انتقال هدایت شده و بیان اختصاصی هورمون کلسی تونین انسانی در غده سیب زمینی تراریخته

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

گیاهان به دلیل داشتن مسیر اصلاحات پس از ترجمه مشابه سلول های جانوری، سیستمی ارزان جهت تولید پروتئین های نوترکیب در مقیاس بالا را فراهم نموده اند. هدف این تحقیق بررسی بیان اختصاصی هورمون داروئی کلسی تونین انسانی(hCT)  که در درمان بیماری­های استخوانی نقش دارد در غده گیاه سیب زمینی(Solanum tuberosum) به عنوان میزبان بود. ژن سنتتیک کلسی تونین با توالی بهینه سازی شده بر اساس رمز های ترجیحی میزبان تحت کنترل پروموتر ژنClass I Patatin  با قابلیت ابراز اختصاصی در غده سیب زمینی و خاتمه دهندهNOS  قرار گرفت و پس از کلون سازی در ناقل دوتایی از طریق آگروباکتریوم به غده گیاه سیب زمینی منتقل گردید. پس از تراریختی و تکثیر، نسل اول گیاهان تراریخته از نظر وجود ژن فوق توسط PCR و نیز میزان بیان پروتئین نوترکیب هدف بوسیله ELISA مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین بیان حاصل از واریته کاردال، با بیانی معادلng 5/1بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی قند کل و قندهای محلول در سیب زمینی تراریخته مقاوم به بید سیب زمینی

طبق قوانین سازمان­های نظارتی موجود در اغلب کشورهای دنیا، قبل از پذیرش و تجاری‌سازی محصولات تراریخته و فراورده ­های آن، باید ارزیابی­ های ایمنی دقیقی بر روی آن­ها با یک روش مقایسه­ای صورت گیرد. یکی از مراحل ارزیابی ایمنی گیاهان تراریخته، مقایسه لاین­های تراریخته با رقم زراعی غیرتراریخته از نظر محتوی متابولیتی و ترکیبات آنها است. این بررسی به منظور شناسائی تغییرات احتمالی ناخواسته و نامطلوب حاصل...

متن کامل

همسانه سازی پروموتر اختصاصی ژن پاتاتین در غده سیب زمینی

امروزه استفاده از راه اندازهای اختصاصی از مهمترین فاکتورهای درگیر در ساخت سازه های ژنی برای بیان اختصاصی پروتئین های نوترکیب در سیستم های بیانی می باشد. پاتاتین یک گروه از گلیکوپروتئین های سیب زمینی می باشد که به وسیله یک خانواده چند ژنی کد می شود و بیش از 40% پروتئین های محلول غده سیب زمینی را به خود اختصاص می دهد و می توان گفت قوی ترین راه انداز اختصاصی در غده می باشد. بدلیل جایگاه سیب زمینی ...

15 صفحه اول

تراریختی و بیان ژن کلسی تونین انسانی در کلروپلاست گیاه تنباکو

امروزه استفاده از تکنولوژی گیاهان تراریخت به عنوان جایگزین مناسبی برای تولید پروتئین های نوترکیب می باشد. دستکاری های ژنتیکی از طریق ژنوم پلاستیدی به ویژه ژنوم کلروپلاست، مزایای متعددی نظیر، توان بیان بسیار بالا (تقریبا 60 کپی کروموزوم حلقوی در هر پلاستید و تقریبا 60-50 کلروپلاست در هر سلول)، توانائی بیان ژن های چندگانه و عدم انتقال ناخواسته ژن خارجی توسط دانه گرده را فراهم نموده است. با توجه ب...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره شماره 1، زمستان 91

صفحات  15- 25

تاریخ انتشار 2013-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023