بانوراما النقد النسوی فی روایتی "جزیرة التسکع" و"الحادی الهائم" للروائیة سیمین دانشور

نویسندگان

  • آزاده پورصدامی طالبة مرحلة الدکتوراه فی اللغة الفارسیة وآدابها، فرع رودهن، جامعة آزاد الإسلامیة، رودهن، إیران
  • سیدابراهیم آرمن أستاذ مشارک فی قسم اللغة العربیة وآدابها، فرع کرج، جامعة آزاد الإسلامیة، کرج، إیران
  • مریم امیر ارجمند أستاذة مساعدة فی قسم اللغة الفارسیة وآدابها، فرع رودهن، جامعة آزاد الإسلامیة، رودهن، إیران
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

گفت‌وگومداری و چندصدایی در رمان جزیرة سرگردانی اثر سیمین دانشور

میخاییل باختین در پاره‌ای از انگاره‌هاینظری خود در باب متن ادبی، «گفت‌وگومداری»را به‌ مثابة «هم‌کنشی متون»، مهمترین ویژگی متن دانست و «چند صدایی» گفتمان را به‌عنوان مؤلفه‌ای نوین در رمان مطرح کرد.از آن پس، بسیاری از اندیشمندان و نظریه‌پردازان مطالعات ادبی و فرهنگی، نظیر ژنتو کریستوا به‌ گسترش و تقریر این مبحث پرداختند و صورت‌بندی‌های مختلف و گاه پیچیده‌ایاز آن ارایه کردند. به ‌هر روی، امروز می‌...

متن کامل

المرأه فی روایتی "شیکاجو"لعلاءالأسوانی و"اللص والکلاب" لنجیب محفوظ دراسه فی ضوء النقد النسوی

نقد فمینیستی دارای دو گرایش است ؛1- گرایشی که تصویر زن را در آثار نویسندگان مرد بررسی میکند 2- گرایشی که آثار نویسندگان زن را بررسی می کند این رساله بر مبنای گرایش اول ت: یافته های تحقیق: علاءالأسوانی وضعیت زن امریکایِی وزن مصری را براساس واقعیت جامعه به تصویر کشیده است،نجیب محفوظ نیز وضعیت زن مصری را براساس واقعیت جامعه مصر به تصویر می کشد وقصد دارد نگرش منفی به برخی زنان را به نگرشی مثبت تبدی...

15 صفحه اول

المرأه فی روایتی "زینب" لمحمد حسین هیکل و "ساره" لعباس محمود العقاد فی ضوء النقد النسوی

فمینیسم جنبشی است که هدف آن دستیابی به حقوق از دست رفته ی زنان است، چرا که زنان در جامعه تحت تأثیر عواملی همچون سلطه نظام مردسالاری و شرایط اجتماعی، اقتصادی همواره در مرتبه ای پایین تر از مردان قرار دارند. این جنبش برای برقراری برابری میان زن و مرد در زمینه های مختلف علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سایر حقوق طبیعی زنان تلاش می کند، حقوقی که رعایت آن د ر حق زنان امری الزامی است. نقد ادبی فمینی...

15 صفحه اول

ثلاثیه «نجیب محفوظ» فی ضوء النقد النسوی

یکی از رویکرد های نقدادبی فمینیستی آثار مردان را بررسی می کند. این گروه از منتقدان معتقدند که بر ادبیات هنجارهایی مردانه حاکم است و خواست ها، علایق و عواطف زنان در زیر نقاب این هنجارها رنگ باخته اند لذا قصد دارند با بررسی و تحلیل دوباره آن با نگرشی زن محور این سنت های ادبی مرد سالار را آشکار سازند تا از این طریق بیان دارند که چگونه متون ادبی از تبعیض های جنسی در یک فرهنگ حمایت می کند. در این پا...

15 صفحه اول

سیمین دانشور: شهرزادی پسامدرن

به رغم جایگاه رفیعی که سیمین دانشور در ادبیات مدرن فارسی کسب کرده است، آثار او کمتر مورد بررسیهای نقادانۀ نظام مند قرار گرفته اند. مقالۀ حاضر کوششی است در اثبات این برنهاد که دو رمان اخیر دانشمند (جزیرۀ سرگردانی و ساربان سرگردان) مبیّن پویایی این نویسنده و توان چشمگیر او برای داستان نویسی به سبک و سیاق پسامد رنیستی است. از آنجا که "پسامد رنیسم" اصطلاحی چند معناست و نظریه های گوناگونی دربارۀ آن م...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 31

صفحات  132- 111

تاریخ انتشار 2018-12-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023