امواج سالیتاری آکوستیک - غباری در پلاسمای غباری با بار غبار متغیر

نویسندگان

چکیده

در این مقاله امواج سالیتاری آکوستیک غباری در پلاسمای غباری، که شامل ذرات غبار باردار منفی، الکترون‌های توزیع‌شده بولتزمنی و یون‌های توزیع شده غیر - حرارتی با بار غبار متغیر است، بررسی شده است. با استفاده از روش کاهش اختلال، معادله kdv و نوع تعمیم یافته آن به دست آمده است. پتانسیل سقدی‌اف و شرایط پایداری برای حل سالیتونی مورد بررسی قرار گرفته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ناپایداری جینز در پلاسمای غباری با وجود تغییرات بار غبار

در این پایان نامه، اثر وابستگی بار ذرات غبار به پتانسیل پلاسما بر روی ناپایداری جینز برای ذرات غبار در یک پلاسمای غباری گرانشی، بررسی شده است. بدین منظور رابطه پاشندگی را برای امواج غبار- صوت در یک پلاسمای غباری با غبارهای کروی، شامل: الکترون ها و یون های ماکسولی و ذرات غبار باردار منفی سرد به دست آورده ایم. نشان داده ایم که ثابت نبودن بار غبار پلاسمای غباری را ناپایدارتر کرده و طول موج آستانه ...

15 صفحه اول

بررسی امواج شوک غبار یون ـ آکوستیک در پلاسمای غباری با یون های مثبت و منفی

در برخی از پلاسماهای غباری علاوه بر الکترون ها, یون های مثبت و ذرات غبار یک مولف? اضافی از یون های منفی سنگین (نسبت به جرم یون های مثبت) نیز وجود دارد, حضور این یون های منفی امکان انتشار امواج صوتی با سرعت فاز بزرگ تر از سرعت حرارتی یون های منفی و کوچک تر از سرعت حرارتی یون های مثبت و الکترون ها (vth<<vph<<vti,vte) را فراهم می سازد. دینامیک امواج غبار یون منفی صوت (dnia) در محدود? فرکانسی یون ه...

15 صفحه اول

امواج سالیتاری و ناپایداری رشته ای شدن صوتی غباری در پلاسمای غباری

یکی از موضوعات تحقیقاتی جالب در زمینه پلاسما، پلاسمای غباری می باشد. در این قبیل از پلاسماها ذرات بارداری با اندازه میکرون به محیط پلاسما اضافه می شود. وجود این ذرات در محیط پلاسما باعث تشکیل انواع متفاوتی از امواج می شود. در این پایان نامه ابتدا به بررسی کلیات پلاسمای غباری شامل تعریف، نحوه باردار کردن ذرات غباری و نیروهای وارد پرداختیم. در ادامه با معرفی امواج سالیتاری و با استفاده از بسط اخت...

15 صفحه اول

بررسی اثر افت و خیز بار غبار بر امواج در پلاسمای غباری

با استفاده از نظریه ی جنبشی، اثر افت و خیز بار غبار بر امواج پلاسمای غباری همگن مورد بررسی قرار می گیرد. بار اولیه ی غبار منفی و تابع توزیع سرعت ذرات پلاسما در حالت تعادل ماکسولی در نظر گرفته می شود. در پلاسمای غباری، نوسان موج منجر به افت و خیز بار غبار می گردد که بر امواج پلاسما تاثیر گذار است. در نظر گرفتن برخورد های ناکشسان ذرات پلاسما به ذرات غبار سبب می شود که امواج متاثر از افت و خیز ناش...

15 صفحه اول

امواج سالیتونی غبار-صوتی در پلاسماهای غباری فضایی با توزیع غیرتعادلی

در این مقاله، با به‌کارگیری جدیدترین یافته‌ها در مدل توزیع کاپا برای پلاسماهای فضایی غیرتعادلی، امواج غبار-صوتی در یک پلاسمای غباری شامل ذرات سنگین غبار با بار منفی و توزیعی از الکترون‌ها و پوزیترون‌های فوق‌گرمایی مطالعه شده‌اند. توزیع سرعت‌ها در این مدل توسط یک شاخص طیفی ناوردا ( ) که مستقل از تعداد درجات‌آزادی سیستم است، و پارامتر  که معرف تعداد درجات‌آزادی سیستم است، برچسب زده می‌شود. در تحل...

متن کامل

بررسی امواج الکتروستاتیک در پلاسمای غباری مغناطیده

در این پایان نامه به بررسی امواج الکتروستاتیک در پلاسمای غباری مغناطیده پرداخته ایم. موج الکتروستاتیکی مورد بحث،موج غبار صوت است که در محیط یک پلاسمای الکترون ،یون که از دانه های غبار منفی با اندازه های متفاوت تشکیل شده اند منتشر می شود.این پلاسما تحت تأثیر یک میدان مغناطیسی ثابت ،در جهت محورzها می باشد. تأثیر نوسانات خطی وغیرخطی بر روی سیستم مورد بررسی قرارگرفته و به رابطه ی پاشندگی ومعادله ی...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 2

صفحات  23- 32

تاریخ انتشار 2016-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021