بازنماییِ اخبار؛ تبیینی شناخت‌شناسانه

نویسنده

چکیده

بحث بازنمایی در فلسفۀ شناخت قابل اتساع به بحث دروازه‌بانی خبر در مباحث رسانه است. این‌که از نگاه سردبیران خبر چه گزارش‌هایی ارزش خبری دارند تاحدودی به این جهت می‌دهد که مخاطبان دنیا را چگونه ببینند. مجموعه خبرهایی که با معیارهای مرسوم برگزیده می‌شود و مورد تکرار و تأکید قرار می‌گیرد در محاکات از دنیای واقعی خلل ایجاد می‌کند. این‌که دروازه‌بانی خبر متأثر از عوامل متعددی، از قبیل پول، ایدئولوژی، گرایش سیاسی، روابط قدرت، سفارش سرمایه‌گذار، و نیز نوعِ نگاهِ ناخودآگاه خبرنگار قرار دارد، به فراوانی مورد اشاره و بحث بوده است. مقالۀ حاضر در مقام تقویت این فرضیه است که رسانۀ حرفه‌ای، که گویی در تعریفِ آن برکناربودن از موارد فوق مفروض است، بنابر اصول حرفه‌ای‌گری، که تبعیت از ذائقۀ مشتری و کسب مخاطب بیشتر از ارکان آن است، نوع دیگری از اخلال در بازنمایی مطابق واقع صورت می‌دهد: بنابر ذائقۀ عمومی اخبار حاوی حادثه و هیجان جذاب‌تر است، و چنین اخباری اغلب اخبار منفی است. با تمرکز و تأکید بر این اخبار، رسانه دنیایی را وامی‌نماید که بسا بدتر از آنی است که واقعاً هست.  یافتۀ مقاله این است که اریب مزبور جدی و منشأ خطا و خطر است. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بازنمایی برکناری مرسی در اخبار تلویزیونی صداوسیمای ج. ‌ا. ا. و بی‌بی‌سی فارسی

روایت رسانه‌ها از رویدادها، روایت عینی نیست، بلکه بازنمایی آن در چارچوب‌های گفتمانی و ایدئولوژیکی است. این مقاله به‌دنبال آن است تا ببیند یکی از مهم‌ترین رویدادهای خاورمیانه (برکناری مرسی) چگونه توسط رسانه‌هایی با چارچوب‌های گفتمانی مختلف (شبکة یک صداوسیمای ج. ا. ا و بی‌بی‌سی فارسی) بازنمایی می‌شود. روش بررسی این نوشتار تحلیل گفتمان انتقادی است. نتایج به‌دست آمده بیانگر آن است که تلویزیون بی‌بی...

متن کامل

بازنمایی برکناری مرسی در اخبار تلویزیونی صداوسیمای ج. ا. ا. و بی بی سی فارسی

روایت رسانه ها از رویدادها، روایت عینی نیست، بلکه بازنمایی آن در چارچوب های گفتمانی و ایدئولوژیکی است. این مقاله به دنبال آن است تا ببیند یکی از مهم ترین رویدادهای خاورمیانه (برکناری مرسی) چگونه توسط رسانه هایی با چارچوب های گفتمانی مختلف (شبکة یک صداوسیمای ج. ا. ا و بی بی سی فارسی) بازنمایی می شود. روش بررسی این نوشتار تحلیل گفتمان انتقادی است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که تلویزیون بی بی...

متن کامل

بازنمایی ایران در اخبار شبکه‌های تلویزیونی امریکا (تحلیل گفتمان انتقادی اخبار سی‌ان‌ان و ان‌بی‌سی در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1)

فعالیت‌های هسته‌­ای ایران ازجمله موضوعاتی است که طی دهه اخیر، در صدر اخبار رسانه­‌ها، به‌ویژه شبکه‌های امریکا انعکاس می­‌یابد. هدف از پژوهش حاضر، دستیابی به نحوه بازنمایی سی­‌ان‌­ان و ان­‌بی­‌سی از مذاکرات هسته‌­ای ایران و 1+5 در وین، با روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بوده است. جامعه آماری 52 خبر و حجم نمونه 12 خبر سی‌­ان­‌ا‌‌ن و ان‌­بی­‌سی را طی تیرماه 1...

متن کامل

چگونگی بازنمایی جنبش های مردمی کشور های اسلامی در اخبار شبکه خبر

هدف از نگارش این مقاله تحلیل تصویر ارائه شده بوسیله شبکه خبر از جنبش های مردمی در کشورهای اسلامی می باشد. که برای نیل به این مهم از روش تحلیل گفتمان اجتماعی استفاده شده است. هر قطعه خبری بطور جدا گانه و به شکلی نظام مند تحلیل شده است که در اینجا جمع بندی کلانی از تحلیل های جداگانه ارائه می گردد. نتایج نشان می دهد که در کل شبکه خبر رویکردی حمایتی از این جنبشهای مردمی داشته است. شبکه خبر چنین نما...

متن کامل

اگاهی و مسئله شکاف تبیینی

آگاهی یکی از مهم ترین و دشوارترین مسائل فلسفه ذهن معاصر است.هم درباره مفهوم آگاهی و نسبت آن با سایر حالات ذهنی بحث های فراوانی وجود داردو هم درباره تبیین جایگاه آگاهی در طبیعت.مسئله تبیینی آگاهی این است که آیا آگاهی یک نوع بنیادین در عرض سایر انواع طبیعی است یا به وسیله اموری که خود ناآگاه اندبه وجود می آید.بیشتر فیلسوفان متمایل اند تاشق دوم را ثابت کنند؛دراینجاست که مسئله دشوار آگاهی که از آن ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 2

صفحات  228- 253

تاریخ انتشار 2019-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022