الگوی مشاوره‌ای حل تعارضات زناشویی مبتنی بر دیدگاه‌های جنسیتی قرآن کریم

نویسندگان

  • سید صدرالدین شریعتی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده مقاله:

       تحقق خانواده سالم، مستلزم برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن روابط مطلوب با یکدیگر است. از اینرو ، سالم سازی اعضای خانواده و رابطه هایشان ، بی گمان اثرات مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. آنچه که مشاهده می شود اکثر مراجعین به مراکز مشاوره خانواده ، برای دریافت خدمات در حوزه خانواده و بویژه حل تعارضات بین همسران می باشد. افزایش فزاینده آمار طلاق که بدلیل تعارضات درون خانواده و ناتوانی در حل این تعارضات منجر به جدایی همسران از یکدیگر می­ شود. در راستای بومی­ سازی نظریه­ ها و روش ­های مشاوره در کشور، پژوهش حاضر برنامه­ ریزی و برای استخراج یک الگوی مشاوره­ ای در جهت حل تعارضات زناشویی برپایه آیات قرآن کریم و تفاسیر مرتبط با استفاده از روش کتابخانه­ ای و به روش تحلیل محتوا به انجام رسیده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الگوی مشاوره ای حل تعارضات زناشویی مبتنی بر دیدگاه های جنسیتی قرآن کریم

تحقق خانواده سالم، مستلزم برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن روابط مطلوب با یکدیگر است. از اینرو ، سالم سازی اعضای خانواده و رابطه هایشان ، بی گمان اثرات مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. آنچه که مشاهده می شود اکثر مراجعین به مراکز مشاوره خانواده ، برای دریافت خدمات در حوزه خانواده و بویژه حل تعارضات بین همسران می باشد. افزایش فزاینده آمار طلاق که بدلیل تعارضات درون خانواده و ناتوان...

متن کامل

تأثیر آموزش فن خود گویی مبتنی بر واقعیت در حل تعارضات زناشویی: گزارش موردی

تعارضات زناشویی یکی از مشکلات شایع جامعه ی امروزی به شمار می آید که معمولا به صورت پایدار در آمده و بنیان خانواده را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در حل تعارضات زناشویی به درمان هایی نیاز است که کوتاه مدت بوده و در عین حال بگونه ای توان بخشی باشد که بدون حضور مشاور و با حفظ استقلال افراد دچار تعارض، به ایشان کمک کند تا زندگی توأم با آرامش و رشد را تجربه کند. در این پژوهش تلاش شده است سه نمونه از د...

متن کامل

محتوایی ارتباط کلامی مبتنی بر آیات قرآن کریم بر کاهش تعارضات مادر - دختر نوجوان

Ghasemi Yazdabadi, M Parent-child relationship plays an important role in bringing peace in family environment. This was a semi-quasi experimental research with pre and post-tests, with control group. The purpose of this study was to consider the possible effectiveness of the content teaching of verbal communication based on Holy Quranic verses on reduction of conflicts between mothers and thei...

متن کامل

محتوایی ارتباط کلامی مبتنی بر آیات قرآن کریم بر کاهش تعارضات مادر - دختر نوجوان

چکیده تاریخ دریافت: 5/4/94_ تاریخ پذیرش: 5/5/94 ارتباط والد- فرزندی، نقش مهمی در شکل گیری آرامش در محیط خانواده دارد. این پژوهش به منظور تعیین میزان اثربخشی آموزش محتوایی ارتباط کلامی مبتنی بر آیات قرآن کریم بر کاهش تعارضات مادر - دختر نوجوان انجام شد. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه آزمایشی با سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل است. به این منظور به روش نمونه گیری خوشه ای، از بین نواحی شهری شهرستان اصفه...

متن کامل

اثربخشی الگوی گشتاوری السون بر تاب‌آوری و تعارضات زناشویی زوجین

چکیده: در بسیاری از زوجین احساسات مثبت اولیه در گذر زمان کاهش می‌یابد و تعارضات شدید جایگزین آن می‌شود. استفاده از سبک‌های مخرب حل تعارض صرفا باعث دوری بیشتر زوج‌ها می‌شود و توانایی زوج‌ها در کاربرد مهارت‌های حل مساله می‌تواند عاملی برای بهبود روابط زوجین باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مدل گشتاوری السون بر تاب‌آوری و تعارضات زناشویی زوجین بود. پژوهش حاضر، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون ...

متن کامل

اثر بخشی آموزش شیوه حل مسئله بر کاهش تعارضات زناشویی

پژوهش حاضر به منظور تعیین درجه تأثیر آموزش حل مسئله بر کاهش تعارض زناشویی همسران شهر اصفهان انجام گرفت . آزمودنی های این پژوهش 40 ز وج دارای تعارض بودند که برای مشاوره به کانون بانوان مراجعه کرده بودند و به روش نمونه در دسترس انتخاب شدند . ابزار پژوهش پرسشنامه تعارض زناشویی ثنایی و براتی که در دو مرحله قبل و پس از آموزش حل مسئله از آن استفاده شد . شش جلسه آموزش شیوه حل مسئله برای گروه آزمایشی ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 18

صفحات  1- 23

تاریخ انتشار 2014-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023