بخش بندی بازار مشتریان بیمه های عمر با استفاد از شبکه عصبی

نویسندگان

  • منیژه حقیقی نسب دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا
  • نازیلا نیاکان لاهیجی دانشجویی دکتری مدیریت بازاریابی بین الملل، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
چکیده مقاله:

در فرایند بازاریابی یکی از ابزارهای استراتژیک که کلیه تصمیمات مربوط به آمیخته بازار را تحت تاثیر قرار می دهد فرایند بخش بندی بازار، انتخاب بازار و جایگاه یابی بازار است. اجرای درست این فرایند باعث می گردد تا بازاریابان دید و درک بهتری از مشتریان بدست آورند و در نتیجه نیازهای آنها را بهتر برآورده سازند. جهت بخش بندی بازار معیارهای متفاوتی مطرح شده است و از ابزارهای تحلیلی متنوعی از استفاده می گردد. در این تحقیق تلاش گردید تا با توجه به اهمیت رشته بیمه های عمر در صنعت بیمه از دیدگاه درامدزایی و سرمایه گذاری و همچنین سهم آن از بازار، بخشهای این بازار شناسایی گردند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و روش ان کمی می باشد و صبغه پژوهش حاضر کتابخانه ای و پایگاه داده ای است. متغیرهای درآمد ماهیانه، وضعیت تاهل، نسبت بیمه گذار با بیمه شده، جنسیت، سن، استان محل تولد جهت بخش بندی انتخاب شدند. جامعه آماری این پژوهش مشتریان بیمه های عمر انفرادی شرکت بیمه پارسیان در سال 1396، بوده که شامل 58181 فقره بیمه نامه می گردد که 711 بیمه گذار به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی از پایگاه داده سیستم های صدور بیمه نامه های عمر بیمه پارسیان اطلاعات آنها استخراج گردید و در نهایت از طریق انجام تحلیل شبکه های عصبی خود یادگیرنده SOM شش بخش بازار شناسایی شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه چهارچوبی به منظور بخش بندی بیمه گذاران بیمه عمر با استفاده از داده کاوی

هدف این پژوهش، ارائه چهارچوبی به منظور بخش‌بندی بیمه‌گذاران بیمه عمر با استفاده از روش‌های داده‌کاوی است. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان یک شرکت بیمه در شهر اصفهان بود که داده های مورد نیاز از قراردادهای بیمه‌گذاران بیمه عمر این شرکت، در بازه زمانی سال های 1387 تا 1397 جمع آوری گردید. بدین ترتیب داده های مربوط به 353 نفر از بیمه گذاران بیمه عمر در قالب 14 متغیر (در قالب ویژگی های فردی و شرایط ب...

متن کامل

بخش‌بندی بازار بیمه عمر از طریق سبک زندگی مشتریان با استفاده از الگوی (AIO)

در فضای رقابتی امروز هر شرکتی که بخواهد در هر بازاری فعالیت نماید، اعم از بازارهای صنعتی و بازارهای مصرفی، باید بداند که نمی­تواند همه سلایق و درخواست­های مشتریانش را یک­جا پاسخ دهد و به همه آنها خدمت­رسانی کند. برای پاسخگویی به این مساله امروزه بخش­بندی بازار افزایش چشم­گیری یافته است. بازار بیمه در ایران نیز از این امر مستثنا نیست. در همین راستا پژوهش حاضر  با هدف بخش­بندی بازار بیمه عمر از ط...

متن کامل

بررسی رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات مصرفی بخش مسکن با استفاده از شبکه های عصبی امتیازبندی اعتباری

امروزه سیستم های هوشمند کاربردهای فراوانی در امور مختلف بانکی و مالی پیدا کرده اند. بررسی و تصویب اعتبارات، یکی ازکاربردهای شبکه های عصبی است. از طرف دیگر محدودیت منابع در بخش مسکن و به تبع آن کمبود مسکن در کشور، تخصیصبهینه منابع را یک ضرورت نموده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مناسب بررسی رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات مصرفی تسهیلات خرید مسکن  با استفاده از شبکه های عصبی جهت امتیازبندی اعتبار...

متن کامل

ارائه بخش بندی بازار داروهای گیاهی از منظر سلامت گرایی مشتریان و استراتژی های مقتضی

یکی از صنایع مهم جهت تحقق اهداف توسعه صنعت داروهای گیاهی است. به نقل از صاحبنظران این حوزه سهم بازار داروهای گیاهی در ایران کمتر از چهار درصد است. یکی از دلایل آن را می‌توان غفلت در اجرای برنامه‌های بازاریابی هدفمند دانست. پژوهش از حیث هدف کاربردی و با استفاده از ابزار مصاحبه و  پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کسانی که جهت خرید داروهای گیاهی به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند. تع...

متن کامل

پویاسازی خوشه بندی مشتریان با استفاده از روش DEA-DA در بستر شبکه عصبی مصنوعی SOM

چکیدهامروزه ارزیابی مشتریان برای ارائه خدمات مناسب یکی از مهم ترین چالش های مدیران و تصمیم گیرنددگان درسازمانهای مختلف است. در سازمانهای مختلف گاه با توجه به حجم سنگین تقاضای مشتریان پاسخ گدویی بدهنیازهای تمامی آنان امکان پذیر نیست و از سدوی دیگدر ایدن مشدتریان بده عندوان سدرمایه هدای سدازمان ها قلمددادمی شوند. این موضوع هدفمند نمودن مطالعده بدر روی گدرو ه هدای مختلدف مشدتریان در بازارهدای رقدا...

متن کامل

خوشه بندی مشتریان بانک با استفاده از شبکه های عصبی رقابتی

بخش بندی مشتریان، فرصتی برای توجه به نیازهایی است که در پرتو بازاریابی انبوه مجالی برای ابرازشان نبوده است. هدف اولیه ی بخش بندی یافتن و حفظ مشتریانی است که قصد ارائه ی خدمت به آن ها را داریم. در این پژوهش خوشه بندی مشتریان بانک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی رقابتی و روش های آماری سنتی با یکدیگر مقایسه شده اند. برای خوشه بندی مشتریان، 7 مشخصه ی کلیدی 600 مشتری از مشتریان یک بانک استخراج شد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 2

صفحات  1- 1

تاریخ انتشار 2020-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023