ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر EST پیوسته با مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

نویسندگان

  • ثمانه حسینی
  • سید مصطفی پیرسیدی
  • سیروس عبدمیشانی
  • علی اکبر شاه نجات بوشهری
  • لاله کریمی فرساد
  • محسن مردی
  • محمدرضا غفاری
  • یوسف نامی
چکیده مقاله:

جهت ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر EST پیوسته با ژن‌های کنترل کننده مقاومت به FHB در گندم، عملکرد بیولوژیک 8660، EST‌ موجود در بانک های اطلاعات مطالعه شد و 260، EST با عملکرد مشخص انتخاب شدند. در مجموع 62 جفت آغازگر با استفاده از نقاط حفظ شده و غیر حفظ شده طراحی شد. نتایج تجزیه پیوستگی و QTL با استفاده از داده‌های ژنوتیپی و فنوتیپی در نسل‌های 3F و 5F حاصل از تلاقی های فرونتانا (نیمه مقاوم) / فلات (حساس) نشان داد که یک نشانگر طراحی شده بر اساس ژن NPR1 قادر است حداکثر 6/9 درصد از تغییرات واریانس سطح زیر منحنی پیشرفت آلودگی را با اثر افزایشی منفی توجیه کند. این نشانگر روی بازوی کوتاه کروموزوم A3 مکان یابی شد. تظاهر ژن NPR1 با استفاده از روش QRT-PCR نشان داد بیان این ژن در 96 ساعت پس از آلودگی در ونگ شوبای و فرونتانا افزایش می یابد. بنابراین ژن NPR1 و نشانگر مولکولی مبتنی بر آن می توانند در برنامه های تحقیقاتی افزایش مقاومت به FHB در گندم در نظر گرفته شوند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر est پیوسته با مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

جهت ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر est پیوسته با ژن های کنترل کننده مقاومت به fhb در گندم، عملکرد بیولوژیک 8660، est موجود در بانک های اطلاعات مطالعه شد و 260، est با عملکرد مشخص انتخاب شدند. در مجموع 62 جفت آغازگر با استفاده از نقاط حفظ شده و غیر حفظ شده طراحی شد. نتایج تجزیه پیوستگی و qtl با استفاده از داده های ژنوتیپی و فنوتیپی در نسل های 3f و 5f حاصل از تلاقی های فرونتانا (نیمه مقاوم) / ف...

متن کامل

شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان‌های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

Fusarium head blight (FHB) is one of the most destructive diseases of wheat causing significant reduction in grain yield and quality. Development of resistant varieties is an effective, economical and enviromentally safe way to control FHB disease. A major QTL (quantitative trait locus) for Fusarium head blight resistance, Qfhs.ndsu-3BS, derived from cv. Sumai 3, has been identified and verifie...

متن کامل

شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان‌های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

Fusarium head blight (FHB) is one of the most destructive diseases of wheat causing significant reduction in grain yield and quality. Development of resistant varieties is an effective, economical and enviromentally safe way to control FHB disease. A major QTL (quantitative trait locus) for Fusarium head blight resistance, Qfhs.ndsu-3BS, derived from cv. Sumai 3, has been identified and verifie...

متن کامل

ایجاد نشانگر مبتنی بر PCR براساس ژن کاندیدای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله (PDR5) در گندم

ژن PDR5 (pleotropic drug resistance 5)کد کننده پروتئین ناقل ABC ) (ATP Binding Cassette است که با استفاده از هیدرولیز ATP در سم زدایی از سلول‌ها نقش دارد. جهت ایجاد نشانگر مبتنی بر PCR برای ژن کاندیدای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله (PDR5) در گندم ردیف‌های مشابه با این ژن با استفاده از نرم‌افزار DNASTAR همردیف شدند. آغازگرها با استفاده از نواحی حفظ شده و غیر حفظ شده این ژن طراحی شدند. تجزیه م...

متن کامل

شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن های مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

به­منظور شناسایی نشانگر های مولکولی پیوسته با ژن های کنترل کننده مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم، جمعیت هایf3:4  وf3:5  حاصل از تلاقی دو والد فلات (حساس) و سومای3 (مقاوم) طی دو سال، در شرایط مزرعه و تحت آلودگی مصنوعی، مورد ارزیابی فنوتیپی قرار گرفتند. توسعه بیماری به­وسیله سطح زیر منحنی پیشرفت آلودگی اندازه­گیری شد. چند شکلی والدین با استفاده از 170 جفت آغازگر ریزماهواره بررسی شد و از 4...

متن کامل

شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن¬های مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

به­منظور شناسایی نشانگر های مولکولی پیوسته با ژن های کنترل کننده مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم، جمعیت هایf3:4  وf3:5  حاصل از تلاقی دو والد فلات (حساس) و سومای3 (مقاوم) طی دو سال، در شرایط مزرعه و تحت آلودگی مصنوعی، مورد ارزیابی فنوتیپی قرار گرفتند. توسعه بیماری به­وسیله سطح زیر منحنی پیشرفت آلودگی اندازه­گیری شد. چند شکلی والدین با استفاده از 170 جفت آغازگر ریزماهواره بررسی شد و از 4...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 40  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2009-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023