× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ایمونوالکتروفورز

نویسنده

  • رصدی, پرویز

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

جهت بررسی آنتی ژنهای سالمونلا آبورتوس اویس و جستجوی آنتی ژن اختصاصی در این باکتری آنتی ژن ها ی کشته از آن تهیه و به فواصل منظم در طی 11 ماه به طور زیر جلدی به بز و 7 ماه به خرگوش تزریق تا سرم فوق ایمن تهیه شود . ظهور پادتن های رسوبی با روشهای ژل دیفوزیون و ایمونوالکتروفورز و پادتن های آگلوتینان با روش آگلوتیناسیون داخل لوله و پاسخ ازدیاد حساسیت تأخیری در تست جلدی در حیوانات تجربی مورد ارزیابی ق...

جهت بررسی آنتی ژنهای سالمونلا آبورتوس اویس و جستجوی آنتی ژن اختصاصی در این باکتری آنتی ژن ها ی کشته از آن تهیه و به فواصل منظم در طی 11 ماه به طور زیر جلدی به بز و 7 ماه به خرگوش تزریق تا سرم فوق ایمن تهیه شود . ظهور پادتن های رسوبی با روشهای ژل دیفوزیون و ایمونوالکتروفورز و پادتن های آگلوتینان با روش آگلوتیناسیون داخل لوله و پاسخ ازدیاد حساسیت تأخیری در تست جلدی در حیوانات تجربی مورد ارزیابی ق...