انتخاب غیرمستقیم ذرت(Zea mays L.) با استفاده از شاخصهای انتخاب به منظور افزایش عملکرد دانه

نویسندگان

  • محمد مدرسی
  • محمدتقی آساد
  • منوچهر خردنام
چکیده

عملکرد صفتی کمی و پلی‌ژنیک می‌باشد و از روش انتخاب مستقیم پیشرفت چندانی روی آن حاصل نمی‌شود لذا ناگزیر به انتخاب غیرمستقیم خواهیم بود که یکی از روش‌های مؤثر انتخاب غیرمستقیم استفاده از شاخص‌های انتخاب می‌باشد.بر این اساس در سال زراعی 79-1378 تحقیقی روی 13 هیبرید ذرت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در کوشکک و باجگاه انجام گرفت. نمونه برداری در مراحل طویل شدن ساقه، مرحله ظهور کامل گل‌تاجی، مرحله شیری‌شدن دانه، مرحله خمیری سخت و مرحله رسیدن فیزیولوژیک انجام شد و نهایتاً 35 صفت اندازه گیری و مورد محاسبه قرار گرفت. تجزیه واریانس و کواریانس روی داده ها انجام گردید و نهایتاً پس از ارزیابی های اولیه و انجام تجزیه علیت، 12 صفت شامل عملکرد دانه(تن در هکتار)، سرعت رشد گیاه زراعی در مرحله چهارم نمونه برداری(خمیری سخت)(CGR4 )، طول بلال (EL)، میزان جذب و تحلیل خالص در مراحل دوم و سوم نمونه برداری( به ترتیب مراحل ظهور کامل گل‌تاجی و شیری‌شدن دانه) (NAR2 و NAR3 )، شاخص سطح برگ در مراحل دوم و چهارم نمونه برداری(به ترتیب مراحل ظهور کامل گل‌تاجی و خمیری سخت) (LAI2 ، LAI4 )، تعداد ردیف در بلال(NRPE)، طول میانگره در مرحله سوم نمونه‌برداری(مرحله شیری‌شدن دانه)(IL3)، تعداد گره در مرحله سوم نمونه‌برداری(مرحله شیری‌شدن دانه) (NN3)، ارتفاع گیاه در مرحله سوم نمونه‌برداری(مرحله شیری‌شدن دانه) (PH3) و وزن بلال با پوشش در مرحله آخر نمونه‌برداری(مرحله رسیدگی فیزیولوژیک)(EWC5) جهت تشکیل شاخصهای انتخاب مورد گزینش قرار گرفتند. اولین شاخص از روش رابینسون تشکیل گردید که برترین شاخص انتخاب نوع اول شامل صفات عملکرد دانه، NAR2 ، LAI2 ، تعداد ردیف در بلال و تعداد گره در مرحله سوم بود. شاخص پیشرفت ژنتیکی (سود ژنتیکی) شاخص نوع دوم بود. برترین شاخص انتخاب نوع دوم شامل صفات LAI4 و تعداد گره در مرحله سوم نمونه‌برداری بود. در هر دو نوع شاخص انتخاب، شاخصهای فیزیولوژیک شامل میزان جذب و تحلیل خالص، سرعت رشد گیاه زراعی و سرعت رشد نسبی گیاه زراعی از جمله صفات بسیار مهم تشکیل دهنده شاخصهای برتر بودند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

انتخاب غیرمستقیم ذرت(zea mays l.) با استفاده از شاخصهای انتخاب به منظور افزایش عملکرد دانه

عملکرد صفتی کمی و پلی ژنیک می باشد و از روش انتخاب مستقیم پیشرفت چندانی روی آن حاصل نمی شود لذا ناگزیر به انتخاب غیرمستقیم خواهیم بود که یکی از روش های مؤثر انتخاب غیرمستقیم استفاده از شاخص های انتخاب می باشد.بر این اساس در سال زراعی 79-1378 تحقیقی روی 13 هیبرید ذرت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در کوشکک و باجگاه انجام گرفت...

متن کامل

تعیین شاخص‌های انتخاب در ارقام ذرت (Zea mays L.) به منظور افزایش عملکرد دانه

Yield is a quantitative trait and improving grain yield through direct selection is time-consuming. Indirect selection consisting of selection indices is more promising. A field experiment was conducted during 1999-2000 growing season in two experimental locations (Kooshkak and Badjgah) of College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz. Thirteen corn hybrids were used in a randomized complet...

متن کامل

تعیین شاخص‌های انتخاب در ارقام ذرت (Zea mays L.) به منظور افزایش عملکرد دانه

Yield is a quantitative trait and improving grain yield through direct selection is time-consuming. Indirect selection consisting of selection indices is more promising. A field experiment was conducted during 1999-2000 growing season in two experimental locations (Kooshkak and Badjgah) of College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz. Thirteen corn hybrids were used in a randomized complet...

متن کامل

ارزیابی اجزا عمکرد و تعیین شاخص های انتخاب در ارقام ذرت ‏‎(zea mays l.)‎‏ به منظور افزایش عملکرد دانه

از آنجا که عملکرد صفتی کمی و پلی ژنیک میباشد و از روش انتخاب مستقیم پیشرفت چندانی روی آن حاصل نمی شود ناگزیربه انتخاب غیر مستقیم خواهیم بود.یکی از روشهای موثر انتخاب غیر مستقیم استفاده از شاخصهای انتخاب است.بر این اسا س 1379 - 1378 پژوهشی مزرعه ای در دو منطقه در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی کوشکک و باجگاه انجام گرفت . دراین تحقیق 13 هیبرید ذرت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت گ...

15 صفحه اول

کاربرد چهار نوع شاخص انتخاب جهت افزایش عملکرد دانه اقام کندم نان ‹Triticum aestivum L.›

یکی از مؤثرترین روش های انتخاب غیر مستقیم جهت افزایش عملکرد دانه استفاده از شاخص های انتخاب می باشد. پژوهشی در سال زراعی 77-1376 دردو مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در باجگاه وکوشکک انجام گرفت . درهر مزرعه 25 رقم گندم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کشت ومورد ارزیابی قرار گرفت.41 صفت در 5 مرحله نمونه برداری اندازه گیری شد. نمونه برداری ها درمراحل پنجه زنی ‹SI›، ر...

متن کامل

انتخاب دوره بلال در ردیف تعدیل شده در بهبود عملکرد دانه ذرت (zea mays L.) در اصفهان

به منظور افزایش عملکرد دانه یک جامعه آزاد گرده افشان ذرت از دو دور انتخاب دوره ای به روش بلال در ردیف تعدیل شده استفاده گردید. بدین منظور در هردور انتخاب تعداد 121 بلال در ایستگاههای تحقیقاتی جهاد سازندگی اصفهان در دو منطقه براآن جنوبی و نجف آباد و ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان درقالب طرح لاتیس ساده مورد ارزیابی قرار گرفتند . با توجه به شدت های انتخاب 33 و25 درصددر دورهه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 35  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023