اندازه گیری تبخیر وتعرق در حالت ماندگار در شرایط وجود سطح ایستایی وتعیین ماکزیمم سرعت تبخیر آب موئینه ای

نویسنده

  • محمد افلاطونی
چکیده

در سال 1981‘ به منظور اندازه گیری تبخیر وتعرق واقعی در شرایطی که سطح ایستایی در اعماق مختلف وجود دارد. باکمک دو استوانه فلزی شن نرم یکنواخت در شرایط کنترل شده ‘ آزمایشی انجام گرفت. تبخیر و تعرق در حالت ماندگار از چمن با عمقهای مختلف سطح ایستایی بدست آمد و نتایج حاصله با ماکزیمم سرعت تبخیر آب موئینه ای از سطح خاک (تبخیر در حالت ماندگار) نسبت به عمق سطح ایستایی مقایسه گردید. وقتی که کاهش حجم آب مخازن متصل به کف استوانه ها ثابت بود و پتانسیل رطوبت بالای سطح آب چندان تغییری نمی کرد. این کاهش بعنوان تبخیر وتعرق در حالت ماندگار در یک عمق معین سطح ایستایی در نظر گرفته شد. ماکزیمم سرعت تبخیر آب موئینه ای از سطح خاک بوسیله معادله جریان ماندگار محاسبه شد. بطور کلی با افزایش عمق سطح ایستایی ‘ تبخیر و تعرق بطور غیر خطی کاهش یافت. هنگامیکه سطح آب نزدیک سطح خاک قرار گرفت. کاهش حجم آب در مخزن برابر تبخیر وتعرق بالقوه بود. مقایسه این رابطه با تبخیر در حالت ماندگار از سطح خاک نشان دادکه روندکلی تغییرات سرعت تبخیر در آزمایش و تئوری یکسان بود. همچنین ارزیابی تبخیر در حالت ماندگار نشان داد که ممکن است فاصله سطح ایستایی وکف ناحیه ریشه را عملا بعنوان عمق سطح ایستایی در نظر گرفت وبدین ترتیب محاسبه ماکزیمم سرعت تبخیر آب مویینه ای ازتئوری جریان ماندگار یک بعدی را بعنوان سهم آب زیرزمینی در تامین آب مورد نیاز منطقه ریشه برای شرایط پوشش گیاهی تعیمیم داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اندازه گیری تبخیر وتعرق در حالت ماندگار در شرایط وجود سطح ایستایی وتعیین ماکزیمم سرعت تبخیر آب موئینه ای

در سال 1981‘ به منظور اندازه گیری تبخیر وتعرق واقعی در شرایطی که سطح ایستایی در اعماق مختلف وجود دارد. باکمک دو استوانه فلزی شن نرم یکنواخت در شرایط کنترل شده ‘ آزمایشی انجام گرفت. تبخیر و تعرق در حالت ماندگار از چمن با عمقهای مختلف سطح ایستایی بدست آمد و نتایج حاصله با ماکزیمم سرعت تبخیر آب موئینه ای از سطح خاک (تبخیر در حالت ماندگار) نسبت به عمق سطح ایستایی مقایسه گردید. وقتی که کاهش حجم آب م...

متن کامل

یک روش ساده آزمایشگاهی برای تخمین تبخیر از سطح خاک لخت بدون وجود سطح ایستایی

استفاده از معادله تبخیر که برا ساس معادله کلی جریان آب در خاک غیر اشباع بنا شده در عمل دارای محدودیتهایی می باشد. لذا به منظور تعیین سرعت تبخیر از سطح خا ک لخت و در غیاب سطح ایستایی ‘ یک روش سریع و آسان ارائه شد ومورد ارزیابی قرار گرفت. برای اندازه گیری تبخیر واقعی از خاک لخت Es ‘ از نمونه های خاک (شن نرم) با طول متفاوت که درمعرض تبخیر بالقوه E0 قرار گرفته بودند استفاده شد. با تقسیم تبخیر واقعی...

متن کامل

جستجو روش مناسب بر آورد تبخیر وتعرق در منطقه اصفهان

به منظور جستجوی مناسبترین روش محاسبه تبخیر و تعرق در منطقه اصفهان که جزومناطق خشک به حساب می آیدو اقلیمهای مشابه‘ چمن به عنوان گیاه مبنا درسه عدد لایسیمتر کاشته شد. آب مصرفی چمن به مدت دو سال و به صورت روزانه اندازه گیری گردید. هم زمان با این آزمایش ‘ پارامترهای اقلیمی نیز در ایستگاه کلیماتولوژی دانشگاه صنعتی اصفهان اندازه گیری شده وتبخیر وتعرق بالقوه برای گیاه مبنا با استفاده از 12 روش مختلف م...

متن کامل

یک روش ساده آزمایشگاهی برای تخمین تبخیر از سطح خاک لخت بدون وجود سطح ایستایی

استفاده از معادله تبخیر که برا ساس معادله کلی جریان آب در خاک غیر اشباع بنا شده در عمل دارای محدودیتهایی می باشد. لذا به منظور تعیین سرعت تبخیر از سطح خا ک لخت و در غیاب سطح ایستایی ‘ یک روش سریع و آسان ارائه شد ومورد ارزیابی قرار گرفت. برای اندازه گیری تبخیر واقعی از خاک لخت es ‘ از نمونه های خاک (شن نرم) با طول متفاوت که درمعرض تبخیر بالقوه e0 قرار گرفته بودند استفاده شد. با تقسیم تبخیر واقعی...

متن کامل

مدل‌سازی فرآیند تبخیر آب در حوضچه‌های تبخیر خورشیدی و محاسبه سطح بهینه حوضچه تغلیظ

در این تحقیق یک مدل جامع ریاضی برای مدل‌سازی فرآیند تبخیر آب و تغلیظ تلخابه از حوضچه‌های تبخیر خورشیدی که به منظور تغلیظ تلخابه و استحصال نمک‌های معدنی با ارزش در پتروشیمی بندر امام مورد استفاده قرار می‌گیرد، توسعه داده شده است. در این مدل، تابش خورشیدی تنها منبع تامین انرژی حرارتی می‌باشد. علاوه بر انرژی رسیده به حوضچه تبخیر، همه راه‌های انتقال و اتلاف انرژی تابشی مانند انتقال حرارت از طریق هد...

متن کامل

اندازه گیری و تخمین تبخیر و تعرق ذرت‘هندوانه و لوبیا

کمبود آب در بسیاری از مناطق کشور باعث شده است که زمین های مناسب بصورت غیر قابل استفاده یا دیم زارها ‘که تولید کمی دارند. درآید. حتی در اراضی فاریاب غالبا عملکرد از مقدار بالقوه آن کمتر است که تاحدی ناشی از کمبود آب می باشد. تعیین تبخیر و تعرق واقعی نباتات برای برنامه ریزی آبیاری ضرورت خاص دارد. اندازه گیرهای مستقیم تبخیر وتعرق فقط برای بعضی از نباتات در معدودی از ایستگاههای تحقیقاتی ایران انجا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3و4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1988-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023