بازخوانی اصول اخلاق پزشکی در اندیشه محمد بن زکریای رازی

نویسنده

چکیده مقاله:

این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی با تتبع و بررسی در کتاب‌های: الحاوی فی الطب، المنصوری فی الطب و اخلاق الطبیب که از آثار مهم رازی است، اولاً: دستورالعمل‌ها و توصیه‌های اخلاق پزشکی وی را در سه حیطه دسته‌بندی کرده است: الف) ویژگی‌های شخصیتی پزشک. ب) تعامل استاد و دانشجو. ج) تعامل پزشک و بیمار. ثانیاً: مبنای توصیه‌ها و دستورالعمل‌های اخلاقی رازی در حیطه تعامل پزشک و بیمار را شش اصل اخلاقی: توکل به خدا، سودرسانی، عدم آسیب رسانی، امانتداری، شفقت و عدالت که از اصول مهم اخلاق پزشکی به‌شمار می‌رود دانسته است. این اصول شش‌گانه در مقایسه با اصول اخلاق زیست پزشکی مغرب زمین، مزیت و فراوانی قابل ملاحظه‌ای دارد. زیرا اصول اخلاقی رازی علاوه بر آنکه دربرگیرنده سه اصل از اصول چهارگانه اخلاق زیست پزشکی غربی است، سه اصل اخلاقی «توکل به خدا»، «شفقت» و «امانت داری» را مورد توجه قرار داده است که در اخلاق زیست پزشکی غربی مورد توجه نبوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مبانی و عناصر اخلاق در اندیشۀ محمد بن زکریای رازی

  این نوشتار، بیان نظریۀ اخلاقی محمد بن زکریای رازی است که با توجه به مبانی و مؤلفه های نظریۀ اخلاقی آن دانشمند به تلخیص درآمده است. رازی که در تراوشات فکری خود، بویژه در نگرش به موضوعات اخلاقی از سقراط و افلاطون پیروی کرده، خود نیز از نظامی اخلاقی برخوردار بوده است. این نظریه که به اخلاق سلامت محور و فرد گرایانه خلاصه می گردد،    ویژگی ها و جهت گیری های خاصی هم بدنبال داشته است. رازی همچون یک ...

متن کامل

بررسی اندیشه های حفظ الصحی محمد بن زکریای رازی

سابقه و هدف: مساله مورد بررسی این پژوهش، معرفی اندیشه‌های زکریای رازی در زمینه دانش حفظ‌الصحه است، این دانش در بخش عملی دانش پزشکی مسلمانان قرار گرفته است و به ارائه راهکارهایی به منظور حفظ سلامتی بدن می‌پردازد؛ اهمیت و تقدم پیشگیری از بیماری‌ها نسبت به درمان در طب اسلامی، خلأیی که در این زمینه در پژوهش‌ها احساس می‌شد و نیز آموزه‌های گسترده و گرانقدر اما پراکنده‌، در آثار محمد بن زکریای رازی، م...

متن کامل

داروسازی محمد بن زکریای رازی

شماری از پزشکان مسلمان در کنار طبابت به داروسازی نیز می­پرداختند. محمد بن زکریای رازی (د 313ﻫ) یکی از پزشکانی است که بخش مهم و قابل توجهی از آثار خود را به داروسازی اختصاص داده است. در این نوشتار، به شیوه توصیفی – تحلیلی و با استناد به مدارک و شواهد موجود، نقش و جایگاه رازی در علم داروسازی از طریق بررسی آثار دارویی او بررسی شده است. یافته‌هاى این پژوهش نشان می­دهد رازی به‌سبب احاطه بر دانش کیمی...

متن کامل

مبانی و عناصر اخلاق در اندیشۀ محمد بن زکریای رازی

این نوشتار، بیان نظریۀ اخلاقی محمد بن زکریای رازی است که با توجه به مبانی و مؤلفه های نظریۀ اخلاقی آن دانشمند به تلخیص درآمده است. رازی که در تراوشات فکری خود، بویژه در نگرش به موضوعات اخلاقی از سقراط و افلاطون پیروی کرده، خود نیز از نظامی اخلاقی برخوردار بوده است. این نظریه که به اخلاق سلامت محور و فرد گرایانه خلاصه می گردد،    ویژگی ها و جهت گیری های خاصی هم بدنبال داشته است. رازی همچون یک اپ...

متن کامل

بررسی اندیشه های حفظ الصحی محمد بن زکریای رازی

سابقه و هدف: مساله مورد بررسی این پژوهش، معرفی اندیشه های زکریای رازی در زمینه دانش حفظ الصحه است، این دانش در بخش عملی دانش پزشکی مسلمانان قرار گرفته است و به ارائه راهکارهایی به منظور حفظ سلامتی بدن می پردازد؛ اهمیت و تقدم پیشگیری از بیماری ها نسبت به درمان در طب اسلامی، خلأیی که در این زمینه در پژوهش ها احساس می شد و نیز آموزه های گسترده و گرانقدر اما پراکنده ، در آثار محمد بن زکریای رازی، م...

متن کامل

بازخوانی علمی طب سنتی ایرانی از منظر استقراگرایی با تکیه بر آراء ابن سینا و محمد بن زکریای رازی

سابقه و هدف: تا کنون بحث­های زیادی پیرامون علمی بودن گزاره­ها و مفاهیم طب سنتی و علم­بودن این حوزه میان منتقدان و مدافعان این دانش صورت گرفته است. اشکال اساسی این مباحث این است که قبل از پرداختن به علم بودن یا نبودن این حوزه، معیارهای علم بودن به طور دقیق مشخص نشده است. می­توان گفت اولین و مشهورترین معیار ارائه شده توسط فیلسوفان علم در این زمینه که عموماً مبنای کار دانشمندان قرار گرفته است، معیا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 35

صفحات  65- 78

تاریخ انتشار 2017-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023