بازتاب هوش هیجانی مدیران پرستاری بر تعهد سازمانی پرستاران

نویسندگان

  • عصاره, مرضیه بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
  • ناوی پور, حسن پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
  • ونکی, زهره پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:

مقدمه: مدیران پرستاری متناسب با توسعه سازمان‌ها باید بیشتر به مسئله تعهد کارکنان توجه داشته باشند تا بتوانند مشکلات نیروی انسانی شاغل را به‌روش مناسبی جهت دستیابی به اهداف سازمان حل کنند. هوش هیجانی آنان نقش یک و اسطه دارد که تنظیم آن منجربه توانایی مدیریت و بهبود عملکرد و ظایف می‌شود. هدف: این مطالعه تعیین تأثیر برنامه‌ی طراحی شده بهسازی هوش هیجانی مدیران پرستاری بر تعهد سازمانی پرستاران بوده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه نیمه تجربی بوده که در سال (1395) مداخله آن بر مبنای مدل هوش هیجانی بار-آن (1982) در (8) جلسه آموزشی رسمی و به‌مدت (2) ماه پیگیری و نظارت غیرمستقیم با بررسی و تحلیل موقعیت‌های رفتاری مدیران پرستاری (15نفر) در گروه آزمون اجرا شده است. تأثیر برنامه بهسازی در دوگروه آزمون و کنترل بر تعهد سازمانی پرستاران شاغل در دو بیمارستان قبل و بعد از مداخله بررسی شده و نمونه‌گیری به‌صورت تمام شماری) گروه آزمون 94 و گروه کنترل 108نفر پرستار (و با یکدیگر همسان شده بودند. انتخاب بیمارستان‌ها و تخصیص آنها به دوگروه تصادفی بوده است. پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر(1990) استفاده شده (با آلفای کرونباخ: 0/95) و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS16 و آزمون‌های آماری کای دو، تی تست و آزمون علامت و یلکاکسون استفاده شد. یافته‌ها: آزمون من ویتنی نشان داد قبل از مداخله بین دو گروه آزمون و کنترل پرستاران از نظر میانگین نمره تعهدسازمانی (کل) تفاوت آماری معنی‌داری وجود ندارد (0/896=P)و دو گروه از این نظر همسان بودند. اما بعد از مداخله بین دو گروه آزمون و کنترل از نظر میانگین نمره تعهدسازمانی (کل) تفاوت آماری معنی‌داری وجود داشت (0/001>P). نتیجه‌‌گیری: به مدیران آموزشی بیمارستان‌ها پیشنهاد می‌شود که از این برنامه برای بهسازی مدیران پرستاری استفاه نمایند تا اثرات آن منجر به بهبود رفتارهای سازمانی پرستاران شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران

در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیر هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران پرداخته شده است. هوش هیجانی توانایی تشخیص و تفکیک احساسات خود و دیگران و استفاده از دانش هیجانی در جهت هدایت تفکر و رفتار خود و دیگران است. تعهد سازمانی نیز اعتقاد قوی به اهداف و ارزش­های سازمان، تمایل به تلاش به خاطر سازمان و علاقه به ادامه خدمت در آن را دربرمی­گیرد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه روسای شعب بانک س...

متن کامل

رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن‌داری و تعهد سازمانی مدیران

This paper tries to study the emotional intelligence relationship with self-control and organizational commitment of secondary-schools educational managers. The research employs a correlational-descriptive method. The sample group consists of 59 managers selected through systematic random sampling method. There were 27 female and 32 male managers. The data were gathered by using emotional intel...

متن کامل

هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران

در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیر هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران پرداخته شده است. هوش هیجانی توانایی تشخیص و تفکیک احساسات خود و دیگران و استفاده از دانش هیجانی در جهت هدایت تفکر و رفتار خود و دیگران است. تعهد سازمانی نیز اعتقاد قوی به اهداف و ارزش­های سازمان، تمایل به تلاش به خاطر سازمان و علاقه به ادامه خدمت در آن را دربرمی­گیرد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه روسای شعب بانک س...

متن کامل

رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن داری و تعهد سازمانی مدیران

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوش هیجانی، خویشتن داری و تعهد سازمانی مدیران آموزشی مدارس متوسطه است. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. گروه نمونه، پنجاه و نه نفر از مدیران بودند که با روش نمونه گیری تصادفی نظام مند انتخاب شدند. مدیران زن، 27 نفر و مدیران مرد، 32 نفر بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های هوش هیجانی عزیزی (1387)، خویشتن داری نیک منش (1386) و تعهد سازمانی مودی، است...

متن کامل

بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران شرکت مگاموتور

به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی پژوهشی به روش توصیفی – همبستگی در میان مدیران شرکت مگاموتور انجام پذیرفت. جامعه آماری شامل کلیه مدیران شرکت مذکور بود که در نهایت با استفاده از جدول مورگان نمونه ای به حجم 42 نفر از میان 52 نفر جامعه انتخاب گردید. ابزار سنجش عبارت از دو پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی سیبریا شرینک با ضریب پایایی 0.84 و تعهد سازمانی می یر و آلن با ضریب پایایی 0.81...

15 صفحه اول

بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی با تعهد سازمانی

از آنجا که نیروی انسانی متعهد و توانمند، منشأ مزیت رقابتی منحصربه‌فرد هر سازمان می‌باشد، در این مقاله، ضمن سنجش میزان تعهد سازمانی کارکنان، تأثیر ابعاد هوش هیجانی بر ابعاد تعهد سازمانی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. جامعه‌ی آماری این تحقیق، کارشناسان بخش بین‌الملل بانک‌های ملت و اقتصاد نوین است که با استفاده ازپرسش‌نامه‌های استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر و هوش هیجانی گلمن صورت پذیرفته است. آما...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 1

صفحات  42- 52

تاریخ انتشار 2017-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023