انسداد سرریزهای کلید پیانویی در جریان‌های آواری با سیستم آزمایش‌های انفرادی

نویسندگان

  • جواد احدیان دانشیار گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
  • کوثر منصوری دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده

     این پژوهش به علت اهمیت مشکلاتی که انسداد اجسام توسط جریان‌های آواری، برای سازه‌های هیدرولیکی به وجود می‌آورد، انجام‌ شده است؛ ازاین‌رو، در این تحقیق اثر به دام­افتادگی اجسامی مانند کنده­ها و شاخه‌های درختان در حالت ورود انفرادی به سرریزهای کلید پیانویی بررسی گردیده است. در جریان‌های آواری کاهش ظرفیت تخلیه و افزایش ارتفاع آب در پشت سرریز کلید پیانویی قابل ‌انتظار است. آزمایش‌های این تحقیق روی دو سرریز کلید پیانویی به ارتفاع 10 و 30 سانتی‌متر مستقر در فلوم آزمایشگاهی به طول 12متر و عرض80 سانتی‌متر و ارتفاع 70سانتی‌متر انجام شد. بر روی سرریز مذکور از دیواره‌های سپریبا ارتفاع 5/2، 5/3، 5/4 سانتی متر استفاده شد. آزمایش‌ها در دو حالت با دیواره سپری و بدون آن انجام گردید. از طرفی از نظر هیدرولیکی حالت انفرادی شاخه‌ها و کنده‌ها در جریان آواری موردبررسی واقع شد. آزمایش­های انفرادی نشان داد که قطر کنده­ها و میزان بار آبی بالادست سرریز بر احتمال انسداد تأثیرگذار هستند، به‌طوری‌که افزایش قطر و کاهش بار آبی هر دو منجر به افزایش میزان انسداد می‌شوند؛ در واقع در D/H>1میزان انسداد تا 100 درصد افزایش و در D/H

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

انسداد سرریزهای کلید پیانویی در جریان های آواری با سیستم آزمایش های انفرادی

این پژوهش به علت اهمیت مشکلاتی که انسداد اجسام توسط جریان های آواری، برای سازه های هیدرولیکی به وجود می آورد، انجام شده است؛ ازاین رو، در این تحقیق اثر به دام­افتادگی اجسامی مانند کنده­ها و شاخه های درختان در حالت ورود انفرادی به سرریزهای کلید پیانویی بررسی گردیده است. در جریان های آواری کاهش ظرفیت تخلیه و افزایش ارتفاع آب در پشت سرریز کلید پیانویی قابل انتظار است. آزمایش های این تحقیق روی دو س...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق در سرریزهای کلید پیانویی

سرریزهای کلید­پیانویی (PKWs) جزء سرریزهای غیرخطی هستند که می­توانند دبی را برای عرض مشخص و بدون افزایش بار آبی افزایش دهند. در شرایطی که سطح تماس سازه با سرریز یا فونداسیون محدود باشد، سرریزهای کلیدپیانویی با افزایش طول تاج سرریز در بالادست و پایین­دست پایه، می­توانند جایگزین مناسبی برای سرریزهای کنگره­ای باشند. در این تحقیق، برای بررسی عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کلیدپیانویی در شرایط جریان آزاد ...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کلید پیانویی اصلاح شده

امروزه سرریزهای کنگره­ای و کلید پیانویی به­عنوان گزینه­ای مناسب برای اصلاح سرریزهایی که برای عبور حداکثر سیل محتمل با مشکل روبرو هستند، مطرح می­شوند. سرریزهای کلید پیانویی(PK) برای جایگزینی سرریزهای کنگره­ای که در آنها سطح پایه سازه آنها محدود است، توسعه یافته­اند. در این تحقیق، برای بررسی ضریب دبی و کارایی هیدرولیکی سرریزهای کلید پیانویی، آزمایش‌هایی بر روی 18 مدل فیزیکی در دو حالت فشردگی و بد...

متن کامل

بررسی تحلیلی-انتگرالی هیدرولیک جریان در سرریزهای کلید پیانویی با دیواره‌های سپری پیوسته و ناپیوسته

در سال­های اخیر، با توجه به ظرفیت تخلیه بالای سرریزهای کلید پیانویی نسبت به سرریزهای خطی و همچنین افزایش حجم ذخیره مخازن سدها، کاربرد آن‌ها فزونی یافته است. با توجه به کاهش عملکرد سرریزهای کلید پیانویی در بارهای آبی زیاد، پژوهش حاضر به بررسی آزمایشگاهی ترکیب­های مختلف دیواره سپری بدون­شیب منقطع و شیبدار در طول‌های مختلف بر عملکرد سرریز کلید پیانویی می‌پردازد. نتایج آزمایش‌های این تحقیق که در یک...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 39  شماره 3

صفحات  163- 172

تاریخ انتشار 2016-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید