوهش مشارکت داشته اند. اعتبار و روایی داده‌های این پژوهش، با بهره‌گیری از دو روش بازبینی مشارکت‌کنندگان و مرور خبرگان، مورد بررسی قرار گرفته است. راهبردهای پژوهش متناسب با کارکردهای سه‌گانه دانشگاه در حوزه های آموزش، پژوهش و خدمات هر کدام با ده مؤلفه‌فرعی، به ترتیب با 140، 75 و 120 کد‌باز شناسایی و تحلیل شده است. نتیجه نهایی آن که تحقق فرایند بین‌المللی شدن در دانشگاه‌های دولتی کشور، نیازمند برنامه ریزی و اقدامات مقتضی و همزمان در هر سه حوزه آموزش، پژوهش و خدمات، از طریق بذل توجه کافی نسبت به آن، در مسیر مأموریت‌گرایی دانشگاه‌های فوق است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الگوی رهبری آموزشی در دانشگاههای دولتی ایران

هدف اصلی پژوهش تهیه الگویی برای رهبران اثربخش در دانشگاه‎های دولتی برپایه جوّسازمانی و ویژگیهای شخصیتی مدیران است. تعداد 100 نفر از مدیران دانشگاهی و 300 نفر از همکاران مستقیم آنها در دانشگاه‎های دولتی هفده استان کشور به گونه‎ تصادفی انتخاب شدند. نیمرخ و سیاهه شخصیتی گوردون درمورد مدیران، و پرسشنامه‎های جوّسازمانی لیتوین و استرینگر، و رهبری اثربخش آموزشی رامسدن درمورد همکاران آنها به کار گرفته شد...

متن کامل

بهینه یابی ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای دولتی ایران

در دهه‌های اخیر آموزش‌عالی گسترش بسیاری یافته است. دلیل اصلی این رشد عوامل قانونی، اقتصادی، عدالتخواهانه و نیز پاسخ به تقاضای اجتماعی در همه کشورهای جهان بوده است. به طوری که تعداد دانشجویان جهان از 13 میلیون نفر در سال 1960 با بیش از 12 برابر افزایش به 7/158 میلیون نفر در سال 2008 رسیده است. با وجود این، گسترش آموزش‌عالی با محدودیتهایی از جمله کمبود مدرس، کمبود فضای فیزیکی و کمبود منابع مالی م...

متن کامل

بررسی تحلیلی – مقایسه ایعملکرد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا و مراکز کارآفرینی دانشگاههای منتخب ایران

با توجه به رشد سریع مراکز کارآفرینی در طی سه دهه اخیر، مطالعات کمتری در ارتباط با آنها بویژه کارکرد و عملکرد این مراکز انجام شده است. مقاله حاضر به بررسی، مقایسه وتجزیه وتحلیل عملکرد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا و منتخب دانشگاههای ایران می‌پردازد. مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا از طریق رتبه بندی مراجع مهم در سطح دنیا انتخاب شده‌اند. اطلاعات مربوط به مراکز کارآفرینی دانشگاههای ...

متن کامل

به‌کارگیری الگوی مشارکت دولتی-خصوصی (PPP) در توسعه خدمات بیمارستانی ایران و برخی کشورهای منتخب

دریافت: 96/1/27   پذیرش: 96/5/24  چکیده مقدمه: در سال‌های اخیر مشارکت‌های دولتی-خصوصی برای اصلاحات سازنده بخش بهداشت و درمان در بسیاری از کشورها به‌کار گرفته شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تجارب کشورهای منتخب در خصوص استفاده از مشارکت های دولتی-خصوصی در ارائه خدمات بیمارستانی انجام شد. روش‌کار: تحقیق حاضر از نوع تطبیقی-کاربردی بوده و در سال 1394 انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از پایگاه های...

متن کامل

تحلیل عملکرد تخصیص بودجه به دانشگاههای دولتی

هدف مقاله حاضر تحلیل عملکرد تخصیص بودجه به دانشگاههای دولتی ایران از دو منظر هزینه و درآمد است. برای این منظور، ابتدا الگوی رفتاری جدیدی با عنوان «مرزتصادفی بودجه» با رویکرد «تخصیص مبتنی بر ستانده» ارائه شده است؛ این الگوی رفتاری از دو منظر هزینه و درآمد، با استفاده از داده‌های 52 دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سالهای 1385، 1386 و1387، تخمین‌زده و تحلیل شده است. تخمی...

متن کامل

الگوی موجود و مطلوب ساختار تشکیلاتی روابط عمومی دانشگاههای دولتی (بررسی دیدگاه مدیران روابط عمومی)

چکیده این تحقیق با هدف شناخت الگوی موجود و مطلوب ساختار تشکیلاتی روابط عمومی‌های دانشگاههای دولتی انجام شده است. تحقیق حاضر به روش پیمایش انجام شده و نمونه‌گیری صورت نگرفت و کلیه مدیران روابط عمومی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به شیوه کل شماری مورد سنجش قرار گرفتند و پرسشنامه محقق ساخته در اختیار پاسخگویان قرار داده شد. بعد از جمع آوری پرسشنامه داده‌ها با نرم افزار spss و با استفا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 50

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023