اندازه‌گیری و گزارش ارزش تسهیلات اعطایی بانکها

نویسندگان

  • رضوان حجازی استاد گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا(س)
  • مینا مقدسی نیکجه دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا(س)
چکیده مقاله:

بانک‌ها و موسسات اعتباری در تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تجاری برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های آنها نقش مهمی دارند. بنابراین، بانک‌ها در توسعه اقتصادی کشور‌ها سهم عمده‌ای را ایفا می‌کنند. علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانک‌ها اصلی‌ترین دارایی آنها در ترازنامه به شمار می‌رود که پس از بحران مالی جهانی اخیر، چگونگی اندازه‌گیری و افشای ارزش وام‌های بانک‌ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است. در این مقاله مبانی ارزشیابی وام‌های بانکی شامل بهای تمام شده تاریخی منقضی شده و ارزش منصفانه و همچنین دیدگاه‌های کمیته نظارت بانکی بازل، هیات تدوین استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و بانک مرکزی ایران برای اندازه‌گیری و گزارشگری ارزش وام‌های اعطایی بانک‌ها ارایه شدند. پس از بحران مالی اخیر، گرایش به سوی اندازه‌گیری و گزارشگری رویکرد آینده‌نگر زیان‌های اعتباری مورد انتظار به جای رویکرد گذشته‌گر زیان تحقق یافته بوده است که باعث حرکت از روش بهای تمام شده تاریخی به سوی اندازه‌گیری و افشای ارزش منصفانه وام‌های بانکی شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر خالص مانده تسهیلات اعطایی بانکها بر ارزش افزوده هر یک از بخش های اقتصادی

در ایران، یکی از رایج ترین روش های تأمین مالی بنگاه ها، استقراض از سیستم بانکی است. لذا اعطای تسهیلات به هر یک از بخش های اقتصادی یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد می باشد.در این تحقیق اثر متغیر خالص مانده تسهیلات اعطایی سیستم بانکی طی سال های 1389-1355 در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان و بازرگانی و خدمات بر ارزش افزوده آن بخش و آثار سهمیه بندی اعتباری بخش های اقتصادی توسط بانک مرکزی ...

15 صفحه اول

بررسی اثرات نرخ ذخیره قانونی و داراییهای بانکها برتسهیلات اعطایی بانکها (روش برآورد GMM)

در این مقاله اثر دو متغیر نسبت سپرده قانونی و همچنین دارایی های بانکها را بر قدرت پرداخت وام و اعتبارات بانکها با استفاده از داده های پنل و روش GMM مورد بررسی قرار می دهیم . بدین منظور اطلاعات مربوط به چندین بانک دولتی کشور را جمع‌آوری کرده و با استفاده از یک الگوی پویای پنل و روش GMM اثرات دو متغیر مورد نظر را بر تسهیلات اعطایی بانکها مورد بررسی قرار دادیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد ...

متن کامل

بررسی میزان اثربخشی نرخ ذخیره قانونی و داراییهای بانکها بر تسهیلات اعطایی بانکها با استفاده از روش برآوردgmm

سیاستهای پولی از کانال های مختلفی مانند نرخ بهره ، نرخ ارز و کانال اعتباری بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارند . مکانیسم اثر کانال اعتباری بدین صورت است که کاهش حجم پول( سیاست پولی انقباضی ) موجب کاهش سپرده های بانکی می شود و بدین ترتیب قدرت وام دهی بانکها کاهش می یابد. با عنایت به اینکه سایر ابزارهای کنترل حجم پول و سیاستهای پولی در ایران محدود می باشد ، بانک مرکزی بیشتر توجه خود را به نرخ ذخیره قا...

15 صفحه اول

بررسی اثرات نرخ ذخیره قانونی و داراییهای بانکها برتسهیلات اعطایی بانکها (روش برآورد gmm)

در این مقاله اثر دو متغیر نسبت سپرده قانونی و همچنین دارایی های بانکها را بر قدرت پرداخت وام و اعتبارات بانکها با استفاده از داده های پنل و روش gmm مورد بررسی قرار می دهیم . بدین منظور اطلاعات مربوط به چندین بانک دولتی کشور را جمع آوری کرده و با استفاده از یک الگوی پویای پنل و روش gmm اثرات دو متغیر مورد نظر را بر تسهیلات اعطایی بانکها مورد بررسی قرار دادیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد ...

متن کامل

بررسی مکانیسم آثار انتقال سیاست پولی از طریق کانال اعتباری بر رشد تسهیلات اعطایی در بانکها

سیاستهای پولی مجموعه تصمیمات و اقداماتی است که توسط مقامات پولی و دولتی( بانک مرکزی و دولت ) به منظور تحت تأثیر قراردادن مجموعه فعالیتهای اقتصادی بکار گرفته می شود. بحران مالی اخیر که در سال 2007 از بخش مالی به خصوص بانکها در کشور آمریکا آغاز گردیده و هم اکنون نیز در بسیاری از کشورها ادامه دارد، موجب گردید تا باردیگر نگاهها به سوی سیاستهای پولی و نحوه اثرگذاری آنها بر عرضه تسهیلات اعطایی از سوی...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 3

صفحات  149- 170

تاریخ انتشار 2018-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023